Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Мене звати Галина Довбенчук. У 2011 році я закінчила факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, спеціального психолога дошкільних та шкільних закладів.
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста я отримала захищаючи дипломну роботу на тему «Обстеження дітей з ринолалією та система корекційно-педагогічної роботи з ними».
Тяжкість дефекту при ринолалії визначається не тільки зовнішньою потворністю, складними функціональними порушеннями, соціальною невпевненістю дитини в дошкільному і шкільному колективах, конфліктною напруженістю і негативним психологічним фоном в сім'ї, але й тим ,що наявність незрощень обумовлює цілий ряд соматичних розладів, що призводять до порушень росту і нормального розвитку дитячого організму.
Мета курсової роботи: на основі аналізу психолого-логопедичної та

По-английски

To call me Halyna Довбенчук. In 2011 I made off the faculty of correction and social pedagogics and psychology of the Kam'ianets'-Podil's'kyi national university of the name of Ivan Огієнка and got complete higher education after speciality "Дефектологія" and got qualification of speech therapist, special psychologist of preschool and school establishments.

a 1

Educationally-qualifying level of specialist I got protecting diploma work on a theme of "Inspection of children from ринолалією and system of correction-pedagogical work with them".

a 1

Weight of defect at ринолалії is determined not only by external deformity, difficult functional violations, social uncertainty of child in preschool and school collectives, conflict tension and negative psychological background in family, but also that the presence of ununions stipulates a number of somatic disorders that result in dysplasias and normal development of child's organism.
Aim of term paper : on the basis of analysis of speech психолого-логопедичної and