Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Договір № _

оренди нежитлового приміщення

м. Сімферополь " __ " _______ 2011 р.

Дочірне підприємство «Житлово-комунальна контора ВАТ "Кримбуд " іменований далі "Орендодавець" в особі директора Соловьова В.І., який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН-Телеком", який надалі іменується "Орендар", в особі генерального директора п. Безбородова М.Ю., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали договір про наступне :

1. Предмет договору.

1.1.3 метою підвищення ефективності використання майна і досягнення найкра¬щих результатів в господарській діяльності "Орендодавець" передає, а "Орендар " приймає в оренду частину даху житлового будинку площею __2_ кв. м і нежиле приміщення на горищі дому площею _8__ кв. м для облаштування „Технічного вузла", у подальшому об’єкт оренди. Майно, що передається знаходиться за адресою м.Сімферополь вул..Маршала Жукова буд. 31»А»

1.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту підписання сторонами

тексту договору.

1.3. " Орендатор" здає, а "Орендар" приймає в строкове платне володіння і

користування майно для невиробничих потреб, за адресою: м.Сімферополь вул..Маршала Жукова буд. 31»А».,частину даху житлового будинку

площею __2__ кв. м. і нежиле примищеня на горищі дому площею _8 кв. м ,

яке знаходится на балансе Дочірнего підприємства «Житлово-комунальна контора ВАТ "Кримбуд

2. Порядок передачі орендованого майна.

2.1. Передача майна в оренду не тягне за собою передачі права власності,

Власником орендованого майна залишається "Орендодавець", а "Орендар"

користується ним протягом терміну оренди в межах, передбачених цим

договором.

2.2. Майно, передане "Орендарю", і його поліпшення, зроблені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю "Орендодавця" і збільшує залишкову

вартість зданого в оренду приміщення.

2.3. Передача приміщення в оренду здійснюється за вартістю, згідно домовленості.

3. Орендна плата.

3.1. "Орендар" зобов'язується оплатити орендну плату до 15 числа кожного місяця.

Нарахування за рахунок інфляції проводиться за місяць, що передував місяцю,у якому він збільшився .

3.2. Орендна плата за місяць по даному договору встановлюється за домовленістю сторін і складає ____Двісті ( 200,00)__ гривень, плюс ПДВ -20% -__Сорок_( 40,00_)____________ гривень. За несвоєчасну сплату орендної плати нараховується пеня в розмірі одного відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.

3.2. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін у разі

зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.3. Орендодавець проводить індексацію вартості орендної плати за кожний

наступний місяць шляхом коригування на індекс інфляції за поточний місяць і відображається це у рахунку про оплату оренди за наступний місяць.

4. Орендар зобов'язаний.

4.1. Використовувати орендоване приміщення по цільовому призначенню,

обумовленому в пункті 1.3 даного договору.

4.2. Утримувати орендоване приміщення у повній справності, проводити біжучі та поточні ремонти орендованих приміщень, електро- та сантехнічного

обладнання за рахунок власних коштів.

4.3. Своєчасно сплачувати орендну плату.

4.4. Плата за користування земельною ділянкою здійснюється Орендодавцем та

підлягає компенсації Орендарем.

4.5. При проведенні Орендодавцем планового капітального ремонту будови, звільнити орендоване приміщення (за період тимчасового звільнення, пов'язаного з вказаним ремонтом) орендна плата з Орендаря не вираховується.

4.6. Забезпечувати доступ в орендоване приміщення представників Орендодавця для необхідного догляду і ремонту системи опалення, електромережі

і т.п.

4.7. Після закінчення дії договору повернути орендоване приміщення Орендодавцю не пошкодженим з врахуванням його зношення.

4.8. За власні кошти застрахувати передане в оренду майно в повному обсязі.

4.9. Забезпечити протипожежні засоби і утримувати їх в належному стані. Орен¬дар несе відповідальність за дотриманням пожежної безпеки, техніки безпе¬ки, охорони праці.

4.10. Дотримуватись графіку роботи, попередньо узгодженим з Орендодавцем.

4.11. Забезпечує утримання закріпленої території в належному санітарному

стані.

5. Орендар має право.

5.1. Самостійно здійснювати свою господарську діяльність.

6. Орендодавець зобов'язаний.

6.1. Сприяти Орендареві у вирішені всіх питань, пов'язаних з використанням орендованого приміщення.

7. Орендодавець має право.

7.1. В будь-який час здійснювати контроль за правильністю використання і

збереження приміщення, зданого в оренду.

7.2. Виступати з ініціативою про дострокове припинення дії договору у випадку

погіршення стану орендованого приміщення по причині неправильного його

використання Орендарем, або порушення умов договору.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання зобов'язань за договором оренди, сторони несуть

відповідальність, встановлену законодавчими актами України.

8.2. Спірні питання, що виникають при виконанні оренди, вирішуються сторонами за взаємною згодою. При недосягненні згоди ці питання виносяться на розгляд Господарського суду.

9. Термін дії договору, умови його змін, припинення чи продовження.

9.1. Цей договір дійсний до "_31__" грудня 2011____ року.

9.2. Договір оренди припиняється внаслідок:

а) загибелі об'єкту оренди;

б) достроково за згодою двох сторін або за рішенням Господарського суду;

в) викупу майна оренди.

г) несплати орендної плати на протязі 15 днів "Орендар" звільняє приміщення на протязі 7 (семи) днів.

9.3. Договір оренди складений у двох примірниках ,кожен з яких має однакову силу.

Орендодавець

Дочірнє підприємство

«Житлово –комунальна контора

відкритого акціонерного товариства

«Кримбуд»

________________________________

Директор ДП ЖКК ВАТ

«Кримбуд»

______________ В.І Соловьов

Орендатор

ТОВ "ПАН-Телеком"

Бессарабська пл. 9/1, оф.6,

м. Київ, 01004

р/р 26007163829 в ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ

МФО 380805

Код ЄДРПОУ 30551142

Генеральний директор ТОВ "ПАН-Телеком"

____________М.Ю. Безбородов

По-русски

Договор № _

аренды нежилого помещения

г. Симферополь " __ " _______ в 2011 г.

Дочірне предприятие "Жилищно-коммунальная контора ОАО "Кримбуд " именуемый дальше "Арендодатель" в лице директора Соловьова В.І., который действует на основании Устава, с одной Стороны и общество с ограниченной ответственностью "ПАН-Телеком", который в дальнейшем именуется "Арендатор", в лице генерального директора п. Безбородова М. Ю., какой действует на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1.3 целью повышения эффективности использования имущества и достижения найкра¬щих результатов в хозяйственной деятельности "Арендодатель" передает, а "Арендатор " принимает в аренду часть крыши жилого дома площадью __2_ кв. м и нежилое помещение на чердаке дома площадью _8__ кв. м для обустройства "Технического узла", в дальнейшем объект аренды. Имущество, которое передается находится по адресу м.Сімферополь вул.Маршала Жукова конур. 31"А"

1.2. Договор аренды считается заключенным с момента подписания сторонами

тексту договора.

1.3. " Арендатор" сдает, а "Арендатор" принимает в срочное платное владение и

пользование имущество для непроизводственных потребностей, по адресу: м.Сімферополь вул.Маршала Жукова конур. 31"А".,часть крыши жилого дома

площадью __2__ кв. м. и нежилое примищеня на чердаке дома площадью _8 кв. м,

какое знаходится на балансе Дочірнего предприятия "Жилищно-коммунальная контора ОАО "Кримбуд

2. Порядок передачи арендованного имущества.

2.1. Передача имущества в аренду не тянет за собой передачи права собственности

Владельцем арендованного имущества остается "Арендодатель", а "Арендатор"

пользуется им в течение срока аренды в пределах, предвиденных этим

договором.

2.2. Имущество, переданное "Арендатору", и его улучшения, сделанные за счет амортизационных отчислений, является собственностью "Арендодателя" и увеличивает остаточную

стоимость сданного в аренду помещения.

2.3. Передача помещения в аренду осуществляется по стоимости, согласно договоренности.

3. Арендная плата.

3.1. "Арендатор" обязывается оплатить арендную плату до 15 числа каждого месяца.

Начисление за счет инфляции проводится за месяц, который предшествовал месяцу, в котором он увеличился .

3.2. Арендная плата за месяц по данному договору устанавливается по договоренности сторон и составляет ____Двести ( 200,00)__ гривен, плюс НДС - 20% -__Сорок_( 40,00_)____________ гривен. За несвоевременную уплату арендной платы насчитывается пеня в размере одного процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

3.2. Размер арендной платы может быть изменен по согласованию сторон в разе

изменения цен и тарифов и в иных случаях, предвиденных законодательными актами Украины.

3.3. Арендодатель проводит индексацию стоимости арендной платы за каждый

следующий месяц путем корректировки на индекс инфляции за проходящий месяц и отображается это в счете об оплате аренды за следующий месяц.

4. Арендатор обязан.

4.1. Использовать арендованное помещение по целевому назначению

обусловленному в пункте 1.3 данного договора.

4.2. Удерживать арендованное помещение в полной исправности, проводить бегущие и текущие ремонты арендованных помещений, электро- но сантехнического

оборудование за счет собственных средств.

4.3. Своевременно платить арендную плату.

4.4. Плата за пользование земельным участком осуществляется Арендодателем и

подлежит компенсации Арендатором.

4.5. При проведении Арендодателем планового капитального ремонта строения, освободить арендованное помещение (за период временного освобождения, связанного с указанным ремонтом) арендная плата из Арендатора не высчитывается.

4.6. Обеспечивать доступ в арендованное помещение представителей Арендодателя для необходимого присмотра и ремонта системы отопления, электросети

и тому подобное

4.7. После окончания действия договора вернуть арендованное помещение Арендодателю не поврежденным с учетом его износа.

4.8. За собственные средства застраховать переданное в аренду имущество в полном объеме.

4.9. Обеспечить противопожарные средства и удерживать их в надлежащем состоянии. Орен¬дар несет ответственность за соблюдением пожарной безопасности, техники безпе¬ки, охраны труда.

4.10. Придерживаться графика работы, предварительно согласованным с Арендодателем.

4.11. Обеспечивает содержание закрепленной территории в должном санитарном

состоянии.

5. Арендатор имеет право.

5.1. Самостоятельно осуществлять свою хозяйственную деятельность.

6. Арендодатель обязан.

6.1. Способствовать Арендатору в решенные всех вопросов, связанных с использованием арендованного помещения.

7. Арендодатель имеет право.

7.1. В любое время осуществлять контроль за правильностью использования и

сохранение помещения, сданного в аренду.

7.2. Выступать с инициативой о досрочном прекращении действия договора в случае

ухудшение состояния арендованного помещения по причине неправильного его

использование Арендатором, или нарушение условий договора.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение обязательств по договору аренды, стороны несут

ответственность, установленную законодательными актами Украины.

8.2. Спорные вопросы, которые возникают при выполнении аренды, решаются сторонами за взаимным согласием. При недостижении согласия эти вопросы выносятся на рассмотрение Хозяйственного суда.

9. Срок действия договора, условия его изменений, прекращения или продолжения.

9.1. Настоящий договор действителен до "_31__" декабря 2011____ года.

9.2. Договор аренды прекращается в результате:

а) гибели объекта аренды;

б) досрочно при согласии двух сторон или по решению Хозяйственного суда;

в) выкупу имущества аренды.

г) неуплаты арендной платы на сквозняке 15 дней "Арендатор" освобождает помещение на сквозняке 7 (семи) дней.

9.3. Договор аренды составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Арендодатель

Дочернее предприятие

"Жилищный -комунальна контора

открытого акционерного общества

"Кримбуд"

________________________________

Директор ДП ЖКК ОАО

"Кримбуд"

______________ В.И Соловьов

Арендатор

ООО "ПАН-Телеком"

Бессарабська пл. 9/1, оф.6,

г. Киев, 01004

р/р 26007163829 в ОАО "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ

МФО 380805

Код ЕГРПОУ 30551142

Генеральный директор ООО "ПАН-Телеком"

____________М. Ю. Безбородов