Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Кроме математического ожидания, дисперсии, функции автокорреляции и их оценок в практике обработки изображений используется медиана закона распределения яркости (медианное значение яркости). Вероятность того, что яркость всех пикселов изображения превышает медианное значение, равна 0,5, вероятность того, что эта яркость ниже медианы, также равна 0,5. Для симметричных относительно математического ожидания плотностей вероятности, например нормальной и равномерной, медиана совпадает с Ц| Опенку медианы можно найти по гистограмме.

Выборочная медиана на рис. 2.8 делит гистограмму пополам: одинаковое число пикселов попадает в участки слева и справа от медианы.

По-украински

Окрім математичного очікування, дисперсії, функції автокореляції і їх оцінок в практиці обробки зображень використовується медіана закону розподілу яскравості (медіанне значення яскравості). Вірогідність того, що яскравість усіх пікселів зображення перевищує медіанне значення, рівна 0,5, вірогідність того, що ця яскравість нижча медіани, також рівна 0,5. Для симетричних відносно математичного очікування щільності вірогідності, наприклад нормальної і рівномірної, медіана співпадає з Ц| Опеньку медіани можна знайти по гістограмі.

Вибіркова медіана на мал. 2.8 ділить гістограму навпіл: однакове число пікселів потрапляє в ділянки ліворуч і праворуч від медіани.