Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Соціологічний погляд на особистість. Структура особистості. Вивчення особистості є одним з основних напрямків у соціології. Це пов'язане з тим, що суспільство й інші групи, які вивчаються в соціології, складаються з окремих особистостей. Для того щоб зрозуміти певне суспільство або групу треба зрозуміти поведінку окремої людини, виявити ті фактори, які визначають її специфіку. Поведінка людини залежить не тільки від її спадковості, особливостей унікальних життєвих ситуацій, але й від умов життя, які типові для певного суспільства, групи. Таким чином, соціологія вивчає формування подібних якостей завдяки спільним умовам життя, місця людини в суспільстві в порівнянні з іншими людьми, пристосованість до життя в певному оточенні, вплив соціальних характеристик людини (вік, стать, сімейний стан, освіта, місце проживання, професія тощо) на її поведінку.
У повсякденній мові ми вживаємо такі слова, як людина, індивід, осо-бистість. Часто між ними не робиться ніякої різниці, тобто ці слова

По-русски

1. Социологический взгляд на личность. Структура личности. Изучение личности является одним из основных направлений в социологии. Это связано с тем, что общество и другие группы, которые изучаются в социологии, состоят из отдельных личностей. Для того, чтобы понять определенное общество или группу надо понять поведение отдельного человека, выявить те факторы, которые определяют ее специфику. Поведение человека зависит не только от ее наследственности, особенностей уникальных жизненных ситуаций, но и от условий жизни, какие типичные для определенного общества, группы. Таким образом, социология изучает формирование подобных качеств благодаря общим условиям жизни, места человека в обществе по сравнению с другими людьми, приспособленность к жизни в определенном окружении, влияние социальных характеристик человека(возраст, пол, семейное положение, образование, местожительство, профессия и тому подобное) на ее поведение.
В повседневном языке мы употребляем такие слова, как человек, индивид, осо-бистість. Часто между ними не делается никакой разницы, то есть эти слова