Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДОГОВІР КОМІСІЇ UKR/№0001/08

с.м.т. Берегомет "10" листопада 2010 р.

UAB Well Forсe, Ltd., Литва, надалі "Комітент", в особі Олени Царкової, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Гудвілл-офіс», надалі "Комісіонер", в особі директора Павла Марценюка, що діє на підставі статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1.1. Комітент доручає здійснення експорт операцій нерезидентам України товару, що належать Комітенту, а Комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь Комітента від свого імені, і за його рахунок та за винагороду.

1.1.2. Асортимент, кількість, ціна та інші характеристики зазначеного товару визначаються в письмових дорученнях, оформлених у вигляді Додатків до договору і є його невід'ємною частиною;

1.1.3. Майно (товари), що надійшли Комітенту від Комісіонера, або придбані Комісіонером для Комітента, є власністю Комітента, тому ризик випадкової втрати майна (товарів) зберігається за Комітентом до моменту переходу його у власність іноземного контрагента.

1.1.4. Укладати договори, угоди (контракти), на користь Комітента з правом підпису та інші необхідні документи для повного виконання даного доручення;

1.1.5. Укладати договори митного оформлення товару з підприємствами (брокерами), які мають свідоцтво про визнання підприємства декларантом;

1.1.6. Укладати договори з транспортно-експедиційними підприємствами, які будуть забезпечувати організацію митного оформлення вантажів, організацію перевезення та безпосередньо самого перевезення до вантажоодержувача;

1.1.7. Купувати у третіх осіб для Комітента товари та інші послуги включаючи, але не обмежуючись митно-брокерські, складські, транспортно-експедиційні, інформаційні, маркетингові, юридичні та інші види послуг які необхідні для належного виконання сторонами зобов'язань, передбачених даним договором комісії.

1.1.8. У разі якщо сторонами не буде окремо обумовлено інші умови, поручитися перед Комітентом (делькредере) за виконання третіми особами зобов'язань за договорами (угодами) укладеним Комісіонером за рахунок Комітента для повного виконання даного доручення.

1.1.9. Здійснювати інші дії, пов'язані з вищезгаданими операціями, що забезпечують виконання вимог по укладених операціях.

2. Обов'язки сторін.

2.1.1. Комісіонер зобов'язаний

2.1.2. Комісіонер зобов’язаний прийняти на себе доручення Комітента на умовах, найбільш вигідних для останнього. Він не вправі відступати від письмових вказівок Комітента, крім тих випадків, коли по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента й Комісіонер не міг вчасно запитати Комітента, або не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов’язаний повідомити Комітента про допущені розбіжності за першої нагоди.

2.1.3. Комісіонер зобов’язаний згідно поданих письмових додатків від Комітента та інших даних підготовляти документи та товар для іноземних партнерів.

2.1.4. Одержувати дозволи на вивіз товарів і забезпечувати виконання валютних операцій.

2.1.5. Отримувати різні накладні та інші юридично значимі документи для замитнення товарів для іноземних партнерів, страхувати майно при перевезеннях згідно письмового додатку до договору.

2.1.6. Виставляти рахунки Комітенту за придбаний товар включаючи комісійну винагороду.

2.1.7. Комісіонер має право брати участь в переговорах і підготовці контракту, а також виборі товарів по отриманим через кордон зразкам та вимогам.

2.1.8. Самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, укладати договори (контракти) на експорт товарів, що належить Комітенту, що передбачають проведення розрахунків за експортований товар виключно в іноземній валюті.

2.2. Комітент зобов'язаний

2.2.1. Прийняти від Комісіонера всі виконанні роботи згідно договору та оплатити витрати пов’язані з виконанням договору.

2.2.2. Оглянути придбаний для нього товар і без зволікань сповістити Комісіонера про виявленні в товарі недоліки в письмовій формі.

2.2.3. Своєчасно перераховувати Комісіонеру грошові кошти, за експортований товар та надані послуги.

2.2.4. Своєчасно інформувати Комісіонера про зміни в угодах, контрактах та інших умов виконання договору і поставок.

2.2.5. На вимогу Комісіонера надавати йому копії договорів (контрактів) документів для виконання умов договору комісії.

2.2.6. Забезпечувати надходження коштів (валюти) для закупівлі замовленого товару та інших послуг для виконання умов договору комісії.

2.2.7. Оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комітентом для реалізації товарів та послуг.

2.3. Інші зобов’язання

2.3.1. Своєчасно інформувати Комітента про зміни умов постачання товару на експорт.

2.3.2. На письмову вимогу Комітента надати останньому копії договорів (контрактів), підписаних Комісіонером, та інших документів, на виконання умов договору від імені Комісіонера в інтересах та на користь Комітента.

2.3.3. Після закінчення кожної партії експортованого товару Комітенту або за письмовою вказівкою іншим іноземним партнерам представити звіт за витраченні кошти з врахуванням всіх податків та витрат пов’язаних з виконанням умов договору.

2.3.4. Відшкодовувати Комісіонеру витрати, які були необхідні для виконання доручення Комітента.

2.3.5. Комісіонер має право стягнути з грошових сум, які надійшли від Комітента, належну йому суму відповідно до додатку до цього договору та винагороду.

3. Якість товару, обсяг поставки, умови і ціна.

3.1. Якість товару має відповідати ГОСТам, технічним умовам і іншим стандартам для даного виду товару, які зазначаються в додатках до цього договору і є невід’ємною частиною договору.

3.2. Ціна товару, що встановлюється для експорту третім особам, встановлюється в додатках до цього договору і є невід’ємною частиною договору.

3.3. Загальна вартість товару за договором комісії 13 000 000,00 ЄВРО. (тринадцять мільйонів євро).

4. Здійснення розрахунків

4.1. Кошти які потрібні для виконання експортних, експедиційних та митних послуг, закупівлю товару, перераховуються Комісіонеру у валюті (євро) згідно виставленого проформи інвойсу.

4.2. Остаточний розмір вартості послуг, товарів придбаних Комісіонером для Комітента узгоджених умов договору встановлюється у звіті Комісіонера.

4.3. Комітент зобов'язується перерахувати Комісіонеру вартість придбаних товарів, відповідно до умов договору, супутних послуг у розмірі визначеному в інвойсі.

4.4. Розмір комісійної винагороди вказується в інвойсі повідомленні за кожну відправлену партію товару.

4.5. Розмір витрат понесених Комісіонером у зв'язку з виконанням даного договору встановлюється у звіті Комісіонера.

5. Санкції

5.1. Якщо в результаті невиконання або неналежного виконання будь-якої з сторін своїх зобов'язань за цим договором виникнуть збитки, винна сторона зобов'язана відшкодувати їх у повному обсязі.

5.2. Вся відповідальність, пов'язана з нарахуванням контролюючими органами України пені та штрафних

По-русски

ДОГОВОР КОМИССИИ UKR/№0001/08

с.м.т. Берегомет "10" ноября в 2010 г.

UAB Well Forсe, Ltd., Литва, в дальнейшем "Комитент", в лице Елены Царкової, которая действует на основании устава, с одной стороны, и Частное предприятие "Гудвілл-офис", в дальнейшем "Комиссионер", в лице директора Павла Марценюка, который действует на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о таком.

1. Предмет договора

1.1.1. Комитент поручает осуществление экспорт операций нерезидентам Украины товара, что принадлежат Комитенту, а Комиссионер осуществляет посреднические правовые сделки в пользу Комитента от своего имени, и за его счет и за вознаграждение.

1.1.2. Ассортимент, количество, цена и другие характеристики отмеченного товара определяются в письменных поручениях, оформленных в виде Приложений к договору и есть его неотъемлемой частью;

1.1.3. Имущество (товары), что поступили Комитенту от Комиссионера, или приобретены Комиссионером для Комитента, является собственностью Комитента, потому риск случайной потери имущества (товаров) хранится за Комитентом к моменту перехода его в собственность иностранного контрагента.

1.1.4. Заключать договоры, соглашения (контракты), в пользу Комитента с правом подписи и другие необходимые документы для полного выполнения данного поручения;

1.1.5. Заключать договоры таможенного оформления товара с предприятиями (брокерами), которые имеют свидетельство о признании предприятия декларантом;

1.1.6. Заключать договоры с транспортно-экспедиционными предприятиями, которые будут обеспечивать организацию таможенного оформления грузов, организацию перевозки и непосредственно самой перевозки к грузополучателю;

1.1.7. Покупать у третьих лиц для Комитента товары и другие услуги включая, но не ограничиваясь таможенно-брокерские, складские, транспортно-экспедиционные, информационные, маркетинговые, юридические и другие виды услуг которые необходимы для надлежащего выполнения сторонами обязательств, предвиденных данным договором комиссии.

1.1.8. В случае, если сторонами не будут отдельно обусловлены другие условия, поручиться перед Комитентом (Делькредере) за выполнение третьими лицами обязательств за договорами (соглашениями) заключенным Комиссионером за счет Комитента для полного выполнения данного поручения.

1.1.9. Осуществлять другие действия, связанные с вышеупомянутыми операциями, которые обеспечивают выполнение требований по заключенным операциям.

2. Обязанности сторон.

2.1.1. Комиссионер обязан

2.1.2. Комиссионер обязан принять на себя поручение Комитента на условиях, наиболее выгодных для последнего. Он не вправе отступать от письменных указаний Комитента, кроме тех случаев, когда по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог вовремя спросить Комитента, или не получил своевременного ответа на свой запрос. В этом случае Комиссионер обязан сообщить Комитенту о допущенных расхождениях при первом случае.

2.1.3. Комиссионер обязан согласно поданных письменных дополнений от Комитента и других данных подготавливать документы и товар для иностранных партнеров.

2.1.4. Получать разрешения на вывоз товаров и обеспечивать выполнение валютных операций.

2.1.5. Получать разные накладные и другие юридически значимые документы для замитнення товаров для иностранных партнеров, страховать имущество при перевозках согласно письменного приложению к договору.

2.1.6. Выставлять счета Комитенту за приобретенный товар, включая комиссионное вознаграждение.

2.1.7. Комиссионер имеет право участвовать в переговорах и подготовке контракта, а также выборе товаров по полученным через границу образцам и требованиям.

2.1.8. Самостоятельно осуществить необходимую коммерчески-маркетинговую работу, заключать договоры (контракты) на экспорт товаров, который принадлежит Комитенту, что предусматривают проведение расчетов за экспортированный товар исключительно в иностранной валюте.

2.2. Комитент обязан

2.2.1. Принять от Комиссионера все выполнении работы согласно договора и оплатить расходы связаны с выполнением договора.

2.2.2. Осмотреть приобретенный для него товар и без промедлений известить Комиссионера о выявлении в товаре недостатки в письменной форме.

2.2.3. Своевременно перечислять Комиссионеру денежные средства, за экспортированный товар и оказанные услуги.

2.2.4. Своевременно информировать Комиссионера об изменениях в соглашениях, контрактах и других условий выполнения договора и поставок.

2.2.5. По требованию Комиссионера предоставлять ему копии договоров (контрактов) документов для выполнения условий договора комиссии.

2.2.6. Обеспечивать поступление средств (валюты) для закупки заказанного товара и других услуг для выполнения условий договора комиссии.

2.2.7. Оформлять финансовые отношения между иностранным покупателем (продавцом) и Комитентом для реализации товаров и услуг.

2.3. Другие обязательства

2.3.1. Своевременно информировать Комитента об изменениях условий снабжения товара на экспорт.

2.3.2. По письменному требованию Комитента предоставить последнему копии договоров (контрактов), подписанных Комиссионером, и других документов, на выполнение условий договора от имени Комиссионера в интересах и в пользу Комитента.

2.3.3. После окончания каждой партии экспортированного товара Комитенту или по письменному указанию другим иностранным партнерам представить отчет за израсходовании средства с учетом всех налогов и расходов связанных с выполнением условий договора.

2.3.4. Возмещать Комиссионеру расходы, которые были необходимы для выполнения поручения Комитента.

2.3.5. Комиссионер имеет право взыскать из денежных сумм, которые поступили от Комитента, надлежащую ему сумму в соответствии с приложению к настоящему договору и вознаграждение.

3. Качество товара, объем поставки, условия и цена.

3.1. Качество товара должно отвечать Гостам, техническим условиям и другим стандартам для данного вида товара, которые отмечаются в приложениях к настоящему договору и является неотъемлемой частью договора.

3.2. Цена товара, который устанавливается для экспорта третьим лицам, устанавливается в приложениях к настоящему договору и является неотъемлемой частью договора.

3.3. Общая стоимость товара по договору комиссии 13 000 000,00 ЕВРО. (тринадцать миллионов евро).

4. Осуществление расчетов

4.1. Средства которые нужны для выполнения экспортных, экспедиционных и таможенных услуг, закупку товара, перечисляются Комиссионеру в валюте (евро) согласно выставленного проформы інвойсу.

4.2. Окончательный размер стоимости услуг, товаров приобретенных Комиссионером для Комитента согласованных условий договора устанавливается в отчете Комиссионера.

4.3. Комитент обязывается перечислить Комиссионеру стоимость приобретенных товаров, в соответствии с условиями договора, супутних услуг в размере определенном в інвойсі.

4.4. Размер комиссионного вознаграждения указывается в інвойсі сообщении за каждую отправленную партию товара.

4.5. Размер расходов понесенных Комиссионером в связи с выполнением данного договора устанавливается в отчете Комиссионера.

5. Санкции

5.1. Если в результате невыполнения или неподобающего выполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему договору возникнут убытки, винная сторона обязана возместить их в полном объеме.

5.2. Вся ответственность, связанная с начислением контролирующими органами Украины пени и штрафных