Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У дисертації на основі архівних та опублікованих джерел здійснено комплексне дослідження українського питання в національній політиці лідера Польської держави Ю. Пілсудського. Відтворено основні віхи його біографії, а саме: простежено особливості формування особистості та політичних поглядів; проаналізовано політичну діяльність в умовах російського царизму, польсько-української війни та в період відродження державної самостійності Польщі; досліджено діяльність щодо українського населення та роль Ю. Пілсудського у реалізації цієї політики під час перебування на чолі Польської держави. З’ясовано ставлення української та польської громадськості до національної політики та діяльності керівника Польської держави; простежено наслідки політики польських урядів та Ю. Пілсудського в національному питанні для українського населення

По-английски

In dissertation on the basis of the archived and published sources complex research of the Ukrainian question is carried out in the national policy of leader of the Polish state Ю. Пілсудського. The basic landmarks of his biography are recreated, namely: the features of forming of personality and political looks are traced; political activity is analysed in the conditions of Russian царизму, Polish-Ukraine war and in the period of revival of state independence of Poland; activity in relation to the Ukrainian population and role of Ю. Пілсудського are investigational in realization of this policy during at the head of the Polish state. Attitude of Ukrainian and Polish public is found out toward a national policy and activity of leader of the Polish state; the consequences of policy of the Polish governments and Ю. Пілсудського are traced in a national question for the Ukrainian population