Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Вступ.

2. Дані про кліматичні та грунтові умови майданчика, на якому зводиться будівля.

3. Коротка технологія процесу виготовлення продукції (для промислових будівель).

4. Архітектурно-планувальне вирішення будівлі.

5. Конструктивне рішення елементів будівлі.

6. Технологія та організація зведення будівлі.

7. Техніка безпеки та охорона довкілля.

8. Об’єктний та локальні кошториси і техніко-економічні показники по проекту будівлі, що зводиться.

9. Перелік використаної при написанні звіту літератури.

10. Перелік зібраного в процесі проходження виробничо-переддипломної практики матеріалу для дипломного проектування.

По-русски

1. Вступление.

2. Даны о климатических и грунтовых условиях площадки, на которой возводится здание.

3. Короткая технология процесса изготовления продукции(для промышленных зданий).

4. Архитектурно-планировочное решение здания.

5. Конструктивное решение элементов здания.

6. Технология и организация возведения здания.

7. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

8. Объектный и локальные сметы и технико-экономические показатели по проекту здания, которое возводится.

9. Перечень использованной при написании отчета литературы.

10. Перечень собранного в процессе прохождения производственно-преддипломной практики материала для дипломного проектирования.