Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Звичаї і обряди українців
Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.
Але звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це – втілені в рухи і Бію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на духовну культуру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно зв’язана з звичаями народу.
Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому.
Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті неписані закони, якими керуються а найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і

По-английски

Customs and ceremonies of Ukrainians
Every nation, every people, even every task force has the habits that was produced during many centuries and sanctified by centuries.
But customs are the not separated phenomenon in life of people, it - incarnate in motions and Бію of attitude, perception of the world and mutual relations between separate people. And these mutual relations and attitude directly influence on the spiritual culture of this people that in turn influences on the process of origin of folk work. For this reason folk work is indissolubly related to the customs of people.
Customs of people are those signs, on that people are recognized not only in modern but also in his historical past.
the Folk customs embrace all areas of public, domestic and public life. Customs are those unwritten laws follow that and the least daily and most всенаціональних businesses. Customs, and also a language is those most durable elements that unite separate people in one people in one nation. Customs, as well as language, were produced during all long innings and