Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 1931-XII ( 1931-12 ) від 06.12.91, ВВР, 1992, N 3, ст. 11 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2356-XII ( 2356-12 ) від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.459

Декретом

N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34

Законами

N 3128-XII ( 3128-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.227

N 3284-XII ( 3284-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.303

N 3948-XII ( 3948-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.179

N 428/95-ВР від 14.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст.313 }

{ Додатково див. Постанову ВР N 429/95-ВР від 14.11.95,

ВВР, 1995, N 43, ст.314 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 198/96-ВР від 16.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.146

N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23

N 307/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, N 45, ст.283

N 112/98-ВР від 11.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.156

N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17. 11.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.465

N 1461-III ( 1461-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.104

N 2631-III ( 2631-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.228

N 2833-III ( 2833-14 ) від 29.11.2001 - набуває чинності з

1 січня 2002 року, ВВР, 2002, N 10, ст.71

N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125

N 854-IV ( 854-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.278

N 904-IV ( 904-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.317

N 951-IV ( 951-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.348

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

N 1110-IV ( 1110-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.53

N 1111-IV ( 1111-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.54

N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338

N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 }

{ Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення"

застосовуються в частині визначення права на пенсію за

віком на пільгових умовах і за вислугу років згідно із

Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР,

2006, N 1, ст.18 }

{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно

до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за

віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 }

{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії

або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги

та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до

пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)

у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати

12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом

першим частини першої статті 28 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а

по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного

довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007

році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із

Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )

гарантує всім непрацездатним громадянам України право на

матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання

шляхом надання трудових і соціальних пенсій.

Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася

суспільно корисна праця як джерело зростання добробуту народу і

кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного

забезпечення робітників, членів колгоспів та інших категорій

трудящих.

Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом

встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий

мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із

збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням

ефективності економіки республіки.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право громадян України на державне пенсійне

забезпечення

Громадяни України мають право на державне пенсійне

забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою

годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають

в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на

умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами.

Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її

межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими державами.

У тих випадках, коли договорами (угодами) між Україною та

іншими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у

цьому Законі, то застосовуються правила, встановлені цими

договорами (угодами).

Стаття 2. Види державних пенсій

За цим Законом призначаються:

а) трудові пенсії:

за віком;

по інвалідності;

в разі втрати годувальника;

за вислугу років.

{ Пункт "б" статті 2 втратив чинність на підставі Закону

N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005 }

Стаття 3. Особи, які мають право на трудову пенсію

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно

корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим

Законом:

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах,

організаціях, кооперативах (у тому числі за угодами

цивільно-правового характеру), незалежно від використовуваних форм

власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших

кооперативів*,- за умови сплати

По-русски

ИЗ А К О Н В К Р А Ї Н И

О пенсионном обеспечении

( Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, N 3, ст. 10 )

{ Вводится в действие Постановлением ВР

N 1931 - XII ( 1931-12 ) от 06.12.91, ВВР, 1992, N 3, ст. 11 }

{ С изменениями, внесенными по закону

N 2356 - XII ( 2356-12 ) от 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.459

Декретом

N 7-92 от 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34

Законами

N 3128 - XII ( 3128-12 ) от 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.227

N 3284 - XII ( 3284-12 ) от 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.303

N 3948 - XII ( 3948-12 ) от 04.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.179

N 428/95-ВР от 14.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст.313 }

{ Дополнительно см. Постановление ВР N 429/95-ВР от 14.11.95,

ВВР, 1995, N 43, ст.314 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 198/96-ВР от 16.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.146

N 534/96-ВР от 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23

N 307/97-ВР от 04.06.97, ВВР, 1997, N 45, ст.283

N 112/98-ВР от 11.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.156

N 1222 - XIV ( 1222-14 ) от 17. 11.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.465

N 1461 - III ( 1461-14 ) от 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.104

N 2631 - III ( 2631-14 ) от 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.228

N 2833 - III ( 2833-14 ) от 29.11.2001 - вступает в силу с

1 января 2002 года, ВВР, 2002, N 10, ст.71

N 2981 - III ( 2981-14 ) от 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125

N 854 - IV ( 854-15 ) от 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.278

N 904 - IV ( 904-15 ) от 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.317

N 951 - IV ( 951-15 ) от 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.348

N 1096 - IV ( 1096-15 ) от 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

N 1110 - IV ( 1110-15 ) от 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.53

N 1111 - IV ( 1111-15 ) от 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.54

N 2603 - IV ( 2603-15 ) от 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338

N 997 - V ( 997-16 ) от 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 107 - VI ( 107-17 ) от 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- изменения действуют по 31 декабря 2008 года }

{ Дополнительно см. Решение Конституционного Суда

N 10-рп/2008 ( v010p710 - 08 ) от 22.05.2008 }

{ С изменениями, внесенными по закону

N 1276 - VI ( 1276-17 ) от 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 }

{ Положение Закона Украины "О пенсионном обеспечении"

применяются в части определения права на пенсию за

возрастом на льготных условиях и за выслугу лет согласно

Законом N 3108 - IV ( 3108-15 ) от 17.11.2005, ВВР,

2006, N 1, ст.18 }

{ Установить, что размер пенсии (с учетом надбавок, повышений,

дополнительных пенсий, целевого пособия и пенсий за

особенные заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям,

установленных законодательством), назначенных в 2006 году соответственно

к данному Закону, не может превышать 12 минимальных пенсий за

возрастом, установленной абзацем первым части первой статьи 28 Закона

Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

( 1058-15 ), по закону N 3235 - IV ( 3235-15 ) от

20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 }

{ Установить, что с 1 января 2007 года максимальный размер пенсии

или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом

надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия

но пенсий за особенные заслуги перед Украиной и других доплат к

пенсий, установленных законодательством), назначенных (перечисленных)

в 2006-2007 годах в соответствии с данным Законом не может превышать

12 минимальных размеров пенсии по возрасту, установленной абзацем

первым части первой статьи 28 Закона Украины "О

общеобязательное государственное пенсионное страхование" ( 1058-15 ), а

по другим категориям пенсионеров размер пенсии или ежемесячный

пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений,

дополнительных пенсий, целевого пособия и пенсий за

особенные заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям,

установленных законодательством), назначенных (перечисленных) в 2007

году, не может превышать 10 тысяч гривен на месяц согласно

Законом N 489 - V ( 489-16 ) от 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

Данный Закон в соответствии с Конституцией Украины ( 254к/96-ВР )

гарантирует всем неработоспособным гражданам Украины право на

материальное обеспечение за счет общественных фондов потребления

путем предоставления трудовых и социальных пенсий.

Закон направлен на то, чтобы полнее учитывалась

общественно полезный труд как источник роста благосостояния народа и

каждого человека, устанавливает единство условий и норм пенсионного

обеспечение рабочих, членов колхозов и других категорий

трудящихся.

Закон гарантирует социальную защищенность пенсионеров путем

установление пенсий на уровне, ориентированном на прожиточный

минимум, а также регулярного пересмотра их размеров в связи с

увеличением размера минимального потребительского бюджета и повышением

эффективности экономики республики.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Право граждан Украины на государственное пенсионное

обеспечение

Граждане Украины имеют право на государственное пенсионное

обеспечение по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей

кормильца и в иных случаях, предвиденных данным Законом.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают

в Украине, имеют право на пенсию наравне с гражданами Украины на

условиях, предвиденных законодательством или межгосударственными соглашениями.

Пенсионное обеспечение граждан Украины, которые проживают за ее

пределами, осуществляется на основе договоров (соглашений) с другими государствами.

В тех случаях, когда договорами (соглашениями) между Украиной и

другими государствами предвидены другие правила, чем те, которые содержатся в

данном Законе, то применяются правила, установленные этими

договорами (соглашениями).

Статья 2. Виды государственных пенсий

По данному Закону назначаются:

а) трудовые пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

в случае потери кормильца;

за выслугу лет.

{ Пункт "б" статьи 2 потерял действие на основании Закона

N 2603 - IV ( 2603-15 ) от 31.05.2005 }

Статья 3. Лица, которые имеют право на трудовую пенсию

Право на трудовую пенсию имеют лица, занятые общественно

полезным трудом, при сдержке других условий, предвиденных этим

Законом:

а) лица, которые работают на предприятиях, в учреждениях,

организациях, кооперативах (в том числе по соглашениям

гражданско-правового характера), независимо от используемых форм

собственности и ведения хозяйства, или являются членами колхозов и других

кооперативов*,- при условии уплаты предприятиями и организациями

страховых взносов в Пенсионный фонд Украины; { Пункт "а" статьи