Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

На західні землі України бароко прийшло рано,в перші роки 17ст. Католицька громада Львова вже у 1644р. мала дивний зразок італійського бароко - Стрітенський костел босих кармелітів(збережений). Архітектор Джованні Баттіста Джизлєні майже точно скопіював храм Карло Мадерно у Римі, побудований там у 1603 р. Зберігся й Петропавлівський костел і монастир у Луцьку,побудований архітектором з Венеції Джакомо Бріано у 1606-1610 рр. Не вщухає захоплення й від костелу Св. Трійці в містечку Олика, побудований Радзивіллами, де працювали Б. Моллі та Я.

Маліверна ще в 1635-1640 рр.(збіднілий,пошарпаний, але збережений). А будуть ще церковні барокові велетні в Барі, Городенці, Бучачі , Микулинцях, Золочеві, Вінниці, Ізяславі, Кременці,Почаєві. Шедеври бароко донині стоять у Львові, Бердичеві, Кам'янці-Подільському, Наварії, Угневі, Підкамені, Богородчанах.

Назвемо лише три па'мятки неперевершеного світського бароко-палац у Підгірцях з бароковим італійського типу парком(1640рр-реставрується) та палац у селі Оброшино.Останній й понині дивує збереженою скульптурою брами,скульптурою Атласу на службовому приміщенні та бароковим садовим фасадом палацу.Перебудова парадного фасаду в стилі модерн лише підкреслила красу барокових залишків брами,огорожі та сходинок.

Дивний бароковий палац Сангушків в Ізяславі - суцільна руїна (архітектор Паоло Фонтана 1750 рр). У 18 ст. в Україні, переважно в Києві, Переяславі та Львові, в стилі українського бароко були створені видатні споруди та цілі архітектурні комплекси. Найвизначнішими з них є: Духовна академія в Києві (Й. Шедель, 1732—40), Ковнірівський корпус в Києво-Печерській лаврі (С. Ковнір, 1721—73), надбрамна церква Кирилівського монастиря в Києві (І. Григорович-Барський, 1760), Собор святого Юра у Львові (Б. Меретин, 1745—70), ратуша в Бучачі (Б.

Меретин, 1751), церква в Почаєві (Г. Гофман, Ф. Кульчицький та М. і П. Полейовські, 1771—91).

У композиції цих будівель помітне прагнення до зовнішнього блиску, парадності, до розвиненої архітектурної декорації — вибагливі фронтони, соковиті ліпні орнаменти та майоліка. Колони, півколони та пілястри архітектурних ордерів у тому чи іншому трактуванні фасадів займали провідне місце. В українському живописі стиль бароко позначився насиченістю композицій, колористичною вишуканістю й декоративністю. Персонажі на іконах і портретах зображаються в дорогій одежі, типаж і аксесуари українізуються («Св.

Параскева П'ятниця», 1701, майстра Пилипенка з с. Високого, розписи Рутковича в церкві Скваряви та Кондзелевича в Богородчанах). В портреті помітне прагнення до імпозантності пози, небуденного оточення (портрет военачальника Григорія Гамалії в Київському музеї українського мистецтва).

Риси піднесеності і декоративності яскраво виявилися у скульптурі ратуші в Бучачі, рельєфах дзвіниці Софійського собору в Києві. Риси бароко виступають також у розписах Троїцького собору Густинського монастиря (кінець 17 ст.) та пізніше Троїцької церкви Києво-Печерської лаври, виконаних під керівництвом А. Галика. Тут композиції сповнені динаміки й руху, а персонажі подані в природних позах, в золототканій і багато орнаментованій одежі.

Бароко яскраво відбилося в різьбі дерев'яних іконостасів середини 18 ст., які являли собою величні декоративні композиції, що ніби золототканими завісами закривали вівтар (іконостас Покровської церкви в селі Великі Сорочинці Полт. обл., 1732, та ін.), а також у ювелірних виробах (келихи, блюда, оправи євангелій тощо) і в книжковій графіці, гравюрах. [ред.] Барокові надгробки в Україні

Прикрасою деяких барокових костьолів України були барокові надгробки.Тема нечаста в обговореннях про твори мистецтва, а жаль.

Меморіальна пластика одна з характерних рис доби бароко і класицизму. Надгробок Олександра Ванка Лагодовського 16 століття розмістили у Львівській галереї мистецтв за його значущі мистецькі якості.

Про врятований Возницьким Борисом Григоровичем надгробок дітей родини Понінських скульптора Канови тепер відомо й широкому загалу.

Але є твори, що випали з поля зору дослідників. Серед них є значущі. Так, в місті Жовква зберіглися два надгробки роботи Андреаса Шлютера, знакової постаті в мистецтві бароко. Зберегти, вивчити і зробити копії тих надгробків - завдання невідкладне. [ред.] Бароко і рококо на землях України

Пізнє бароко поступово губило свої найкращі риси:монументальність,творче використання ордеру,різноманітність планів споруд.В будівництво прийшли митці,важко залежні від замовників,бо головними меценатами та користувачами бароко стають королівські родини,магнати-тирани,могутня та реакційна церква.

По-русски

На западные земли Украины барокко пришло рано, в первые годы 17ст. Католическое общество Львова уже в 1644р. имела странный образец итальянского барокко - Стрітенський костел босых кармелитов(сохраненный). Архитектор Джованні Баттіста Джизлєні почти точно скопировал храм Карло Мадерно в Риме, построенный там в 1603 г. Сохранился и Петропавлівський костел и монастырь в Луцке, построенный архитектором из Венеции Джакомо Бріано в 1606-1610 гг. Не утихает увлечение и от костела Св. Троицы в городке Олика, построенный Радзивіллами, где работали Б. Молли и Я.

Маліверна еще в 1635-1640 гг.(обеднелый, потрепанный, но сохранен). А будут еще церковные барокковые великаны в Баре, Городенці, Бучачі, Микулинцях, Золочеві, Винница, Ізяславі, Кременці, Почаєві. Шедевры барокко доныне стоят во Львове, Бердичеве, Кам'янці-Подільському, Наварії, Угневі, Подкамни, Богородчанах.

Назовем лишь три па'мятки непревзойденного светского барокко-дворец в Підгірцях с барокковым итальянского типа парком(1640рр-реставрується) и дворец в селе Оброшино.Последний и поныне удивляет сохраненной скульптурой врат, скульптурой Атласа на служебном помещении и барокковым садовым фасадом дворца.Перестройка парадного фасада в стиле модерн лишь подчеркнула красоту барокковых остатков врат, ограждения и ступенек.

Странный барокковый дворец Сангушків в Ізяславі - сплошная руина(архитектор Паоло Фонтана 1750 рр).

В 18 в. в Украине, преимущественно в Киеве, Переяславе и Львове, в стиле украинского барокко были созданы выдающиеся сооружения и целые архитектурные комплексы. Самыми выдающимися из них является: Духовная академия в Киеве(Й. Шедель, 1732-40), Ковнірівський корпус в Киево-печерской лавре(С. Ковнір, 1721-73), надбрамна церковь Кирилівського монастыря в Киеве(І. Григорович-Барський, 1760), Собор святого Юра во Львове(Б. Меретин, 1745-70), ратуша в Бучачі(Б. Меретин, 1751), церковь в Почаєві(Г. Гофман, Ф. Кульчицький и М. и П. Полейовські, 1771-91).

В композиции этих зданий заметное стремление к внешнему блеску, парадности, к развитой архитектурной декорации - прихотливые фронтоны, сочные лепные орнаменты и майолика. Колонны, полуколонны и пилястры архитектурных ордеров в той или другой трактовке фасадов занимали ведущее место.

В украинской живописи стиль барокко обозначился насыщенностью композиций, колористической изысканностью и декоративностью. Персонажи на иконах и портретах изображаются в дорогой одежде, типаж и аксессуары украинизируют("Св. Параскева П'ятниця", 1701, мастера Пилипенка из с. Высокого, росписи Рутковича в церкви Скваряви и Кондзелевича в Богородчанах). В портрете заметное стремление к импозантности позы, небудничного окружения(портрет военачальника Григория Гамалії в Киевском музее украинского искусства).

Черты возвышенности и декоративности ярко оказались в скульптуре ратуши в Бучачі, рельефах колокольни Софийского собора в Киеве. Черты барокко выступают также в росписях Троицкого собора Густинського монастыря(конец 17 в.) и позже Троицкой церкви Киево-печерской лавры, выполненных под руководством А. Галика. Здесь композиции преисполненная динамика и движению, а персонажи поданы в естественных позах, в златотканой и много орнаментируемой одежде.

Барокко ярко отразилось в резьбе деревянных иконостасов середины 18 в., которые являли собой величественные декоративные композиции, что будто златоткаными завесами закрывали алтарь(иконостас Покровської церкви в селе Большие Сорочинцы Полт. обл., 1732, и др.), а также в ювелирных изделиях(бокалы, блюда, оправы євангелій и тому подобное) и в книжной графике, гравюрах. [ред.] Барокковые надгробия в Украине

Украшением некоторых барокковых костелов Украины были барокковые надгробия.Тема нечаста в обсуждениях о произведениях искусства, а жалко.

Мемориальная пластика одна из характерных черт времени барокко и классицизма. Надгробие Александра Ванка Лагодовського 16 века разместили во Львовской галерее искусств за его значимые художественные качества.

О спасенном Возницьким Борисом Григорьевичем надгробие детей семьи Понінських скульптора Канови теперь известно и широкой общественности.

Но есть произведения, которые выпали из поля зрения исследователей. Среди них значимы. Да, в городе Жовква зберіглися два надгробия работы Андреаса Шлютера, знаковой фигуры в искусстве барокко. Сохранить, выучить и сделать копии тех надгробий - задание неотложное. [ред.] Барокко и рококо на землях Украины

Позднее барокко постепенно теряло свои наилучшие риси:монументальність, творческое использование ордеру, разнообразие планов сооружений.В строительство пришли художники, трудно зависимые от заказчиков, потому что главными меценатами и пользователями барокко становятся королевские семьи, магнаты-тираны, могучая и реакционная церковь.