Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

10

Physiological effects of incubation

temperature on embryonic development in

reptiles and birds

DENIS C. DEEMING AND MARK W. J. FERGUSON

Introduction

Generally, the incubation temperature of bird

eggs is conservative: within a species there is

little variation in incubation temperature at

which normal development can proceed. By

contrast, the incubation temperature of

oviparous reptiles is relatively labile; normal patterns

of development in individual embryos can

ensue at a wide range of temperatures. In addition,

the incubation temperature of avian eggs is

usually higher than for reptile eggs which, as a

group, have a much wider range of viable

incubation temperatures. Average incubation

temperatures for birds are tabulated by Rahn

(Chapter 21) and comprehensive reviews of the

thermal tolerances of avian embryos have been

prepared by Drent (1975) and Webb (1987).

Comparable data for reptiles are available for

turtles (Ewert, 1979, 1985; Miller, 1985a),

crocodilians (Ferguson, 1985) and squamates

(Hubert, 1985).

Incubation temperature is very important in

determining rates of embryonic growth and

development and to a large extent the length of

the incubation period. It also has other effects,

as yet predominantly observed in reptiles.

Incubation temperature determines sex in many

species of reptile and also affects the pigmentation

pattern of hatchlings, post-hatching

growth rates and moulting cycles as well as

thermoregulatory and sexual behaviour patterns.

These topics are reviewed for reptiles, using

primarily the American alligator (Alligator mississippiensis)

as the example, but the possible effects

of temperature on avian development are also

examined. In addition, other aspects of development,

such as heart rate, studied in bird embryos

but not yet in reptiles, are described. We suggest

that all of these diverse processes may be linked

by a common regulatory gene cascade and the

development, and embryonic setting, of the

hypothalamus.

Effects of incubation temperature on

embryonic growth and development

Incubation period

In reptiles, a continuous increase in incubation

temperature does not produce a simple linear

pattern of decrease in the duration of incubation:

as temperature increases the length of

incubation shortens but at higher temperatures

there is much less of an effect. This is illustrated

well by eggs of the lizard Dipsosaurus dorsalis

(Fig. 10.1). An increase in incubation

temperature from 28 °C to 32 °C shortens the

incubation period by 27 days but an increase

from 32 °C to 36 °C only reduces the incubation

period by 11 days (Muth, 1980), whilst an

increase from 36 °C to 40 °C increases the

incubation period by one day (Fig. 10.1). This

pattern is seen in both oviparous lizards

(Sceloporus undulatus) and snakes (e.g. Pituophis

melanoleucus), viviparous lizards {Sceloporus jarrovi)

and many turtles (including Chelonia mydas,

Caretta caretta, Chelydra serpentinay Chrysemys

picta and Trionyx sinensis) (Sexton

По-украински

10

Фізіологічні ефекти інкубації

температура на ембріональному розвитку в

рептилії і птахи

ДЕНИС C., що ВВАЖАЄ І МАРК W. J. FERGUSON

Вступ

Загалом, incubation температура птаха

яйця консервативний: в межах різновидів там є

маленька варіація в incubation температурі в

який нормальний розвиток може продовжувати. Близько

контраст, incubation температура

яйцеродні рептилії відносно лабільний; нормальні зразки

з розвитку у індивідуальних ембріонів може

вийдіть в результаті в широкому діапазоні температур. Крім того

incubation температура пташиних яєць є

зазвичай вище, ніж для плазуючих яєць, які, як

група, мають набагато ширший діапазон життєздатного

incubation температури. Середня інкубація

температури для птахів надаються плоску поверхню Rahn

(Глава 21) і усебічні огляди

теплова толерантність пташиних ембріонів була

готово Drent (1975) і Webb (1987).

Для порівнянних даних для рептилій доступно

морські черепахи (Ewert, 1979, 1985; Мірошник, 1985a)

crocodilians (Ferguson, 1985) і squamates

(Х'юберт, 1985).

визначаючи норми ембріонального росту і

розвиток і до великої протяжності довжина

incubation період. Це також має інші ефекти

поки що в основному спостерігав в рептиліях.

Incubation температура визначає підлогу у багатьох

різновиди рептилії а також впливає на пігментацію

зразок тільки що що вилупився пташеня, поствилуплюючи

темпи приросту і линяючи цикли також як і

thermoregulatory і сексуальні зразки поведінки.

Ці теми розглядаються для рептилій, використовуючи

передусім Американський алігатор (Alligator mississippiensis)

як приклад, але можливі ефекти

з температури на пташиному розвитку є також

досліджено. Крім того, інші аспекти розвитку

як наприклад частота пульсу, вивчився у ембріонів птаха

але ще не в рептиліях, описані. Ми пропонуємо

що усі ці різноманітні процеси, можливо, пов'язані

загальним регулюючим каскадом гена і

розвиток, і ембріональне врегулювання

гіпоталамус.

Ефекти incubation температури на

ембріональний ріст і розвиток

Incubation період

У рептиліях, безперервне зростання в інкубації

температура не робить простий linear

зразок зменшення в тривалості інкубації :

оскільки температура збільшує довжину

інкубація скорочує але у вищих температурах

там багато менше від ефекту. Це ілюстровано

добре яйцями ящірка Dipsosaurus dorsalis

(Мал. 10.1). Зростання в інкубації

температура від 28 °C до 32 °C скорочує

incubation період 27 днями але зростанням

від 32 °C до 36 °C тільки скорочує інкубацію

період 11 днями (Muth, 1980), поки

збільште від 36 °C до 40 °, C зростає

incubation період одним днем (Мал. 10.1). Це

зразок бачиться у обох яйцеродних ящірок

(Sceloporus undulatus) і змії (наприклад Pituophis

melanoleucus), живородні ящірки {Sceloporus jarrovi)

і багато морських черепах (, у тому числі Chelonia mydas

Caretta caretta, Chelydra serpentinay Chrysemys

picta і Trionyx sinensis) (церковний Сторож