Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В епоху Петра І найвидатнішими економічними діячами та дослідниками були
І. Т. Посошков, Ф. Салтиков, Г. Фік. Їхні праці були пов’язані з реформуванням економіки, що розпочав Петро І, проте відображали власні погляди та підходи щодо проведення реформ. Перший із дослідників більшою мірою, аніж сам Петро І, захищав інтереси торгово-промислового прошарку. І. Т. Посошков у праці «Мізерність та багатство», що за назвою та проблематикою була дуже схожою на працю У. Петті, розглянув питання суспільного механізму зростання багатства, розвитку продуктивних сил суспільства, використовуючи при цьому лозунг: бідні селяни – бідна держава, багаті селяни – багата

По-русски

В эпоху Петра І самыми выдающимися экономическими деятелями и исследователями были
І. Т. Посошков, Ф. Салтиков, Г. Фік. Их труды были связаны с реформированием экономики, что начал Петр І, однако отображали собственные взгляды и подходы относительно проведения реформ. Первый из исследователей в большей степени, чем сам Петр І, защищал интересы торгово-промышленной прослойки. І. Т. Посошков в труде "Мизерность и богатство", что за названием и проблематикой была очень похожей на труд У. Пэтти, рассмотрел вопрос общественного механизма роста богатства, развития производительных сил общества, используя при этом лозунг: бедные крестьяне - бедное государство, богатые крестьяне - богатая