Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

УДК 310.574(100)(075.8)

ББК 00000

К 88

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-6434 від 15.12.04р.)

Світлана Павлівна - к.т.н., доцент Української академії зовнішньої торгівлі, провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Колос Валентина Володимірівна - к.т.н., доцент Української академії зовнішньої торгівлі, провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчаль¬ного центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України.

Рецензенти: Скурихін В.І. - академік НАН України, д.т.н., професор, Міжна¬родного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України;

Подчасова Т.П. - д.т.н., професор кафедри інформаційних техно¬логій та систем, Київського Національного торговельно-економіч¬ного університету,

К 88 С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний по¬сібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 400с ...,,., . ,,^г, ,, ;„,ІЬ

ISBN 966-8407-47-4

У навчальної Іу посібнику викладаються концептуальні і методичні засади використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій для збору, аналізу і використання інформації в міжнародних інформаційних потоках, без¬перешкодного обміну думками, одержання і передачі інформації та ідей, мина¬ючи інформаційні межі при наступаючій глобальній кооперації у 21 -му стол:тті.

Описиваються принципи правового регулювання міжнародного інформаційно¬го поля, сучасний стан розвитку міжнародних інформаційних організацій, фор¬мування інформаційного суспільства, проблеми забезпечення авторського права в контексті використання мережевих технологій, методи його захисту та питан¬ня правового регулювання в Інтернеті. Розглядаються проблеми інформати¬зації суспільства та міжнародні програми, що присвячені цим проблемам.

Навчальний посібник „Міжнародна інформація" призначений для студентів юридичних та економічних, гуманітарних спеціальностей вищих навчальних зак¬ладів , що вивчають курс міжнародної інформації і подальша професійна діяльність яких буде пов'язана з обробкою великих обсягів інформації на міжнародному рівні.

ISBN 966-8407-47-4

© С.П., Колос В.В., 2005 © Видавничий Дім «Слово», 2005

Міжнародна інформація

ЗМІСТ

Вступ 11

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА

ДІЯЛЬНІСТЬ 14

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 14

ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 19

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 19

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ 24

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОГО

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 26

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 28

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО

ПРОСТОРУ 29

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЇ ЗО

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 32

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 33

і; НАПРЯМКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 34

| СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 34

| ВЛАСНИКИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗАХИЩАЄТЬСЯ 36

|- КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТУПЕНЯМИ її ТАЄМНОСТІ 36

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В КОМЕРЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 38

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 39

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ,

СІЛА І КАНАДІ 40

СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК 41

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 43

ЛІТЕРАТУРА 43

Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ . . .44

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ 44

ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ

КОДЕКСІ УКРАЇНИ 51

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 52

КОМЕРЦІЙНА ТА СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ 56

СУБ'ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 59

1 ЗАХИСТ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 60

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ..67

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 75

ЛІТЕРАТУРА , 75

Тема 3. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ .. .77

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 7.77

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШТЕРНЕТУ 80

КОНЦЕПЦІЯ КОМУТАЦІЇ ПАКЕТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ

ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ 81

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ШТЕРНЕТУ 84

КЛІЄНТ-СЕРВЕР АРХІТЕКТУРА 89

ПРОТОКОЛИ ШТЕРНЕТУ 91

TCP/IP - ОСНОВНИЙ ПРОТОКОЛ ШТЕРНЕТУ 91

СТЕК ПРОТОКОЛІВ ШТЕРНЕТУ 92

ОСНОВНІ СЕРВІСИ ШТЕРНЕТУ 98

АДРЕСАЦІЯ В ШТЕРНЕТІ. 99

ШТРАНЕТ ЮО

НАДАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

В ШТЕРНЕТІ 102

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ШТЕРНЕТУ 103

ПОСТІЙНЕ IP З'ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ВИДІЛЕНУ ЛІНІЮ 104

СЕАНСОВІ З'ЄДНАННЯ ПО ЛІНІЇ, ЩО КОМУТУЄТЬСЯ (DIAL-UP IP) . . 105

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ 105

МОБІЛЬНИЙ ШТЕРНЕТ 107

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ 108

ГШЕРТЕКСТ 108

ГІПЕРТЕКСТОВА СИСТЕМА ПО

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО WWW Ill

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО СКЛАДАЮТЬ WWW 112

ПОНЯТТЯ ВЕБ ЮЗАБІЛІТІ (WEB — USABILITY) 113

ЩО ТАКЕ ЮЗАБІЛІТІ ІНЖЕНІРШГ (USABILITY ENGINEERING)? .113 РОЛЬ ЮЗАБІЛІТІ-ІНЖЕНЕРА В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕБ

САЙТА 114

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В ШТЕРНЕТІ 117

ЗАПИТ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОПІУКОВИХ СИСТЕМ 119

МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОІПУКОВИХ СИСТЕМ ., 119

ОСНОВНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ І ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ

МОЖЛИВОСТІ 122

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА МЕТА 125

ПОШУК У ПОВНОТЕКСТОВІЙ БАЗІ ДАНИХ 125

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ 126

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ СЛОВАМИ ЗАПИТУ 127

ОПЕРАТОРИ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖИТИ ОБЛАСТЬ ПОШУКУ ..127 ПОРАДИ З ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ З

ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВЕРУ МЕТА 128

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА INFORES 130

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАПИТІВ У РЕЖИМІ ПОШУКУ

СИСТЕМИ INFORES 131

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА ASEARCH 132

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 133

ЛІТЕРАТУРА 133

Тема 4. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

В ШТЕРНЕТІ 135

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА 135

ПРОТОКОЛИ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ 136

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 137

СТРУКТУРА ПОШТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ . 140

E-MAIL АДРЕСАЦІЯ 142

ЧАТ 144

ПРИКЛАДИ РАБОТИ В ЧАТІ 145

ВЕБ (WWW) КОНФЕРЕНЦІЇ 147

ГОСТЬОВА КНИГА 148

ФОРУМ 149

ПРИКЛАДИ ВЕБ КОНФЕРЕНЦІЙ 153

ПОРТАЛ 153

ВІДЕОКОНФЕРЕНЩЯ 154

ЦІЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ 156

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ УЧАСНИКАМ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 156

РИНОК ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ 158

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ ВІДЕОШФОРМАШЇ 159

КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖБ ШТЕРНЕТУ 159

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 161

ЛИТЕРАТУРА 162

СТРУКТУРА ФОРУМУ ЗА ОЦІНКОЮ РОЗРОБЛЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ У ВИГЛЯДІ «ДРАБИНКИ.» 163

С.П., Колос В.В,

Міжнародна інформація

Тема 5. ШФОРМАЩЙШІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВГП . .166

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА 166

ГНУЧКІ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 170

ОСНОВНІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ . . .171

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 172

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 175

КОРИСТУВАЧІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 176

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА

ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 177

АНАЛІЗ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В СВІТІ 179

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ 186

ПІДРОЗДІЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ

УНІВЕРСИТЕТАХ 188

ДИСТАНЦІЙНІ І ВІДКРИТІ УНІВЕРСИТЕТИ 190

КОНСОРЦІУМ УНІВЕРСИТЕТІВ 191

ТЕЛЕУШВЕРСИТЕТИ 192

ВІРТУАЛЬНІ УНІВЕРСИТЕТИ 193

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 196

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 206

ЛІТЕРАТУРА 206

По-русски

УДК 310.574(075.8)

ББК 00000

К 88

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины

как учебное пособие для студентов высших учебных заведений

(лист № 1/11-6434 от 15.12.04р.)

Светлана Павловна - к.т.н., доцент Украинской академии внешней торговли, ведущий научный сотрудник Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН Украины и МОП Украины. Колосс Валентина Володимірівна - к.т.н., доцент Украинской академии внешней торговли, ведущий научный сотрудник Международного науково-навчаль¬ного центра информационных технологий и систем НАН Украины и МОП Украины.

Рецензенты: Скурихін В.І. - академик НАН Украины, д.т.н., профессор, Міжна¬родного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН Украины и МОП Украины;

Подчасова Т.П. - д.т.н., профессор кафедры информационных техно¬логій и систем, Киевского Национального торговельно-економіч¬ного университета

К 88 С. П., Колосс В.В. Международная информация. Учебный по¬сібник для студентов высших учебных заведений. - К.: Издательский Дом "Слово", 2005. - 400с ...,,., .,,^г,,;"ІЬ

ISBN 966-8407-47-4

У учебной Іу пособию выкладываются концептуальные и методические принципы использования современных информационных и коммуникационных технологий для сбора, анализа и использования информации в международных информационных потоках, без¬перешкодного обмена мыслями, получение и передачи информации и идей, мина¬ючи информационные пределы при наступающей глобальной кооперации в 21 -у стол:тті.

Описиваються принципы правового регулирования международного информационно¬го поля, современное состояние развития международных информационных организаций, фор¬мування информационного общества, проблемы обеспечения авторского права в контексте использования сетевых технологий, методы его защиты и питан¬ня правового регулирования в Интернете. Рассматриваются проблемы інформати¬зації общества и международные программы, которые посвящены этим проблемам.

Учебное пособие "Международная информация" предназначен для студентов юридических и экономических, гуманитарных специальностей высших учебных зак¬строев, которые изучают курс международной информации и дальнейшая профессиональная деятельность которых будет связана с обработкой больших объемов информации на международном уровне.

ISBN 966-8407-47-4

© С. П., Колосс В.В., 2005 © Издательский Дом "Слово", 2005

Международная информация

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 11

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 14

ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 19

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 19

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 26

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 28

ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО

ПРОСТРАНСТВУ 29

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИИ ЗО

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 32

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 33

и; НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 34

| СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 34

| ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТСЯ 36

|- КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СТЕПЕНЯМ ее СЕКРЕТНОСТИ 36

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ СЕТЯХ 38

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 39

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ

СЕЛА И КАНАДЕ 40

МИРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК 41

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 43

ЛИТЕРАТУРА 43

Тема 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ :

КОНСТИТУЦИОННЫЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ . . .44

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ В УКРАИНЕ 44

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ

КОДЕКСЕ УКРАИНЫ 51

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ В УКРАИНЕ 52

КОММЕРЧЕСКАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 56

СУБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 59

1 ЗАЩИТА ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ 60

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ .67

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 75

ЛИТЕРАТУРА , 75

Тема 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ...77

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 7.77

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШТЕРНЕТУ 80

КОНЦЕПЦИЯ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 81

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШТЕРНЕТУ 84

КЛИЕНТ-СЕРВЕР АРХИТЕКТУРА 89

ПРОТОКОЛЫ ШТЕРНЕТУ 91

TCP/IP - ОСНОВНОЙ ПРОТОКОЛ ШТЕРНЕТУ 91

СТЕК ПРОТОКОЛОВ ШТЕРНЕТУ 92

ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ ШТЕРНЕТУ 98

АДРЕСАЦИЯ В ШТЕРНЕТІ. 99

ШТРАНЕТ ЮО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

В ШТЕРНЕТІ 102

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШТЕРНЕТУ 103

ПОСТОЯННОЕ IP СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЫДЕЛЕННУЮ ЛИНИЮ 104

СЕАНСОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПО ЛИНИИ, КОТОРАЯ КОММУТИРУЕТСЯ (DIAL - UP IP). . 105

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ УКРАИНЫ 105

МОБИЛЬНЫЙ ШТЕРНЕТ 107

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ 108

ГШЕРТЕКСТ 108

ГИПЕРТЕКСТОВАЯ СИСТЕМА ПО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О WWW Ill

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ СКЛАДЫВАЮТ WWW 112

ПОНЯТИЕ ВЕБ ЮЗАБИЛИТИ (WEB - USABILITY) 113

ЧТО ТАКОЕ ЮЗАБИЛИТИ ІНЖЕНІРШГ (USABILITY ENGINEERING)? .113 РОЛЬ ЮЗАБИЛИТИ-ИНЖЕНЕРА В процессе ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕБ

САЙТА 114

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ШТЕРНЕТІ 117

ЗАПРОС ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОПІУКОВИХ СИСТЕМ 119

ВОЗМОЖНОСТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОІПУКОВИХ СИСТЕМ ., 119

ОСНОВНЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 122

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ЦЕЛЬ 125

ПОИСК В ПОЛНОТЕКСТОВОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 125

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ 126

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СЛОВАМИ ЗАПРОСА 127

ОПЕРАТОРЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИТЬ ОБЛАСТЬ ПОИСКА .127 СОВЕТА Из ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКА Из

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВЕРУ ЦЕЛЬ 128

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА INFORES 130

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПРОСОВ В РЕЖИМЕ ПОИСКА

СИСТЕМЫ INFORES 131

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ASEARCH 132

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 133

ЛИТЕРАТУРА 133

Тема 4. НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

В ШТЕРНЕТІ 135

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 135

ПРОТОКОЛЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 136

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 137

СТРУКТУРА ПОЧТОВОГО СООБЩЕНИЯ . 140

E - MAIL АДРЕСАЦИЯ 142

ЧАТ 144

ПРИМЕРЫ РАБОТИ В ЧАТЕ 145

ВЕБ (WWW) КОНФЕРЕНЦИИ 147

ФОРУМ 149

ПРИМЕРЫ ВЕБ КОНФЕРЕНЦИЙ 153

ПОРТАЛ 153

ВІДЕОКОНФЕРЕНЩЯ 154

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 156

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 156

РЫНОК ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ : ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 158

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ВІДЕОШФОРМАШЇ 159

КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖБ ШТЕРНЕТУ 159

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 161

ЛИТЕРАТУРА 162

СТРУКТУРА ФОРУМА ПО ОЦЕНКЕ РАЗРАБОТАННОГО ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА В ВИДЕ "ЛЕСЕНКИ". 163

С. П., Колос В.В

Международная информация

Тема 5. ШФОРМАЩЙШІ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСВГП . .166

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 166

ГИБКИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 170

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ . . .171

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ 172

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ 175

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ 176

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ НА

ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 177

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ

В мире 179

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО

УЧЕБА 186

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УЧЕБЫ В ТРАДИЦИОННЫХ

УНИВЕРСИТЕТАХ 188

ДИСТАНЦИОННЫЕ И ОТКРЫТЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 190

КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ 191

ТЕЛЕУШВЕРСИТЕТИ 192

ВИРТУАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 193

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО

УЧЕБА В УКРАИНЕ 196

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 206

ЛИТЕРАТУРА 206