Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Договір найма
(оренди) нерухомого та рухомого майна

м. Одеса, «___» ______________ 2012 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радуга», в особі Директора Сінько Н.М., яка діє на підставі Статуту, що надалі іменується «Орендодавець», з одного боку, та

Дочірнє підприємство «Кармаріі» ТОВ «Кармаріі», в особі Директора Канючки В.В., що діє на підставі Статуту, що надалі іменується «Орендар», з другого боку,
а разом іменовані як Сторони уклали цей Договір оренди нерухомого та рухомого майна, в подальшому – Договір, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Орендодавець передає Орендареві в тимчасове користування за плату, на строк та на умовах, визначених цим Договором, нежитлове приміщення, розташоване в м. Одеса, вул. Преображенська, 32, (магазин “Радуга”), загальною площею __________кв. м., а також рухоме майно, а саме: спеціальне обладнання, меблі тощо, згідно з вичерпним переліком, який наводиться Сторонами в Акті приймання – передачі, Далі по

По-русски

Договор найма
(аренды) недвижимого и подвижного имущества

г. Одесса, "___" ______________ в 2012 году

Общество с ограниченной ответственностью "Радуга", в лице Директора Сінько Н.М., какая действует на основании Устава, который в дальнейшем именуется "Арендодатель", с одной стороны, и

Дочернее предприятие "Кармаріі" ООО "Кармаріі", в лице Директора Канючки В.В., что действует на основании Устава, который в дальнейшем именуется "Арендатор", с другой стороны,
а вместе именуемые как Стороны заключили настоящий Договор аренды недвижимого и подвижного имущества, в дальнейшем - Договор, о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель передает Арендатору во временное пользование за плату, на срок и на условиях, определенных настоящим Договором, нежилое помещение, расположенное в г. Одесса, ул. Преображенська, 32,(магазин "Радуга") общей площадью __________кв. м., а также движимое имущество, а именно: специальное оборудование, мебель и тому подобное, согласно исчерпывающему перечню, который приводится Сторонами в Акте принятия - передаче, Далее по