Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Інтегровані автоматизовані системи управління

1. Постановка проблеми в політекономії

Логічно, що перші ідеї про створення автоматизованих систем управління з’являються лише тоді, коли виникає суспільна необхідність в таких системах і таких ідеях. Тому перш, ніж розглядати самі ці системи, потрібно з'ясувати, які зміни в суспільному житті викликали необхідність в їх створенні. Зрозуміло, що будь-яка суспільна необхідність має матеріальну природу, яка, в свою чергу, випливає з безпосереднього життя людства, розвитку його продуктивних сил, тобто, так чи інакше, з економіки. Відома цитата з класичної роботи К.

Маркса гласить: «В суспільному виробництві свого життя люди вступають в певні, необхідні, від їх волі незалежні відносини – виробничі відносини, які відповідають певному ступеню розвитку їх матеріальних продуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин складає економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому піднімається юридична і політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості» [18, 6-7].

Тільки зрозумівши історичність поняття про автоматизовані системи управління, можна буде передбачити їх подальший розвиток. Для цього, як вже було сказано, потрібно вияснити, що саме в світовій економіці зумовило необхідність розробки автоматизованих систем управління та появу кібернетики як теоретичної основи цих автоматизованих систем.

Звісно, що це можна вияснити лише простеживши розвиток систем управління взагалі, розвитку людства взагалі, в контексті якого автоматизовані системи управління та кібернетика можуть існувати лише як закономірний та обумовлений етап. На такому розумінні автоматизованих систем управління (далі – АСУ) робив наголос видатний вчений академік В.М.

Глушков, до праць якого ми ще будемо повертатися: «Виникнення кібернетики як теоретичної основи автоматизації в області науки, техніки та виробництва було підготовлено всім ходом розвитку науково-технічного прогресу» [9, 48].

Таку суспільну необхідність простежили в своїх роботах К. Маркс та Ф. Енгельс ще за 100 років до її безпосередньої актуалізації.

?и-Дюринг» Енгельс вказував: «Буржуазна політична економія не в змозі ані запобігти кризам взагалі, ані вберегти окремого капіталіста від збитків, від безнадійних боргів та банкрутства, ані позбавити окремого робітника від безробіття та злиднів… Суспільство, взявши у володіння всю сукупність засобів виробництва та планомірно управляючи ними, звільнить цим шляхом себе та всіх своїх членів від того рабства, в якому їх нині тримають ними же самими вироблені, але протидіючі ним, в якості нездоланної чужої сили, засоби виробництва…» [29, 329-330].

Істинність цього твердження показує нам саме життя. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день ні в кого не виникає сумнівів в тому, що сучасне виробництво має явно суспільний характер, воно залишається по факту індивідуалістичним – в тому сенсі, що це виробництво здійснюється в повному відриві від реальних потреб суспільства.

Виробники товарів та послуг постачають на ринок величезну кількість продуктів праці, - так як цього вимагає від них саме капіталістичне суспільне виробництво для свого відтворення, - але роблять це навмання, намагаючись вгадати суспільну потребу й попит на певний товар. Дана схема являє тло всієї сучасної економіки й робила її дивовижно прогресивною 200 років тому, порівняно з економікою феодального ладу. Проте сьогодні така схема вже давно не є дієвою – навпаки, вона з рушія суспільного розвитку стала його гальмом.

Суспільство в особі товаровиробників виробляє стільки товарів й витрачає на нього стільки ресурсів, що не те, щоб вгадати кількість необхідного товару, а й навіть визначити саму наявність чи відсутність суспільної потреби в цьому товарі стає неможливо. І якщо раніше можна було врятувати положення, створивши штучну потребу в певному товарі чи послузі, то нині це робити надзвичайно важко.

Товаровиробники просто постачають товари на ринок в надії, що їх хтось придбає, й бездумно витрачають на це виробництво безцінні й вичерпні природні ресурси. Відбувається те, що називається «анархією виробництва» - стан, вперше названий так ще Марксом та Енгельсом.Природно, що такий стан речей безслідно не проходить. Навіть більше – таке перевиробництво, перенасичення ринку товарами та послугами періодично й кожного разу невідворотно призводить до криз перевиробництва, або того, що частіше називають світовими економічними кризами.

Їх глибина та всеосяжність зростає щоразу дедалі більше, настільки, що сьогодні про них говорять вже як про «системні кризи» - щоправда, політичній економіці з часів відкриття Марксом основного закону капіталізму про системність цих криз було відомо дуже давно. Системні кризи властиві ринковим відносинам; ці відносини взагалі не можуть існувати без криз. «Розширення ринків не може встигати за розширенням виробництва.

Колізія стає неминучою, і так як вона не в змозі вирішити конфлікт до тих пір, поки не зруйнує самий капіталістичний спосіб виробництва, то вона стає періодичною» [30, 287]. Збитки, яких завдають ці кризи економіці окремих виробників, країн, та всього світу, колосальні.

Ситуацію загострює й те, що кризи практично неможливо передбачити. Наприклад, світову фінансову кризу останніх років взагалі ніщо не передвіщало – навіть навпаки, їй передував економічне зростання та споживчий «бум», через що дуже поширеною була думка про перемогу капіталізму у всьому світі (ясна річ, малося на увазі, перемога його над економікою соціалістичного типу, тобто економікою СРСР). Криза застала людство зненацька, й була настільки масштабною, що навіть Джордж Сорос оголосив її «найстрашнішою за останні 60 років».

При цьому, він зауважив, що «криза викликана не зовнішніми факторами і не являється наслідком природної катастрофи», а криється в «ідеології саморегуляції ринку» [42].Іншими словами, що ця економічна криза – системна.

Випускати товари на ринок навмання, як того вимагає «вільна конкуренція», більше не видається за можливе. Все більший наголос робиться на те, що в глобальних масштабах така схема загрожує існуванню всієї світової економіки.

І, як це завжди буває, вирішення проблеми народжується безпосередньо в суспільній практиці, ще до усвідомлення своєї невідворотної необхідності, як більш прогресивні форми господарювання. А саме, що ринок потрібно вивчати й організовувати виробництво відповідно до людських потреб та запитів. Таке рішення підказує виробникам сам ринок.

Найпоширенішим методом, певне, єдине доступним у повному обсязі для виробників, являються маркетингові дослідження. Усвідомлення ролі таких досліджень перед обличчям економічної катастрофи, яка нависла над людством, змушує дослідників (насамперед – соціологів) ставити наголос на соціальну відповідальність таких досліджень, маючи на увазі якраз надзвичайну важливість вчасно отриманої і достовірної інформації для виживання всього людства. Цю тему чудово висвітлює наш співвітчизник і соціолог світового рівня В.

По-английски

Integrated CASS of management

1. Raising of problem is in a political economy

Logically, that the first ideas about creation of CASS of management appear only then, when a public necessity is for such systems and such ideas. Therefore before, than to examine these systems, it is needed to find out, what changes in public life caused a necessity for their creation. Clear that any public necessity has material nature, that, in turn, swims out from direct life of humanity, development of him productive forces, id est, in any case, from an economy. The known quotation is from classic work of К.

Маркса гласить: "In the public production of the life people enter in certain, necessary, from their will independent relations are productive relations that answer the certain degree of development of them material productive forces. The aggregate of these productive relations folds the economic pattern of society, real base on that legal and political building on rises and that is answered by the certain forms of public consciousness" [18, 6-7].

Only understanding historic character of concept about CASS of management, it will be possible to foresee them further development. For this purpose, as it was already said, it is needed to find out, that exactly in a world economy stipulated the necessity of development of CASS of management and appearance of cybernetics as theoretical basis of these CASS.

Certainly, that it can be found out only tracing development of control system in general, to development of humanity in general, in the context of that CASS of management and cybernetic engineer can exist only as the appropriate and conditioned stage. On such understanding of CASS of management (farther is АСУ) a prominent scientist emphasized academician В.М.

Глушков, to labours of that we yet will return: "Origin of cybernetics as theoretical basis of automation in area of science, technique and production was prepared all process of scientific and technical progress" [9, 48].

Such public necessity was traced in the works of К. by Маркс and Ф. Engels yet 100 prior to her direct actualization.

и-Дюринг" Engels specified: the "Bourgeois political economy is unable neither to avert crisis in general, nor protect a separate capitalist from losses, from bad debts and bankruptcy nor deprive a separate worker from unemployment and poverties. Society, taking in possession all aggregate of capital goods and systematic managing them, will free to these a way itself and all members from that slavery, in that they are presently held by them mine-out, but counteractive to them, as a stranger act of providence, capital goods". [29, 329-330].

Truth of this statement shows life to us. Without regard to that for today anybody does not have doubts in that a modern production has public character obviously, it remains individualistic in fact - in that sense, that this production comes true in the complete tearing away from the real necessities of society.

The producers of commodities and services supply with to the market the enormous amount of foods of labour, - so as it is required from them exactly by a capitalist public production for the recreation, - but do it at random, trying to guess a public necessity and demand on a certain commodity. This chart presents the background of all modern economy and did her surprisingly progressive 200 to the volume, comparatively with the economy of feudal line-up. However today such chart already a long ago is not effective - vice versa, she from рушія of community development became his brake.

Society in the person of commodity producers produces so much commodities and spends so much resources on him, that not that, to guess the amount of necessary commodity, but also even to define a self presence or absence of public requirement in this commodity becomes it is impossible. And if it was before possible to save position, creating an artificial requirement in a certain commodity or favour, then presently to do it extraordinarily difficult.

Commodity producers simply supply with commodities to the market in a hope, that them someone will purchase, and thoughtlessly spend priceless and exhaustive natural resources on this production. There is that is named "by anarchy of production" is the state first adopted so yet by Марксом and by Engels.Naturally, that such state of affairs does not pass without trace. Even anymore is such overproduce, supersaturating of market by commodities and services periodically and each time inevitably results in the crises of overproduce, or that more often name world economic crises.

Their depth and all-embracing grow each time all anymore, so that today about them it is talked already as about "system crises" - indeed, to the political economy from opening times Марксом basic law of capitalism about the system of these crises it was known very a long ago. System crises are peculiar to the market relations; these relations in general can not exist without crises. "Expansion of markets can not have time after expansion of production.

A collision becomes inevitable, and so as she is unable to settle a conflict until will not prang the most capitalist method of production, then she becomes periodic" [30, 287]. Losses, that is inflicted by these crises to the economy of separate producers, countries, and the whole world, huge.

Sharpens a situation and that crises it is practically impossible to foresee. For example, world financial crisis of the last years nothing predicted in general - even vice versa, preceded her economy growing and consumer "boom", from what widespread was an idea about victory of capitalism in the whole world. A crisis found humanity suddenly, and was a so scale, that even George Сорос declared her most "frightful of 60 last the".

Thus, he noticed that a "crisis is caused by external not factors and is not the consequence of natural catastrophe", but covered in "ideology of self-regulation of market" [42].In other words, that this economic crisis is the system.

To place commodities to the market at random, as that is required by a "free competition", no longer given out for possible. A все greater accent is done on that in global scales such chart threatens to existence of all world economy.

And, as it always is, the decision of problem gives birth directly in public practice, yet to realization of the inevitable necessity, as more progressive forms of menage. Namely, that it needs to study a market and organize a production in accordance with human necessities and queries. Such decision prompts a market to the producers.

By the most widespread method, it is certain, only accessible in full for producers, there are marketing researches. Realization of role of such researches before the face of economic catastrophe that hung over humanity forces researchers (first of all - sociologists) to stress on social responsibility of such researches, meaning just of the last importance of the information got and reliable in time for the survival of all humanity. This theme is remarkably lighted up by our compatriot and sociologist of world level In.