Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

охоронна діяльність - надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

об'єкт охорони - фізична особа, будівля, споруда, приміщення, територія, транспортний засіб, вантаж, інша рухома та нерухома власність, а також постійні або окремі громадські заходи, стосовно яких здійснюється охоронна діяльність;

суб'єкт охоронної діяльності - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що надає охоронні послуги та отримав у встановленому порядку ліцензію на здійснення охоронної діяльності;

охорона майна - діяльність щодо організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканості, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого

По-русски

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В данном Законе сроки употребляются в таком значении:

охранительная деятельность - предоставление услуг, связанных с охраной государственной и другой собственности, предоставления услуг по охране граждан;

объект охраны - физическое лицо, здание, сооружение, помещение, территория, транспортное средство, груз, другая подвижная и неподвижная собственность, а также постоянные или отдельные общественные мероприятия, относительно которых осуществляется охранительная деятельность;

субъект охранительной деятельности - субъект ведения хозяйства любой формы собственности, созданный и зарегистрирован на территории Украины, которая оказывает охранительные услуги и получил в установленном порядке лицензию на осуществление охранительной деятельности;

охрана имущества - деятельность относительно организации и практического осуществления мероприятий охраны, направленных на обеспечение неприкосновенности, целостности определенных владельцем и надлежащих ему зданий, сооружений, территорий, акваторий, транспортных средств, валютных ценностей, ценных бумаг и других