Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

АНОТАЦІЯ

Довга Г.М. Планування і фінансування видатків із місцевих бюджетів на охорону здоров'я: проблеми та перспективи. – Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.050104 – Фінанси. – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Чернівці, 2011.
В магістерській роботі розглядаються питання щодо суті і значення галузі охорони здоров’я в Україні, проводиться оцінка планування та використання коштів на утримання установ охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів Чернівецького міського бюджету протягом 2008-2010 років. На підставі аналізу питань щодо проблем в плануванні та фінансуванні видатків з місцевих бюджетів на утримання установ охорони здоров’я в Україні визначено комплекс заходів щодо удосконалення фінансування лікувально-профілактичних закладів.
Ключові слова: місцеві бюджети, видатки, охорона здоров'я, казначейське

По-русски

АННОТАЦИЯ

Длинная Г.М. Планирование и финансирование расходов из местных бюджетов на здравоохранение: проблемы и перспективы. - Рукопись. Магистерская работа на получение образовательно-квалификационного уровня "магистр" за специальностью 8.050104 - Финансы. - Черновицкий торгово-экономический институт КНТЕУ, Черновцы, 2011.
В магистерской работе рассматриваются вопрос относительно сути и значения отрасли здравоохранения в Украине, проводится оценка планирования и использования средств на содержание учреждений здравоохранения, что финансируются за счет средств Черновицкого городского бюджета в течение 2008-2010 лет. На основании анализа вопросов относительно проблем в планировании и финансировании расходов из местных бюджетов на содержание учреждений здравоохранения в Украине определен комплекс мероприятий относительно усовершенствования финансирования лечебно-профилактических заведений.
Ключевые слова: местные бюджеты, расходы, охрана здоровье, казначейское