Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОКАЗНИКИ КАЛІЙНОГО РЕЖИМУ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ.
Л.І. Кучер
Кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проведено вивчення і порівняння вмісту основних форм калію залежно від різних обробітків ґрунту та удобренння в чорноземі типовому середньогумусному та чорноземі звичайному середньогумусному. Встановлено, що мінімалізація обробітку чорноземних ґрунтів сприяла накопиченню усіх досліджуваних форм калію, та покращеннню переходу його іонів у ґрунтовий

По-английски

INDEXES OF POTASSIUM MODE OF BLACK EARTH SOILS ARE DEPENDING ON TILL OF SOIL AND FERTILIZER.
Л.І. Coachman
Candidate of agricultural sciences
National university of bioresources and природокористування of Ukraine
A study and comparison of content of basic forms of potassium are conducted depending on different tills of soil and удобренння in black earth typical середньогумусному and black earth ordinary середньогумусному. It is set that мінімалізація of till of black earth soils assisted the accumulation of all investigated forms of potassium, and покращеннню transition of his ions in ground