Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Текст для перевода

ЗВІТ

про проведення технічного обстеження

будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта

Об'єкт: _______________________________________________________

(назва, місцезнаходження об'єкта)

Замовник: _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові

_______________________________________________________

або найменування замовника, його місце проживання

_______________________________________________________

або місцезнаходження, номер телефону,

_______________________________________________________

адреса електронної пошти, якщо така є)

Відповідальний фахівець _____________________________ __________

(відповідальні фахівці) (прізвище, ім'я, по батькові) (посада)

виконавця:

_____________________________ __________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада)

_____________________________ __________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада)

________________________________

(місце та рік складання звіту)

1. Підстави та обґрунтування проведення

технічного обстеження

Роботи з технічного обстеження ______________________________

(назва

__________________________________________________________________

та місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________

проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та

надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених

недоліків (дефектів, пошкоджень) для подальшої безпечної

експлуатації.

Виконавець проводить технічне обстеження відповідно до

ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі

створенням об'єктів архітектури, щодо обстеження і оцінки

технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та

інженерних мереж, у тому числі збудованих без документів, що

надають право на виконання будівельних робіт, та/або за

відсутності проектної та іншої документації ______________________

_________________________________________________________________.

(серія і номер ліцензії, ким та коли видана)

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений на території ____________

__________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором

будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту

України від 17.08.2000 N 507, - _________________________________.

Даний район відноситься до району ___________________________

(за характеристичними

__________________________________________________________________

значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску;

з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним)

падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка

до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній)

зоні.

Під час проведення робіт встановлено зі слів забудовника, що

об'єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудованний у

період з _____________ по ____________ рік.

Вогнестійкість об'єкта - ______________________ (згідно з

додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека

об'єктів будівництва").

Категорія складності об'єкта - ________________________

(згідно з ДБН до А.2.2.-3-2004 "Склад, порядок розроблення,

погодження та затвердження проектної документації для будівництва"

(у тому числі і довідкового додатка П) на підставі класу наслідків

(відповідальності)).

Площа забудови земельної ділянки - __________ кв.м.

Об'єкт зведено ____________________ способом будівництва.

Проектна та робоча документація у замовника _________________

(в наявності,

_________________________________________________________________.

частково в наявності, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта ________________________________

(коли і ким проводились

__________________________________________________________________

або не проводились)

_________________________________________________________________.

Дані про геологічні умови на теперішній час _________________

(наявні, відсутні).

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди

(сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ(*)

Об'єкт - _______________ поверхова споруда, _________________

(_____________________________________) форми з розмірами в плані

(прямокутна тощо)

_____ х _____ м.

Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м.

Будівельний об'єм - _________ куб.м.

Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми

стінами.

Фундаменти - ________________________________________________

(стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,

__________________________________________________________________

з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)

__________________________________________________________________

глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.

Підвал - ____________________________________________________

_________________________________________________________________,

розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.

Стіни - _____________________________________________________

(цегляні, з керамічних блоків,

__________________________________________________________________

По-русски

Текст для перевода

ОТЧЕТ

о проведении технического обследования

строительных конструкций и инженерных сетей объекта

Объект: _______________________________________________________

(название, местонахождение объекта)

Заказчик: _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________

или наименование заказчика, его местожительство

_______________________________________________________

или местонахождение, номер телефона,

_______________________________________________________

адрес электронной почты, если такая є)

Ответственный специалист _____________________________ __________

(ответственные специалисты) (фамилия, имя, отчество) (должность)

исполнителя:

_____________________________ __________

(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____________________________ __________

(фамилия, имя, отчество) (должность)

________________________________

(место и год складывания отчета)

1. Основания и обоснования проведения

технического обследования

Работы из технического обследования ______________________________

(название

__________________________________________________________________

но местонахождение объекта)

__________________________________________________________________

проводятся с целью определения его фактического технического состояния и

предоставление в случае необходимости рекомендаций относительно устранения обнаруженных

недостатков (дефектов, повреждений) для дальнейшей безопасной

эксплуатации.

Исполнитель проводит техническое обследование в соответствии с

лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, связанной из

созданием объектов архитектуры, относительно обследования и оценки

технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и

инженерных сетей, в том числе построенных без документов, что

предоставляют право на выполнение строительных работ, та/або за

отсутствию проектной и другой документации ______________________

_________________________________________________________________.

(серия и номер лицензии, кем и когда выдана)

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Объект, который обследуется, размещен на территории ____________

__________________________________________________________________

(местонахождение объекта)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Классификация объекта согласно Государственному классификатору

зданий и сооружений ДК 018-2000, утвержденным приказом Госстандарта

Украины от 17.08.2000 N 507, - _________________________________.

Данный район относится к району ___________________________

(за характеристическими

__________________________________________________________________

значениями веса снежной сени, ветрового давления;

с подделочной или підтоплювальною территорией)

Расчетная сейсмическая - к ___ баллам.

Рельеф участка (спокойный, холмистый) со значительным (незначительным)

падением отметок поверхности земли в сторону ________________ (привязка

к смежным земельным участкам или улицам).

Объект расположен в _________________ (лесистой, равнинной)

зоне.

Во время проведения работ установлено со слов застройщика, что

объект согласно документации, которая сохранилась, был збудованний у

период из _____________ по ____________ год.

Огнестойкость объекта - ______________________ (согласно

дополнением В ДБН В.1.1.-7-2002 "Защита от пожара. Пожарная безопасность

объектов строительства").

Категория сложности объекта - ________________________

(согласно ДБН к А.2.2.-3-2004 "Состав, порядок разрабатывания,

согласование и утверждение проектной документации для строительства"

(в том числе и справочного дополнения П) на основании класса последствий

(ответственности)).

Площадь застройки земельного участка - __________ кв.м.

Объект возведен ____________________ способом строительства.

Проектная и рабочая документация у заказчика _________________

(в наличии,

_________________________________________________________________.

частично в наличии, отсутствующая)

Предыдущие обследования объекта ________________________________

(когда и кем проводились

__________________________________________________________________

или не проводились)

_________________________________________________________________.

Даны о геологических условиях на настоящее время _________________

(имеются, отсутствующие).

Сведения об имеющихся на земельном участке зданиях и сооружениях

(сарай, гараж, сауна, гардеробные и тому подобное) : ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ(*)

Объект - _______________ поверхностное сооружение, _________________

(_____________________________________) формы с размерами в плане

(прямоугольная и тому подобное)

_____ х _____ г.

Высота первого этажа - _____ м, второго этажа - ______ г.

Строительный объем - _________ куб.м.

Конструктивная система здания - стенная с несущими внешними

стенами.

Фундаменты - ________________________________________________

(ленточные из сборных железобетонных блоков,

__________________________________________________________________

из свай, столбчатые кирпичные, бетонные, железобетонные, буту и тому подобное)

__________________________________________________________________

глубина закладывания - _________ м, ширина - ________ г.

Подвал - ____________________________________________________

_________________________________________________________________,

расположение относительно частей дома, высота - ________ г.

Стены - _____________________________________________________

(кирпичные, из керамических блоков,

__________________________________________________________________