Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Сучасна епоха ставить перед людиною дуже складні задачі виживання. Соціальні, економічні, технологічні, кліматичні і інші фактори в поєднанні з значним прискоренням темпів життя обумовили потребу адекватної адаптації до їх дії. Урбанізація, екологічні катаклізми, зміна характеру трудових процесів виявляють все більш помітний вплив на реактивність і резистентність організму людини, призводять до порушень процесів регуляції і репродукції.

Все більше і більше осіб зрілого віку страждають розладом статевих функцій, розповсюджуються важкі і небезпечні для життя людини хвороби (СНІД, “повільні інфекції” тощо).

Сучасна медична сексологія – це міждисциплінарна галузь знань. Вона досліджує причини, умови розвитку і клінічну симптомологію порушень сексуального здоров’я людини. Її метою є діагностика, раціональне і адекватне лікування, психологічна корекція, дійова реабілітація і профілактика, а також розробка питаннь психогігієни статевого життя.

Ставши інтегративною і міждисциплінарною, сучасна сексологія вивчає статеві розлади, їх функціональні, емоційні, особистісні, соціально-адаптаційні і інші аспекти, які відрізняються виразною специфікою. Ось чому жодна з клінічних суміжних спеціальностей не може забезпечити адекватних підходів щодо діагностики, лікування і реабілітації усього різноманіття сексуальної патології (Кон І.С., 1989; Васильченко Г.С., 1990; Горпинченко І.І., 1991).

За таких умов ефективність лікування таких хворих залежить від спільної роботи невропатологів, психіатрів, урологів, ендокринологів та ліка¬рів інших спеціальностей (Горпниченко І.І, 1986; Козлов Г.І., Камалов#К.Г, 1988; Васильченко Г.С., 1990; Юнда І.Ф., 1990; та ін.). Зазначена полісиндромність статевих розладів лежить в основі потреби узгоджень між спеціалістами, які працюють у різних сферах і галузях медицини і педагогіки.

При цьому тактика взаємодії і взаємовідношень між суб’єктами які призвані допомогти хворому повинна будуватись на принципах взаємоповаги і взаєморозуміння. Виникла нагальна потреба тісних контактів, зрозумілої і чіткої координації взаємноузгоджених дій ангіохірургів, спеціалістів, працюючих в галузі імплантаційної хірургії, сексопатологів.

Значні труднощі в тактиці взаємодії різних спеціалістів в останні роки, зумовленні прогресом науки у вивченні судинних форм еректальних дисфункцій, а також внаслідок розробки ефективних форм хірургічного лікування ерекційної недостатності, зокрема таких, як ангіохірургічні операції, використання вакуум-еректорів, вазоактивних препаратів і про-тезів статевого члена – від напівжорстких першого покоління до надувних четвертого (Т.В.Дьяченко, М.Е.Веремйов, М.А.Пересадін, 2000).

При вивченні проблеми розладу статевої функції чоловіків на¬лежить пам’ятати, що в цій фізіологічній функції беруть участь не одна, а дві особини – чоловік і жінка. Тому, для виявлення причин статевих розладів у чоловіків, успішної профілактики цих розладів, проблемі дисгармоній в статевих взаєминах між чоловіком і жінкою належить приділяти першочергову увагу.

Необхідність організації спеціальної допомоги чоловікам з розладами статевих функцій особливо зросла в нових умовах суспільного розвитку України, – в умовах демографічної і валеологічної кризи. Актуальність проблеми захворювань передміхурової залози зумовлена надзвичайною поширеністю простатитив і наслідками до яких вони призводять. Згідно статистичних даних близько 50% чоловіків віком від 20 до 40 років страждають хронічним простатитом (А.

Левін, 2001), серед осіб старшого і похилого віку переважаючими є такі хвороби предміхурової залози як аденома і рак. Внаслідок нечіткої вираженості початкових проявів простатиту, кількість страждаючих цією хворобою значно більше, ніж кількість пацієнтів, які звертаються за допомогою. Особливо насторожує той факт, що наслідки простатиту можуть бути дуже серйозні (розлади статевої функції, перехід в хронічну форму, рубцеве заміщення залозистої тканини з порушенням репродуктивних функцій тощо).

Великою про¬галиною в забезпеченні лікувальної допомоги чоловікам з розладами статевої функції є відсутність належної пропаганди здо¬рового способу життя, недостатня кількість науково-популярної літератури з даної проблеми.

Статеві розлади у чоловіків, спречинені порушеннями функцій передміхурової залози в даній книзі розглядаються з по¬зицій взаємозв’язку сексуальної патології і гігієни статевого життя. Серед засобів профілактики простатиту та лікування цієї розповсюдженої хвороби особлива увага приділяється фітотерапії, зокрема в поєднанні з продуктами бджільництва, самомасажем і вправами лікувальної фізкультури

По-английски

A modern epoch puts the very intricate problems of survival before a man. Social, economic, technological, climatic and other factors in combination with the considerable acceleration of rates of life stipulated the necessity of adequate adaptation to their action. Urbanization, ecological cataclysms, change of character of labour processes, find out all more noticeable influence on reactivity and резистентність of organism of man, result in violations of processes of adjusting and reproduction.

All anymore and the more persons of mature age suffer disorder of sexual functions, grave and dangerous for life of man illnesses(AIDS, "slow infections" and others like that) spread.

Modern medical сексологія is an interdisciplinary area of knowledge. She investigates reasons, terms of development and clinical симптомологію violations of sexual health of man. Her aim is diagnostics, rational and adequate treatment, psychological correction, effective rehabilitation and prophylaxis, and also development of питаннь психогігієни of sexual life.

Becoming інтегративною and interdisciplinary, modern сексологія studies sexual disorders, them functional, emotional, personality, socialadaptation and other aspects that differ in an expressive specific. That is why none of clinical contiguous specialities can provide adequate approaches in relation to diagnostics, treatment and rehabilitation of all variety of sexual pathology(Kitty of І.С., 1989; Васильченко Г.С., 1990; Горпинченко І.І., 1991).

On such conditions efficiency of treatment of such patients depends on joint work of neurologists, psychiatrists, urologists, endocrinologies and ліка¬ditch of other specialities(Горпниченко І.І, 1986; Козлов Г.І., Камалов#К.Г, 1988; Васильченко Г.С., 1990; Юнда І.Ф., 1990; and other). Полісиндромність of sexual disorders is marked is the basis of necessity of concordances between specialists, that work in different spheres and industries of medicine and pedagogics.

Thus tactics of co-operation and mutual relations between subjects that is called to help a patient must be built on principles of взаємоповаги and mutual understanding. There was an urgent necessity of close contacts, clear and clear co-ordination of взаємноузгоджених actions of ангіохірургів, specialists, working in industry of імплантаційної surgery, sexual health specialists.

Considerable difficulties in tactics of co-operation of different specialists in recent year, predestination of science progress in the study of vascular forms of еректальних disfunctions, and also as a result of development of effective forms of surgical treatment of erection insufficiency, in particular such, as a ангіохірургічні operation, use of вакуум-еректорів, вазоактивних preparations and про-тезів of penis - from semi-rigid firstgeneration to inflatable fourth(Т.В.Дьяченко, М.Е.Веремйов, М.А.Пересадін, 2000).

At the study of problem of disorder of sexual function of men on¬lies to remember, that in this physiology function participate not one, but two individuals - man and woman. To Tom, for the exposure of reasons of sexual disorders for men, successful prophylaxis of these disorders, to the problem of disharmonies in sexual mutual relations between a man and woman it is required to spare near-term attention.

Necessity of organization of the special help with disorders of sexual functions especially grew men in the new terms of community development of Ukraine, - in the conditions of demographic and valeological crisis. Actuality of problem of diseases of prostate gland is predefined by emergency prevalence of простатитив and consequences in that they result. In obedience to statistical data close 50оловіків in age from 20 40 to suffer chronic простатитом (of А.

Левін, 2001), among persons chief and years old prevailing are such illnesses of предміхурової gland as adenoma and crawfish. As a result of unclear expressed of initial displays of простатиту, amount of страждаючих by this illness considerably anymore, than amount of patients that apply for help. Especially guards circumstance that consequences of простатиту can be very serious(disorders of sexual function, passing to the chronic form, cicatrical substitution of glandular fabric with violation of reproductive functions and others like that).

Large about¬галиною in providing of curative help with disorders of sexual function there is absence of the proper propaganda of здо¬of рового way of life men, insufficient amount of popular scientific literature on this issue.

Sexual disorders for men, in this book examined from спречинені violations of functions of prostate gland on¬зицій intercommunication of sexual pathology and hygiene of sexual life. Among facilities of prophylaxis of простатиту and treatment of this widespread illness the special attention is spared to the phytotherapy, in particular in combination with foods of beekeeping, самомасажем and exercises of curative physical education