Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Історичне підгрунтя харчування українського народу. 3. Сучасна українська кухня Символіка народної матеріальної культури особливо насиченою була у сфері традиційної кулінарії та харчування. І це закономірно, оскільки українці — споконвічний хліборобський народ — залишалися такими аж до кінця XIX ст. Відповідно до цього і традиційно-побутова культура в своїй основі грунтувалася на цінностях хліборобської праці, культі землі й родючості та шануванні головної цінності хліборобства — хліба. Український фольклор рясніє сюжетами його звеличування та підкреслення пріоритету: «Хліб — усьому голова», «Без хліба — нема обіду», «Хліб та вода — то нема голода». Для української ментальності є особливо символічним те, що хліб і жіноче начало в структурі її цінностей ототожнювалися: жінка увінчувала результати хліборобської праці, випікаючи хліб для родини; вона ж була і єдиною розпорядницею сімейних обрядів, головним атрибутом яких ставав виготовлений нею хліб. Таким чином, хліб набував для

По-английски

1. Historical soil of feed of the Ukrainian people. 3. Modern Ukrainian kitchen Symbolics of folk material culture especially saturated was in the field of traditional cookery and feed. And it appropriately, as Ukrainians - native tilling people are remained such up to the end of XIX of century In accordance with it and a traditionally-domestic culture in the basis was base on values of tilling labour, cult of earth and fertility and honouring of main value of agriculture - bread. Ukrainian folklore abounds the plots of his glorifying and underlining of priority : "Bread - all the chairman", "Without bread - there is not dinner", "Bread and water - then there is голода". For Ukrainian mentality is especially symbolic that bread and woman beginning equated in the structure of her values : a woman crowned the results of tilling labour, baking bread for family; she was and only розпорядницею of domestic ceremonies the bread made by her became the main attribute of that. Thus, bread acquired for