Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Конструкція (Design)

2.13. Конструкція — опис радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, упаковки або пакувального комплекту, що дає змогу повністю ідентифікувати їх. Цей опис може включати специфікації, інженерно-технічну документацію (креслення), звіти, що підтверджують дотримання регламентуючих вимог, а також іншу відповідну документацію.

Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (Intermediate bulk container)

2.14. Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (IBC) — пересувний пакувальний комплект, який:

a) має об’єм не більше 3 куб.м;

b) має конструкцію, що дає змогу здійснювати вантажні операції із застосуванням вантажопідйомних механізмів;

c) стійкий до навантажень, що виникають під час вантажних операцій і перевезення вантажів, як визначено випробуваннями для підтвердження робочих характеристик;

d) сконструйований відповідно до норм, викладених у розділі, присвяченому рекомендаціям для контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (IBC), документа “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Ninth Revised Edition (ST/SG/AC.10/1/Rev.9), UN, New York and Geneva (1995)”.

Максимальний нормальний робочий тиск (Maximum normal operating pressure)

2.15. Максимальний нормальний робочий тиск — максимальний тиск, що перевищує атмосферний тиск на рівні моря, який може виникнути в системі захисної оболонки протягом одного року в умовах температурного режиму й сонячної радіації, що відповідають навколишнім умовам, без вентилювання або скидання надлишкового тиску, зовнішнього охолодження за допомогою додаткової системи або без заходів експлуатаційного контролю під час перевезення.

Неопромінений уран (Unirradiated uranium)

2.16. Неопромінений уран — уран, що містить не більше 3 6 2x10 Бк плутонію на грам урану-235, не більше 9x10 Бк продуктів

-3

ділення на грам урану-235 і не більше 5x10 г урану-236 на грам

урану-235.

Неопромінений торій (Unirradiated thorium)

2.17. Неопромінений торій — торій, що містить не більше -7 10 г урану-233 на грам торію-232.

Нефіксоване радіоактивне забруднення (Non-fixed contamination)

2.18. Нефіксоване радіоактивне забруднення — радіоактивне забруднення, що може бути усунене з поверхні за звичайних умов перевезення.

Перевізник (Carrier)

2.19. Перевізник — будь-яка юридична або фізична особа, що здійснює перевезення радіоактивного матеріалу будь-яким видом транспорту.

Питома активність (Specific activity)

2.20. Питома активність радіонукліда — активність на одиницю маси даного радіонукліда. Питома активність матеріалу — активність на одиницю маси матеріалу, у якому радіонукліди в основному розподілені рівномірно.

Повітряне судно (Aircraft)

2.21. Вантажне повітряне судно (Cargo aircraft) — будь-яке повітряне судно, крім пасажирського повітряного судна, що перевозить вантажі або майно.

2.22. Пасажирське повітряне судно (Passenger aircraft) — повітряне судно, що перевозить будь-яку особу, крім членів екіпажу, співробітників, які працюють у перевізника і які перебувають при виконанні службових обов’язків, уповноваженого представника відповідного національного органу або особи, що супроводжує вантаж.

Позначена частина палуби (Defined deck area)

2.23. Позначена частина палуби — частина верхньої палуби судна або палуби для транспортних засобів ролерного судна або порома, на якій відведене місце для розміщення радіоактивних матеріалів.

Програма радіаційного захисту (Radiation Protection Programme)

2.24. Програма радіаційного захисту — систематичні заходи, метою яких є забезпечення належного планування та обліку заходів радіаційного захисту.

Радіоактивне забруднення (Contamination)

2.25. Радіоактивне забруднення — наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/кв.см для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів.

Радіоактивний вміст (Radioactive contents)

2.26. Радіоактивний вміст — радіоактивний матеріал разом з будь-якими радіоактивно забрудненими або активованими твердими речовинами, рідиною й газами, що містяться в пакувальному комплекті.

Цистерна (Tank)

2.27. Цистерна — контейнер-цистерна, пересувна цистерна, автоцистерна, залізнична цистерна або приймальна ємність місткістю не менше 450 літрів для рідин, порошків, гранул, сумішей або твердих речовин, що при заповненні перебувають у газоподібному або рідкому вигляді і згодом твердіють, і не менше 1000 літрів для газів.

Контейнер-цистерна повинна бути придатна для транспортування сухопутними й водними шляхами, для заповнення і спорожнення без вилучення її конструкційного обладнання, повинна мати стабілізувальні елементи та зовнішні кріпильні пристрої й бути придатною для підйому в заповненому стані.

Рівень випромінювання (Radiation level)

2.28. Рівень випромінювання — відповідна потужність дози, виражена в мілізівертах на годину.

Система захисної оболонки (герметизації) (Containment system)

2.29. Система захисної оболонки (герметизації) — система елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником як система, призначена для утримання радіоактивного матеріалу під час перевезення.

Система локалізації (Confinement system)

2.30. Система локалізації — система розміщення подільного матеріалу та елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником і схвалена компетентним органом як система, що призначена забезпечувати безпеку з критичності.

Спеціальні умови (Special arrangement)

2.31. Спеціальні умови — умови, затверджені компетентним органом, відповідно до яких можуть перевозитися вантажі, що не задовольняють усі застосовні вимоги цих Правил.

Судно (Vessel)

2.32. Судно — будь-яке морське судно або засіб для плавання внутрішніми водними шляхами, що використовується для перевезення вантажу (самохідна чи несамохідна плавуча споруда, яка використовується або може бути використана як засіб для перевезення вантажів).

Транспортний засіб (Vehicle)

2.33. Транспортний засіб — автошляховий транспортний засіб (складений транспортний засіб, тобто тягач із напівпричепом, включно) або залізнична платформа чи залізничний вагон. Кожний причеп повинен розглядатися як окремий транспортний засіб.

Транспортний пакет (Overpack)

2.34. Транспортний пакет — засіб (оболонка), наприклад ящик, коробка або мішок, призначений для розміщення та укладання однієї або декількох упаковок з метою формування окремої одиниці вантажу, що застосовується одним вантажовідправником для зручності при вантажних операціях і перевезенні.

Транспортування (Shipment)

2.35. Транспортування — спеціальне переміщення вантажу від місця його походження до місця призначення.

Уран природний, збіднений, збагачений (Uranium — natural, depleted, enriched)

2.36. Природний уран — уран (який може бути хімічно виділений), що містить природну суміш ізотопів урану (приблизно 99,28% урану-238 і 0,72% урану-235 за масою). Збіднений уран — уран, що містить меншу в процентному вираженні

По-русски

Конструкция (Design)

2.13. Конструкция - описание радиоактивного материала особенной формы, радиоактивного материала с низкой способностью к рассеиванию, упаковке или упаковочному комплекту, который дает возможность полностью идентифицировать их. Это описание может включать спецификации, инженерно-техническую документацию (чертеж), отчеты, которые подтверждают соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую документацию.

Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (Intermediate bulk container)

2.14. Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (IBC) - передвижной упаковочный комплект, который, :

a) имеет объем не больше 3 куб.м;

b) имеет конструкцию, которая дает возможность осуществлять грузовые операции с применением грузоподъемных механизмов;

c) стойкий к нагрузкам, которые возникают во время грузовых операций и перевозки грузов, как определенно испытаниями для подтверждения рабочих характеристик;

d) сконструирован в соответствии с нормами, изложенных в разделе, посвященном рекомендациям для контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (IBC), документа "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Ninth Revised Edition (ST/SG/AC.10/1/Rev.9), UN, New York and Geneva (1995)".

Максимальное нормальное рабочее давление (Maximum normal operating pressure)

2.15. Максимальное нормальное рабочее давление - максимальное давление, которое превышает атмосферное давление на уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной оболочки в течение одного года в условиях температурного режима и солнечной радиации, что отвечают окружающим условиям, без вентилирования или сброса избыточного давления, внешнего охлаждения с помощью дополнительной системы или без мероприятий эксплуатационного контроля во время перевозки.

Необлученный уран (Unirradiated uranium)

2.16. Необлученный уран - уран, который содержит не больше 3 6 2x10 Бк плутония на грамм урана-235, не больше 9x10 Бк продуктов

- 3

деление на грамм урана-235 и не больше 5x10 г урана-236 на грамм

урану-235.

Необлученный торий (Unirradiated thorium)

2.17. Необлученный торий - торий, который содержит не больше, - 7 10 г урана-233 на грамм торию-232.

Неотфиксированное радиоактивное загрязнение (Non - fixed contamination)

2.18. Неотфиксированное радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, которое может быть устранено из поверхности при обычных условиях перевозки.

Перевозчик (Carrier)

2.19. Перевозчик - любое юридическое или физическое лицо, которое осуществляет перевозку радиоактивного материала любым видом транспорта.

Удельная активность (Specific activity)

2.20. Удельная активность радионуклида - активность на единицу массы данного радионуклида. Удельная активность материала - активность на единицу массы материала, в котором радионуклиды в основном распределены равномерно.

Воздушное судно (Aircraft)

2.21. Грузовое воздушное судно (Cargo aircraft) - любое воздушное судно, кроме пассажирского воздушного судна, которое перевозит грузы или имущество.

2.22. Пассажирское воздушное судно (Passenger aircraft) - воздушное судно, которое перевозит любое лицо, кроме членов экипажа, сотрудников, которые работают у перевозчика и которые находятся при выполнении служебных обязанностей, уполномоченного представителя соответствующего национального органа или лица, которое сопровождает груз.

Обозначенная часть палубы (Defined deck area)

2.23. Обозначенная часть палубы - часть верхней палубы судна или палубы для транспортных средств ролерного судна или парома, на которой отведенное место для размещения радиоактивных материалов.

Программа радиационной защиты (Radiation Protection Programme)

2.24. Программа радиационной защиты - систематические мероприятия, целью которых является обеспечения надлежащего планирования и учета мероприятий радиационной защиты.

Радиоактивное загрязнение (Contamination)

2.25. Радиоактивное загрязнение - наличие радиоактивности на поверхности в количествах, которые превышают 0,4 Бк/кв.см для бета- и гамма-излучателей и для альфа-випромінювачів низкой токсичности или 0,04 Бк/кв.см для всех других альфа-випромінювачів.

Радиоактивное содержимое (Radioactive contents)

2.26. Радиоактивное содержимое - радиоактивный материал вместе с любыми радиоактивно загрязненными или активированными твердыми веществами, жидкостью и газами, которые содержатся в упаковочном комплекте.

Цистерна (Tank)

2.27. Цистерна - контейнер-цистерна, передвижная цистерна, автоцистерна, железнодорожная цистерна или приемная емкость вместимостью не менее 450 литров для жидкостей, порошков, гранул, смесей или твердых веществ, что при заполнении находятся в газообразном или жидком виде и впоследствии отвердевают, и не менее 1000 литров для газов.

Контейнер-цистерна должна быть пригодная для транспортировки сухопутными и водными путями, для заполнения и опорожнения без исключения ее конструкционного оборудования, должна иметь стабілізувальні элементы и внешние крепежные устройства и быть пригодной для подъема в заполненном состоянии.

Уровень излучения (Radiation level)

2.28. Уровень излучения - соответствующая мощность дозы, выраженная в мілізівертах на час.

Система защитной оболочки(Containment system)

2.29. Система защитной оболочки (герметизации) - система элементов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком как система, предназначенная для содержания радиоактивного материала во время перевозки.

Система локализации (Confinement system)

2.30. Система локализации - система размещения делимого материала и элементов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком и одобрена компетентным органом как система, которая назначена обеспечивать безопасность из критичности.

Специальные условия (Special arrangement)

2.31. Специальные условия - условия, утвержденные компетентным органом, в соответствии с которыми могут перевозиться грузы, которые не удовлетворяют все применимые требования этих Правил.

Судно (Vessel)

2.32. Судно - любое морское судно или средство для плавания внутренними водными путями, что используется для перевозки груза (самоходное или несамоходное плавучее сооружение, которое используется или может быть использована в качестве средство для перевозки грузов).

Транспортное средство (Vehicle)

2.33. Транспортное средство - автодорожное транспортное средство (составленное транспортное средство, то есть тягач с полуприцепом, включительно) или железнодорожная платформа или железнодорожный вагон. Каждый причеп должен рассматриваться как отдельное транспортное средство.

Транспортный пакет (Overpack)

2.34. Транспортный пакет - средство (оболочка), например ящик, коробка или мешок, предназначенный для размещения и заключения одной или нескольких упаковок с целью формирования отдельной единицы груза, который применяется одним грузоотправителем для удобства при грузовых операциях и перевозке.

Транспортировка (Shipment)

2.35. Транспортировка - специальное перемещение груза от места его происхождения к месту назначения.

Уран естественен, обеднен, обогащен (Uranium - natural, depleted, enriched)

2.36. Природный уран - уран (какой может быть химически выделен), который содержит естественную смесь изотопов урана (приблизительно 99,28% урану-238 и 0,72% урану-235 за массой). Обедненный уран - уран, который содержит меньшую в процентном выражении