Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

10,40, 12 ,

РОЗДІЛ 2.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ, МЕТОДІВ, МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГРУП ДОСЛІДЖУВАНИХ

2.1. Опис етапів, процедури дослідження та груп досліджуваних

У першому розділі нами були розглянуті загальні принципи і соціально-психологічні основи довгострокового прогнозу професійної успішності та професійного психологічного відбору, вимоги, що висуваються до його організації, поняття професійної придатності та психологічних умов довгострокового прогнозу успішності професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ.

З метою всебічного вивчення психологічних особливостей довгострокового прогнозу професійної успішності працівників органів внутрішніх справ, виявлення відповідності результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС з їх подальшою професійною діяльністю нами було проведено дослідження, схема етапів якого подається на рис. 2.1.

На першому етапі дослідження здійснено теоретичний аналіз науково-історичних та методологічних засад попередніх досліджень прогнозування успішності професійної діяльності під час професійного психологічного відбору, визначено загальні принципи, соціально-психологічні основи та сучасні вимоги до організації професійно-психологічного відбору в органи правопорядку, встановлено проблемні питання з психологічних особливостей довгострокового прогнозу успішності професійної діяльності працівників ОВС.

З метою визначення різних аспектів успішності професійної діяльності та проходження служби працівників ОВС Донецької області на другому етапі дослідження були розроблені анкети визначення ділових та особистісних якостей, наявність яких необхідна для успішної професійної діяльності (Додаток А); експертної оцінки для визначення серед працівників ОВС успішних (Додаток Б);

1 етап -

2 етап -

3 етап -

4 етап -

5 етап -

6 етап -

7 етап -

8 етап -

9 етап -

Рис. 2.1. Схема етапів дослідження

визначення мотиваційної сфери курсантів та випускників ДЮІ ЛДУВС (Додаток В); опитування молодих фахівців, випускників ДЮІ ЛДУВС, призначених на посади працівників ОВС Донецької області (Додаток Д); причин плинності кадрів на прикладі слідчих підрозділів ГУМВС України в Донецькій області (Додаток Ж).

Так, до анкети визначення розвитку якостей, харатерних для успішного працівника ОВС (Додаток А), увійшли характеристики, що стосуються розвиненості пізнавальних процесів, гнучкості поведінки, точності та надійності виконання професійних обов’язків, почуття особистої відповідальності за доручену справу та вміння працювати в колективі, дотримання загальноприйнятих норм поведінки, уміння ефективно і законно діяти в ситуаціях силового впливу тощо.

Підставою віднесення тих чи інших якостей особистості працівника до критеріїв успішності стали запропановані Міністерством внутрішніх справ крітерії успішності та дослідження І.Ю. Горєлова, О.П. Євсюкова, В.О. Лефтерова [46; 73; 122].

Вибірково 50-ьом працівникам ОВС Донецької області різних посадових рангів з наведеної кількості ділових, особистісних якостей та професійних характеристик було запропоновано вибрати ті, які, за їх думкою, визначають успішність професійної діяльності працівника органів внутрішніх справ. На підставі отриманих результатів з тих якостей, які обиралися опитаними найчастіше, було створено наступну анкету критеріїв успішності, до якої увійшло 34 професійних та індивідуально-психологічних якостей.

Тим самим, 50 працівникам було запропоновано анкету, де вказувалися призвища їх колег, підлеглих і працівників керівної ланки для оцінки рівня розвитку у них ділових та особистісних якостей. Оцінювання здійснювалося за 5-бальною шкалою (Додаток Б). Було оцінено 250 працівників ОВС Донецької області, серед яких відібрано 95 працівників, ділові та особистісні якості яких опитаними були оцінені в 4 і 5 балів.

Для визначення мотиваційної сфери працівників ОВС Донецької області нами було проведено вивчення однієї і тієї ж групи курсантів факультету міліції громадської безпеки на різних етапах їх навчання.

Так, у 2005 році було проведено анкетування курсантів 1-го курсу, у 2008 році – проанкетовані колишні першокурсники, які вже навчалися на 4-му курсі (Додаток В). У 2009 році анкетуванням були охоплені колишні курсанти 4-го курсу - молоді фахівці, вже призначені на посади працівників ОВС Донецької області (Додаток Д).

Також нами було розроблено анкету (Додаток Ж) для опитування працівників ОВС Донецької області. Враховуючи високу плинність кадрів, опитуванням були охоплені працівники слідчих підрозділів ОВС Донецької області. Питання анкети були спрямоване на визначення слідчими задоволеності службою в ОВС, набутою спеціальністю, відносинами з різними категоріями працівників керівної ланки та контрольно-наглядовими органами, наявного психоемоційного стану та мотиваційної спрямованості.

На підставі 5-ти анкетувань різних категорій учасників дослідження нами було охоплено 312 осіб, дані про кількість та категорії яких наводяться табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Категорії та кількість осіб, які були охоплені анкетуванням

№ п/п Категорія опитаних осіб Кількість осіб

1. Курсанти 1-го курсу ДЮІ ЛДУВС 54

2. Курсанти 4-го курсу ДЮІ ЛДУВС 50

3. Молоді фахівці - випускники ДЮІ ЛДУВС, які були призначені на посади працівників ОВС Донецької області 50

4. Працівники слідчих підрозділів ОВС Донецької області 108

5. Працівники різних посадових рангів ОВС Донецької області, які надали пропозиції щодо формування групи досліджуваних № 1 ,,успішно працюючі” 50

Загальна кількість 312

На третьому етапі були сформовані групи досліджуваних. Так, до першої групи увійшло 95 працівників, які були визначені успішними під час анкетування 50-ьох працівників ОВС Донецької області різних посадових рангів.

Кадровими апаратами ОВС ГУМВС в Донецькій області були надані списки працівників:

- звільнених з ОВС за останні 5 років за власним бажанням. Приводом для звільнення працівників даної групи стало небажання продовжувати службу в ОВС через невдоволення матеріально-технічним забезпеченням, невиконання соціальних гарантій і Закону України ,,Про міліцію”, низьку заробітну плату, зміну місця проживання, більш вигідну та спокійну роботу тощо (77 осіб);

- працівників, яких було звільнених в останні 5 років за порушення дисципліни (64 особи);

- звільнених за останні 5 років за порушення законності (64 особи).

Таким чином, для здійснення дослідження нами було сформовано чотири групи досліджуваних, до яких увійшли працівники органів внутрішніх справ ГУМВС України в Донецькій області, які успішно пройшли професійно-психологічний відбір і були рекомендовані на службу в ОВС: група № 1 - ,,успішно працюючи”, група № 2 - ,,працівники, які звільнилися з ОВС за власним бажанням”, група № 3 - ,,працівники, яких було звільнено з ОВС за порушення дисципліни”, група № 4 ,,працівники, яких було звільнено з ОВС за порушення законності”.

Загальна кількість сформованих груп досліджуваних складала 300 осіб (див. табл. 2.2).

По-русски

10,40, 12

РАЗДЕЛ 2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ, МЕТОДОВ, МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРУПП ИССЛЕДУЕМЫХ

2.1. Описание этапов, процедуры исследования и групп исследуемых

В первом разделе нами были рассмотрены общие принципы и социальнопсихологические основы долгосрочного прогноза профессиональной успешности и профессионального психологического отбора, требования, которые выдвигаются к его организации, понятию профессиональной пригодности и психологических условий долгосрочного прогноза успешности профессиональной деятельности работников органов внутренних дел.

С целью всестороннего изучения психологических особенностей долгосрочного прогноза профессиональной успешности работников органов внутренних дел, выявления соответствия результатов профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в ОВС с их дальнейшей профессиональной деятельностью нами было проведено исследование, схема этапов которого подается на рис. 2.1.

На первом этапе исследования осуществлен теоретический анализ научно-исторических и методологических принципов предыдущих исследований прогнозирования успешности профессиональной деятельности во время профессионального психологического отбора, определены общие принципы, социальнопсихологические основы и современные требования к организации профессионально-психологического отбора в органы правопорядка, установлены проблемные вопросы из психологических особенностей долгосрочного прогноза успешности профессиональной деятельности работников ОВС.

С целью определения разных аспектов успешности профессиональной деятельности и прохождения службы работников ОВС Донецкой области на втором этапе исследования были разработанные анкеты определения деловых и личностных качеств, наличие которых необходимо для успешной профессиональной деятельности (Дополнение А); экспертной оценки для определения среди работников ОВС успешных (Дополнение Б);

1 этап -

2 этап -

3 этап -

4 этап -

5 этап -

6 этап -

7 этап -

8 этап -

9 этап -

Рис. 2.1. Схема этапов исследования

определение мотивационной сферы курсантов и выпускников ДЮІ ЛДУВС (Дополнение В); опрос молодых специалистов, выпускников ДЮІ ЛДУВС, назначенных на должности работников ОВС Донецкой области (Дополнение Д); причин текучести кадров на примере следственных подразделений ГУМВС Украины в Донецкой области (Дополнение Ж).

Да, к анкете определения развития качеств, харатерних для успешного работника ОВС (Дополнение А), вошли характеристики, которые касаются развитости познавательных процессов, гибкости поведения, точности и надежности выполнения профессиональных обязанностей, чувства личной ответственности за порученное дело и умение работать в коллективе, соблюдение общепринятых норм поведения, умения эффективно и законно действовать в ситуациях силового влияния и тому подобное.

Основанием отнесения тех или других качеств личности работника к критериям успешности стали запропановані Министерством внутренних дел крітерії успешности и исследования І.Ю. Горєлова, О. П. Євсюкова, В.О. Лефтерова [46; 73; 122].

Избирательно 50-ьом работникам ОВС Донецкой области разных должностных рангов из приведенного количества деловых, личностных качеств и профессиональных характеристик было предложено выбрать те, которые, за их мыслью, определяют успешность профессиональной деятельности работника органов внутренних дел. На основании полученных результатов из тех качеств, которые избирались опрошенными чаще всего, была создана следующая анкета критериев успешности, к которой вошло 34 профессиональных и индивидуально-психологических качеств.

Тем же, 50 работникам была предложена анкета, где указывались призвища их коллег, подчиненных и работников руководящего звена для оценки уровня развития у них деловых и личностных качеств. Оценивание осуществлялось по 5-бальной шкале (Дополнение Б). Было оценено 250 работников ОВС Донецкой области, среди которых отобрано 95 работников, деловые и личностные качества которых опрошенными были оценены в 4 и 5 баллов.

Для определения мотивационной сферы работников ОВС Донецкой области нами было проведено изучение одной и той же группы курсантов факультета милиции общественной безопасности на разных этапах их учебы.

Да, в 2005 году было проведено анкетирование курсантов 1-го курса, в 2008 году - проанкетовані бывшие первокурсники, которые уже учились на 4-ом курсе (Дополнение В). В 2009 году анкетированиям были охвачены бывшие курсанты 4-го курса - молодые специалисты, уже назначенные на должности работников ОВС Донецкой области (Дополнение Д).

Также нами была разработана анкета (Дополнение Ж) для опроса работников ОВС Донецкой области. Учитывая высокую текучесть кадров, опросом были охваченные работники следственных подразделений ОВС Донецкой области. Вопросы анкеты были направленное на определение следователями удовлетворенности службой в ОВС, приобретенной специальностью, отношениями с разными категориями работников руководящего звена и контрольно-наблюдательными органами, имеющегося психоэмоционального состояния и мотивационной направленности.

На основании 5-ти анкетирований разных категорий участников исследования нами были охвачены 312 лица, данные о количестве и категории которых приводятся табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Категории и количество лиц, которые были охвачены анкетированием

№ п/п Категория опрошенных лиц Количество лиц

1. Курсанты 1-го курса ДЮІ ЛДУВС 54

2. Курсанты 4-го курса ДЮІ ЛДУВС 50

3. Молодые специалисты - выпускники ДЮІ ЛДУВС, которые были назначены на должности работников ОВС Донецкой области 50

4. Работники следственных подразделений ОВС Донецкой области 108

5. Работники разных должностных рангов ОВС Донецкой области, которые предоставили предложению относительно формирования группы исследуемых № 1,,успешно работающие" 50

Общее количество 312

На третьем этапе были сформированные группы исследуемых. Да, в первую группу вошло 95 работников, которые были определены успешными во время анкетирования 50-ьох работников ОВС Донецкой области разных должностных рангов.

Кадровыми аппаратами ОВС ГУМВС в Донецкой области были предоставленные списки работников :

- освобожденных из ОВС за последние 5 лет по собственному желанию. Поводом для освобождения работников данной группы стало нежелание продолжать службу в ОВС через недовольство материально-техническим обеспечением, невыполнение социальных гарантий и Закона Украины,,О милиции", низкую заработную плату, изменение местожительства, более выгодную и спокойную работу и тому подобное (77 лиц);

- работников, которых было освобожденных в последние 5 лет за нарушение дисциплины (64 лица);

- освобожденных за последние 5 лет за нарушение законности (64 лица).

Таким образом, для осуществления исследования нами были сформированы четыре группы исследуемых, в которые вошли работники органов внутренних дел ГУМВС Украины в Донецкой области, которые успешно прошли профессионально-психологический отбор и были рекомендованы на службу в ОВС: группа № 1 -,,успешно работая", группа № 2 -,,работники, которые освободились из ОВС по собственному желанию", группа № 3 -,,работники, которые были освобождены из ОВС за нарушение дисциплины", группа № 4,,работника, которые были освобождены из ОВС за нарушение законности".

Общее количество сформированных групп исследуемых составляли 300 лиц (см. табл. 2.2).