Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. N 591

Київ

Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40, ст. 1806; 2006 р., N 1 - 2, ст. 37; 2007 р., N 42, ст. 1675; 2009 р., N 54, ст. 1866; 2012 р., N 11, ст. 403), зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості у тримісячний строк розробити та затвердити методику визначення технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах, трансформаторних пунктах, які належать побутовим споживачам (населенню).

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 серпня 2016 р. N 591

ЗМІНИ,

що вносяться до Правил користування електричною енергією для населення

1. В абзаці першому пункту 1 слова "(далі - споживачі електричної енергії)" виключити.

2. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

відмова в доступі до об'єкта побутового споживача - дії та/або бездіяльність побутового споживача (власника або користувача об'єкта споживача) та/або власника, користувача земельної ділянки, на яких розташований/розміщений об'єкт побутового споживача, внаслідок яких створюються перешкоди представникам електропостачальника (електророзподільного підприємства) виконувати свої функції, передбачені цими Правилами, що засвідчується відповідним актом про недопуск;

вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів обліку та устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності;

генеруюча установка приватного домогосподарства (далі - генеруюча установка) - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства;

договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом - правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов'язків між побутовим споживачем та електропостачальником під час купівлі-продажу за "зеленим" тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства;

електрична мережа - підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка споживача;

електророзподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;

електропостачальник - учасник ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;

засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності та є складовою вузла обліку;

контрольний огляд вузла обліку - візуальне обстеження цілісності вузла обліку, цілісності пломб, відбитків тавр та індикаторів дії впливу постійного (змінного) магнітного, електричного та/або електромагнітного полів, установлених на ньому відповідно до акта про пломбування, зняття показів засобу обліку та виявлення самовільних підключень поза засобом обліку, виявити які представники електропостачальника мають можливість без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних та/або оздоблювальних

конструкцій;

межа розподілу - точка розділу елементів електричної мережі між власниками суміжних електроустановок;

непобутові потреби - споживання (використання) електричної енергії на об'єкті побутового споживача для задоволення потреб підприємницької, господарської діяльності;

об'єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

особовий рахунок побутового споживача - сукупність даних про об'єкт побутового споживача (назва, місцезнаходження, потужність об'єкта, місце облаштування вузла обліку, вид тарифу, кількість спожитої та оплаченої електричної енергії, наявність пільг та/або субсидій, відомості про всі зміни, які відбулися під час користування побутовим споживачем електричною енергією тощо), отриманих електропостачальником відповідно до законодавства та внесених ним до єдиної системи (реєстру) за певним номером для ідентифікації об'єкта побутового

споживача;

підключення до електричної мережі - виконання операції комутації в місцях контактних з'єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов проживання та/або перебування фізичних осіб на об'єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), в тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об'єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності;

побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для задоволення власних побутових потреб на підставі договору про користування електричною енергією з електропостачальником;

потужність об'єкта споживача (далі - потужність) - максимальна величина потужності за одночасного ввімкнення струмоприймачів на об'єкті побутового споживача, визначена на підставі проектних рішень та зазначена у договорі про користування електричною енергією;

приватне домогосподарство - об'єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією;

самовільне підключення - споживання електричної енергії без укладення з електропостачальником договору про користування електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил;

середньодобовий обсяг споживання - середня величина обсягу електричної енергії, яка спожита протягом доби, за певну кількість днів;

споруда - будівельна система, яка пов'язана із землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання в результаті виконання будівельно-монтажних робіт і призначена для встановлення елементів обладнання об'єктів електроенергетики (генеруючої установки) приватних домогосподарств;

струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

тариф - встановлена уповноваженим органом відповідно до законодавства ціна за

По-русски

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа в 2016 г. N 591

Киев

О внесении изменений к Правилам пользования электрической энергией для населения

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Внести к Правилам пользование электрической энергией для населения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июля в 1999 г. N 1357 (Официальный вестник Украины, в 1999 г., N 30, ст. 1543; в 2000 г., N 44, ст. 1892; в 2001 г., N 40, ст. 1806; в 2006 г., N 1 - 2, ст. 37; в 2007 г., N 42, ст. 1675; в 2009 г., N 54, ст. 1866; в 2012 г., N 11, ст. 403), изменения, которые добавляются.

2. Министерству энергетики и угольной промышленности в трехмесячный срок разработать и утвердить методику определения технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, трансформаторных пунктах, которые принадлежат бытовым потребителям (населению).

Премьер-министр Украины В. ГРОЙСМАН

Инд. 37

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины

от 23 августа в 2016 г. N 591

ИЗМЕНЕНИЯ

что вносятся к Правилам пользования электрической энергией для населения

1. В абзаце первому пункту 1 слова " (дальше - потребители электрической энергии) " исключить.

2. Пункты 2 и 3 изложить в такой редакции:

"2. В этих Правилах нижеприведены сроки употребляются в таком значении:

отказ в доступе к объекту бытового потребителя - действия та/або бездеятельность бытового потребителя (владельца или пользователя объекта потребителя) та/або владельца, пользователя земельного участка, на которых расположен/размещенный объект бытового потребителя, в результате которых создаются препятствия представителям электропоставщика (электрораспределительного предприятия) выполнять свои функции, предусмотренные этими Правилами, что удостоверяется соответствующим актом о недопуске;

узел учета - совокупность смонтированных и установленных на одном щите или в одном шкафу средств учета и оборудования автоматического отключения или ограничения мощности;

генерирующая установка частного домохозяйства (дальше - генерирующая установка) - комплекс взаимоувязанных оборудования и сооружений, предназначенных для производства электрической энергии, преобразованной из энергии солнечного излучения та/або энергии ветра, которые установлены в пределах частного домохозяйства;

договор о покупке-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу - правовая сделка, которая направлена на урегулирование гражданских прав и обязанностей между бытовым потребителем и электропоставщиком во время покупки-продажи по "зеленому" тарифу выработанной электрической энергии из энергии солнечного излучения та/або из энергии ветра генерирующими установками частного домохозяйства;

электрическая сеть - подстанции, распределительные установки и электрические линии, предназначенные для передачи и распределения энергии, к которым непосредственно присоединенная электроустановка потребителя;

электрораспределительное предприятие - субъект ведения хозяйства, которое осуществляет деятельность из распределения электрической энергии в соответствии с лицензией;

электропоставщик - участник рынка электрической энергии Украины, который покупает электрическую энергию на этом рынке с целью ее продажи та/або снабжения потребителям;

электроустановка - комплекс взаимоувязанных оборудования и сооружений, предназначенных для производства или превращения, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

средства учета - средства измерительной техники, в том числе счетчики, трансформаторы тока и напряжения, круги учета, которые используются для определения объема электрической энергии и величины потребления электрической мощности и являются составляющей узла учета;

контрольный обзор узла учета - визуальное обследование целостности узла учета, целостности пломб, отпечатков клейм и индикаторов действия влияния постоянного (переменного) магнитного, электрического та/або электромагнитного полей, установленных на нем в соответствии с актом о пломбировании, снятии показов средству учета и выявления самовольных подключений вне средства учета, выявить какие представители электропоставщика должны возможность без использования специальных технических средств или частичного демонтажа строительных та/або отделочных

конструкций;

предел распределения - точка раздела элементов электрической сети между владельцами смежных электроустановок;

небытовые потребности - потребление (использование) электрической энергии на объекте бытового потребителя для удовлетворения потребностей предпринимательской, хозяйственной деятельности;

объект бытового потребителя - жилой дом (часть дома), квартира или здание, которые размещены по одному адресу и принадлежат одному физическому лицу или нескольким физическим лицам на правах собственности или пользования;

лицевой счет бытового потребителя - совокупность данных об объекте бытового потребителя (название, местонахождение, мощность объекта, место обустройства узла учета, вид тарифа, количество употребленной и оплаченной электрической энергии, наличие льгот та/або субсидий, сведения обо всех изменениях, которые состоялись во время пользования бытовым потребителем электрической энергией и тому подобное), полученных электропоставщиком в соответствии с законодательством и внесенных им к единой системе (реестру) за определенным номером для идентификации объекта бытового

потребителя;

подключение к электрической сети - выполнение операции коммутации в местах контактных соединений электропроводки с целью подачи напряжения на электроустановку (электроустановки);

бытовые потребности - потребление (использование) электрической энергии для удовлетворения условий проживания та/або пребывания физических лиц на объекте бытового потребителя, включая придомовую (приусадебную территорию), в том числе для индивидуального строительства (реконструкции) объектов частного домохозяйства, кроме потребностей предпринимательской, хозяйственной деятельности;

бытовой потребитель - физическое лицо, которое использует электрическую энергию для удовлетворения собственных бытовых потребностей на основании договора о пользовании электрической энергией с электропоставщиком;

мощность объекта потребителя (дальше - мощность) - максимальная величина мощности при одновременном включении токоприемников на объекте бытового потребителя, определенная на основании проектных решений и отмечена в договоре о пользовании электрической энергией;

частное домохозяйство - объект бытового потребителя, на котором электрическая энергия используется для удовлетворения бытовых потребностей в соответствии с заключенным договором о пользовании электрической энергией;

самовольное подключение - потребление электрической энергии без заключения с электропоставщиком договора о пользовании электрической энергией или подключении с нарушением этих Правил;

среднесуточный объем потребления - средняя величина объема электрической энергии, которая употреблена в течение суток, за определенное количество дней;

сооружение - строительная система, которая связана с землей, созданная из строительных материалов, оборудования и оборудования в результате выполнения строительно-монтажных работ и предназначена для установления элементов оборудования объектов электроэнергетики (генерирующей установки) частных домохозяйств;

токоприемник - устройство, предназначенное для превращения электрической энергии в другой вид энергии;

тариф - установлена уполномоченным органом в соответствии с законодательством цена за