Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби

2. Реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:

на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;

на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;

в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);

(абзац четвертий частини другої статті 22 набирає чинності з 1 січня 2010 року згідно із Законом України від 18.03.2008 р. N 145-VI)

засобами внутрішньої реклами;

за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами.

3. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

забороняється на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;

забороняється з використанням осіб віком до 18 років як фотомоделей;

не повинна містити зображення процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв;

не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років;

не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;

не повинна створювати враження, що вживання алкогольних напоїв чи паління тютюнових виробів сприятиме розв'язанню особистих проблем;

не може формувати думку, що алкоголь чи тютюнові вироби мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами;

не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв чи тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів;

абзац одинадцятий частини третьої статті 22 виключено

(згідно із Законом України

від 18.03.2008 р. N 145-VI)

не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої.

4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.

Дозволяється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої.

5. Реклама тютюнових виробів повинна супроводжуватись інформацією про кількісний вміст у димі однієї сигарети смоли та нікотину.

6. Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;

розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої, особам віком до 18 років.

7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.

Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення.

(частина сьома статті 22 у редакції

Закону України від 18.03.2008 р. N 145-VI)

8. Рекламодавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів зобов'язані у порядку, передбаченому законами України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв у межах України. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.

9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі.

(Закон, ВР України, від 03.07.1996, № 270/96-ВР "Про рекламу")

Стаття 18. Реклама на транспорті

1. Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється.

2. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати вимогам безпеки та правил дорожнього руху.

3. За умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил дорожнього руху забороняється вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень, інших документів щодо розміщення реклами.

4. Забороняється розміщення на транспортних засобах:

реклами, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів;

реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів;

реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами.

Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.

5. Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних засобах

По-русски

Статья 22. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия

2. Реклама алкогольных напитков, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, запрещается:

на радио и телевидении с 6 до 23 часа;

на первых и последних страницах газет, на обложках журналов и других изданий, во всех изданиях для детей и юношества, на страницах для детей и юношества всех печатных изданий;

во всех печатных средствах массовой информации (кроме специализированных изданий);

(абзац четвертый части второй статьи 22 вступает в силу с 1 января 2010 года по закону Украины от 18.03.2008 г. N 145 - VI)

средствами внутренней рекламы;

с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий алкогольных напитков);

на внешних и внутренних поверхностях транспортных средств общего пользования и метрополитена;

средствами внешней рекламы.

3. Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия, :

запрещается на товарах и в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, или в рассчитанных на отмеченные лица частях других печатных изданий;

запрещается с использованием лиц в возрасте до 18 лет как фотомоделей;

не должна содержать изображения процесса курения табачных изделий или потребления алкогольных напитков;

не может располагаться ближе, чем за 300 метров прямой видимости от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, в которых учатся деть в возрасте до 18 лет;

не может формировать мысль, что курение или употребление алкоголя является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни;

не должна создавать впечатления, что употребление алкогольных напитков или курение табачных изделий будет способствовать решению личных проблем;

не может формировать мысль, что алкоголь или табачные изделия имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокоительными средствами;

не должна поощрять к употреблению алкогольных напитков или тютюнопаління или негативно расценивать факт удерживания от употребления табачных изделий и алкогольных напитков;

не может содержать изображений врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей;

абзац одиннадцатый части третьей статьи 22 исключены

(по закону Украины

от 18.03.2008 г. N 145 - VI)

не должна создавать впечатления, что большинство людей жгут или употребляют алкогольные напитки.

4. Спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается.

Позволяется спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

5. Реклама табачных изделий должна сопровождаться информацией о количественном содержимом в дыме одной сигареты смолы и никотина.

6. Запрещаются такие виды деятельности из рекламирования алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия, :

спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия и алкогольные напитки;

распространение и продажа любых товаров с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия и алкогольные напитки, лицам в возрасте до 18 лет.

7. Реклама табачных изделий и алкогольных напитков, а также знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются данные изделия и напитки, должна сопровождаться текстами предупреждения такого содержания : "Курение может вызывать заболевание на рак", "Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья". Каждому предупреждению должно быть отведено не менее 15 процентов площади (объему) всей рекламы. Цвет текста предупреждения должен быть черным, а цвет фона предупреждения - белым.

Текст предупреждения во внешней рекламе и рекламе в печатных средствах массовой информации должен размещаться горизонтально, внизу рекламного изображения.

Закону Украины от 18.03.2008 г. N 145 - VI)

8. Рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий обязаны в порядке, предвиденном законами Украины, направлять на производство и распространение социальной рекламы относительно вреда тютюнопаління и злоупотребления алкоголем не менее 5 процентов средств, потраченных ими на распространение рекламы табачных изделий и алкогольных напитков в пределах Украины. Распорядители этих средств ежеквартально оглашают отчет относительно их использования.

9. Реклама алкогольных напитков, табачных изделий, пива та/або напитков, которые изготовляются на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, табачные изделия, пиво та/або напитки, которые изготовляются на его основе, не должна содержать изображение популярных лиц или прямое или опосредствованное одобрение популярными лицами курения или употребления алкоголя, пива и напитков, которые изготовляются на его основе.

(Закон, ВР Украины, от 03.07.1996, № 270/96-ВР "О рекламе")

Статья 18. Реклама на транспорте

1. Размещение рекламы на транспорте соглашается лишь с владельцами объектов транспорта или уполномоченными ими органами (лицами). При согласовании размещения рекламы на транспорте вмешательства в форму и содержание рекламы запрещается.

2. Размещение рекламы на транспорте должно отвечать требованиям безопасности и правил дорожного движения.

3. При условии размещения рекламы на транспорте с соблюдением требований безопасности и правил дорожного движения запрещается требовать от владельцев транспортных средств получения разрешений, согласований, других документов относительно размещения рекламы.

4. Запрещается размещение на транспортных средствах:

рекламы, которая повторяет или имитирует кольорографічні схемы специальных и оперативных транспортных средств;

рекламы с нанесением світлоповертаючих материалов;

рекламы, которая сопровождается звуковыми или световыми сигналами.

Запрещается размещать рекламу на стеклянных (прозрачных) поверхностях транспортных средств, за исключением случаев, когда для этого используются материалы, которые обеспечивают беспрепятственный обзор из салона транспортного средства.

5. Запрещается распространение рекламы через радиотрансляционные или другие звуковые сети извещения пассажиров в транспортных средствах общественного пользования, на станциях