Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Реферат на тему:
Охорона і захист природи
Ситуація в Україні є дуже складною, вирішувати її треба негайно.
Окреслимо проблеми:
— високий рівень забруднення атмосферного повітря внаслідок
неконтрольованих промислових викидів. Особливо високим рівнем
забрудненості повітря характеризуються Донецький та Придніпровський
райони;
— наші річки та водосховища за складом хімічних речовин у недалекому
майбутньому можуть перетворитися на демонстраційну таблицю елементів
Менделєєва;
— порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери через проведення
гірничих робіт, промислової та міської забудови призвело до активації
несприятливих фізико-географічних процесів — зсувів, карсту, просідання,
провалів, підтоплення;
— за останні десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, зменшилася
їхня кількість, збільшилося забруднення;
— найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастрофа на
Чорнобильській АЕС, яка настільки порушила екологічну рівновагу, що
викликає хвороби і смерть людей, у тому числі

По-английски

Abstract on a theme :
Guard and defence of nature
A situation in Ukraine is very difficult, deciding her is necessary immediately.
Will outline problems:
it is a high level of contamination of atmospheric air as a result of
out-of-control industrial extrass. By an especially high level
the Donetsk is characterized muddiness of air and Придніпровський
districts;
are our rivers and storage pools after composition of chemicals in near
can grow the future into the demonstration table of elements
Mendeleyev;
it is an unbalance in the overhead areas of sial through realization
mountain works, industrial and municipal building resulted in activating
unfavorable фізико-географічних processes - changes, карсту, просідання,
failures, underflooding;
- for the last decades quality of soils changed substantially, diminished
their amount, contamination increased;
- most harm to the natural environment was inflicted by a catastrophe on

<<--- on-line translation is limited --->>