Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Загальні положення
1.1. Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання не¬щасним випадкам, професійним захворюванням і ава¬ріям у процесі праці.
1.2. На основі Типового положення про службу охоро¬ни праці (далі — Типове положення) з урахуванням специ¬фіки виробництва та видів діяльності, чисельності праців¬ників, умов праці та інших факторів роботодавець роз¬робляє і затверджує Положення про службу охорони пра¬ці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в положенні про структурний підрозділ з охорони праці враховують вимоги цього Типового положення.
Порядок створення та організації роботи

По-русски

1. Общие положения
1.1. По закону Украины "Об охране труда" служба охраны труда создается работодателем для организации выполнения правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, социально-экономических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение не¬щасним случаев, профессиональным заболеванием и ава¬ріям в процессе труда.
1.2. На основе Типичного положения о службе охоро¬ни труда(дальше - Типичное положение) с учитыванием спецы¬фіки производства и видов деятельности, численности праців¬ників, условий труда и других факторов работодатель роз¬робляє и утверждает Положение о службе охраны пра¬эти соответствующего предприятия, определяет структуру службы охраны труда, ее численность, основные задания, функции и права ее работников в соответствии с законодательством.
Министерства и другие центральные органы исполнительной власти в положении о структурном подразделении из охраны труда учитывают требования этого Типичного положения.
Порядок создания и организации работы