Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-французски

Ст=ы1хъ Та1йнъ
э4же дё1йствовати и4матъ, w33пасно да предзри1тъ, прочте1тъ и3 знамена1етъ с«ю Кни1гу Тре1бникъ.
И$нако творя1щихъ Ст=ы1й Собw1ръ Трiде1нскiй въ засёда1нiи з=. Канw1нё г=j. А$наfе1мё преда1етъ гл=я : А$ще бы кто2 и3зре1клъ, э4кw прiя1тiя, и3 У3твержде1нныя Це1ркви Каfоли1ческiя У3ста1вы въ нарочи1томъ Ст=ы1хъ Та1инъ дё1йствiи У3потребля1тися о3бы1чнiя, и3ли2 пренебреже1нна, и3ли2 безъ грёха2 t сщ=еннослужи1телей по произволе1нiю w3ста1вленна, и3ли2 на но1вiя како1вiя w3бряды t кое1голи бw Це1ркви Па1стыря мо1щнw и3змёне1нна бы1ти, А$наfе1ма да бу1детъ.

По-украински

Ст=ы1хъ Та1йнъ
э4же де1йствовати и4матъ, w33 пасно да предзри1тъ, прочте1тъ и3 знамена1етъ с" ю Кни1гу Тре1бникъ.
И$нако творя1щихъ Ст=ы1й Собw1ръ Трiде1нскiй въ заседа1нiи з=. Канw1не г=j. А$наfе1ме преда1етъ гл=я: А$ще бы кто2 и3зре1клъ, э4кw прiя1тiя, и3 У3твержде1нныя Це1ркви Каfоли1ческiя У3ста1вы въ нарочи1томъ Ст=ы1хъ Та1инъ де1йствiи У3потребля1тися о3бы1чнiя, и3ли2 пренебреже1нна, и3ли2 безъ греха2 t сщ=еннослужи1телей по произволе1нiю w3 ста1вленна, и3ли2 на но1вiя како1вiя w3 бряды t кое1голи бw Це1ркви Па1стыря мо1щнw и3змене1нна бы1ти, А$наfе1ма да бу1детъ.