Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і

По-русски

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Статья 14. Рассмотрение предложений (замечаний) граждан

Органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, должностные лица обязаны рассмотреть предложения (замечание) и сообщить гражданину о результатах рассмотрения.

Предложения (замечание) Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, инвалидов Великой Отечественной войны рассматриваются первыми руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций лично.

Статья 15. Рассмотрение заявлений (ходатайств)

Органы государственной власти, местного самоуправления и их должностные лица, руководители и должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, к полномочиям которых принадлежит рассмотрение заявлений (ходатайств), обязанные объективно и вовремя рассматривать их, проверять изложенные в них факты, принимать решение в соответствии с действующим законодательством и