Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

сроков.
Частично решить указанную проблему должна единая база данных по полисам ОСАГО, которая на сегодняшний день уже введена в эксплуатацию и регулируется соответствующим Положением, утвержденным распоряжением Госфинуслуг от 09.07.2010 года № 566. Она построена по подобию банковских баз "кредитных историй" и содержит полную информацию о "поведении" конкретного клиента-страхователя, в т. ч. сколько раз он попадал в ДТП и по чьей вине. Это позволит страховым компаниям корректировать стоимость страхового полиса для конкретного страхователя благодаря использованию коэффициентов "бонус-малус", т. е. снижать или увеличивать стоимость страхования в зависимости от количества ранее совершенных ДТП. Создание такой единой базы призвано привести к установлению одинаковой стоимости страхового полиса по ОСАГО для конкретного страхователя во всех страховых компаниях.

По-украински

термінів.
Частково розв'язати вказану проблему повинна єдина база даних по полісах ОСАГО, яка на сьогодні вже введена в експлуатацію і регулюється відповідним Положенням, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.2010 року № 566. Вона побудована по подібності банківських баз "кредитних історій" і містить повну інформацію про "поведінку" конкретного клієнта-страхувальника, в т. ч. скільки разів він потрапляв в ДТП і з чиєї вини. Це дозволить страховим компаніям коригувати вартість страхового полісу для конкретного страхувальника завдяки використанню коефіцієнтів "бонус-малус", т. е. знижувати або збільшувати вартість страхування залежно від кількості раніше здійснених ДТП. Створення такої єдиної бази покликане привести до встановлення однакової вартості страхового полісу по ОСАГО для конкретного страхувальника в усіх страхових компаніях.