Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Культурно-освітня діяльність громад викликала глибоке занепокоєння з боку урядових кіл царської Росії. Самодержавство боялося не лише відокремлення української мови від російської, але й тих демократичних тенденцій, що їх поширювали громадівці. Почався відкритий наступ царизму на національні права українського народу. У 1862 р. недільні школи були закриті. Згодом царський уряд заборонив друкування науково-популярних та релігійних книжок українською мовою, про що свідчив циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва, виданий у 1863 р.

Переслідувань з боку царизму зазнали й громадівські організації, які або самоліквідовувались, або були заборонені. У 70-х роках ХІХ ст. почалося відродження громадівського руху. Члени громад розгорнули плідну роботу на Україні з вивчення економіки, історії, географії, фольклору, підготували та надрукували ряд фундаментальних праць.

Цементуючою основою єдності української національної культури, що відроджувалась у ХІХ ст., об’єктивно виступала українська літературна мова. Важливим чинником її розвитку стали численні наукові і мовознавчі праці та навчальні посібники з історії, граматики української мови авторами яких були О. Потебня, П. Житецький, А. Кримський. Українська національна ідея особливо виразно прозвучала у творчості Т. Г. Шевченка та М. П. Драгоманова.

Тарас Шевченко став джерелом духу і слова українського народу, утвердив його самобутність, а Михайло Драгоманов визначив віхи суспільного поступу українського народу і показав шляхи їх досягнення. За визначенням І. Франка, Тарас Шевченко і Михайло Драгоманов – “два чільних сини України”, які піднесли її культуру до світового рівня.

Шевченкове слово стало символом самої України, а політична думка Драгоманова могутньою силою, що гуртувала навколо себе найсвітліші уми і найчесніші серця.

По-русски

Культурно-просветительная деятельность общин вызывала глубокую обеспокоенность со стороны правительственных кругов царской России. Самодержавие боялось не только отделения украинского языка от русской, но и тех демократических тенденций, что их распространяли громадівці. Началось открытое наступление царизма на национальные права украинского народа. В 1862 г. воскресные школы были закрыты. Впоследствии царское правительство запретило печатание научно-популярных и религиозных книг украинским языком, о чем свидетельствовал циркуляр министра внутренних дел П. Валуєва, выданный в 1863 г.

Преследования со стороны царизма испытали и громадівські организации, которые или самоліквідовувались, или были запрещены. В 70-х годах ХІХ ст. началось возрождение громадівського движения. Члены общин развернули плодотворную работу на Украине из изучения экономики, истории, географии, фольклора, подготовили и напечатали ряд фундаментальных трудов.

Цементирующей основой единства украинской национальной культуры, которая возрождалась в ХІХ ст., объективно выступал украинский литературный язык. Важным фактором ее развития стали многочисленные научные и языковедческие труды и учебные пособия из истории, грамматики украинского языка авторами которых были О. Потебня, П. Житецький, А. Крымский.

Украинская национальная идея особенно выразительно прозвучала в творчестве Т. Г. Шевченко и М. П. Драгоманова. Тарас Шевченко стал источником духа и слова украинского народа, утвердил его самобытность, а Михаил Драгоманов определил вехи общественного продвижения украинского народа и показал пути их достижения. По определению И. Франко, Тарас Шевченко и Михаил Драгоманов - "два главных сыновья Украины", которые поднесли ее культуру до мирового уровня.

Шевченкове слово стало символом самой Украины, а политическое мнение Драгоманова могучей силой, которая гуртувала вокруг себя самые светлые умы и самые честные сердца.