Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Народився у Ніцці, у родині російського консула. Закінчив Дрезденський політехнічний інститут (1894 р.) та Петербурзький інститут інженерів шляхів (1896 р.). Працював у технічному відділі служби шляхів Петербург-Московської залізниці. Викладав у Московському інженерному училищі. 1904–1938 рр. (з перервами) — професор Київського політехнічного інституту. В 1929 р. організував в Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої створено Інститут електрозварювання (1934 р.). 1934 —1953 рр. — директор цього інституту. Автор понад 350 праць. Створив методи розрахунку раціональних конструктивних схем металевих прогонних споруд мостів, дослідив умови їх роботи, розробив способи відбудови зруйнованих мостів. Виконав основоположні дослідження у галузі розрахування та міцності зварних конструкцій, механізації зварювальних процесів, наукових основ електричного зварювання плавленням. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного швидкісного зварювання, який відіграв визначну

По-английски

It was born in Nice, in family of the Russian consul. Made off the Dresden polytechnic institute (in 1894) and Petersburg institute of engineers of ways (in 1896). Worked in the technical department of service of ways of Петербург-Московської of railway. Laid out in Moscow engineering school. 1904-1938 (with interruptions) is a professor of the Kyiv polytechnic institute. In 1929 organized in Academy of sciences of Ukraine the department of engineering building, on the base of that Institute of the electric welding (in 1934) is created. 1934 -1953 is a director of this institute. An author is over 350 labours. Created the methods of calculation of rational structural charts of metallic прогонних building of bridges, investigated the terms of their work, worked out the methods of renewal of the destroyed bridges. Executed fundamental researches in industry of розрахування and durability of weldments, mechanization of welding processes, scientific bases of the electric welding melting. Under his guidance the method of the automatic speed welding, that played prominent, is invented