Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНО
Зав.кафедрою менеджменту
організацій і логістики
____________ В.П. Волков
(підпис)
“____” ___________ 200_ р.

ДИПЛОМНА РОБОТА
На тему : Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання (на прикладі ТОВ «Елізе-2007» )

Виконав
ст. групи МО 5214-1
Петрова Ольга Олексіївна
(шифр) (підпис і дата) ( П.І.Б.)
Керівник к.е.н., доц.
Іляшенко А.Х.
(посада) (підпис і дата) ( П.І.Б.)
Нормо контроль
Богданов С.М.
(підпис і дата) ( П.І.Б.)
Запоріжжя
2008

ВСТУП

При сучасному стані ринку, при постійній зміні ринкової кон’юнктури для підприємства велике значення має постійний контроль та аналіз зовнішнього середовища. Тому для будь-якого підприємства значну роль відіграє процес сегментації ринку та позиціювання. Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення значної кількості різноманітних даних про розвиток

По-русски

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
"ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНО
Зав.кафедрою менеджмента
организации и логистики
____________ В.П. Волков

в 1

(подпись)
"____" ___________ 200_ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему : Определение и оценка целевых рынков предприятия : проблемы сегментации и позиционирования (на примере ООО "Елізе-2007" )

Выполнил
ст. группы МО 5214-1
Петров Ольга Алексеевна

1( П. І.Б.)
Руководитель к.е.н., доц.
Іляшенко А.Х.

1( П. І.Б.)
Нормо контроль
Богданов С. М.

1( П. І.Б.)
Запорожье
2008

ВСТУПЛЕНИЕ

При современном состоянии рынка, при постоянном изменении рыночной конъюнктуры для предприятия большое значение имеет постоянный контроль и анализ внешней среды. Поэтому для любого предприятия значительную роль играет процесс сегментации рынка и позиционирования. Результатом анализа деятельности предприятия является обобщение значительного количества разнообразных данных о развитии