Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного,

соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і

фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного

потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму,

демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і

народами.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції

України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших актів

законодавства України.

Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання

суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної,

наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх

державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,

національності, соціального і майнового стану, роду та характеру

занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення

до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та

інших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на

державній та інших формах власності, наукових установ, закладів

післядипломної освіти;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для

вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей,

інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною,

екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів,

студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,

аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх

навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє

здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право

на державну атестацію.

4. Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають

освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного

законодавства та міжнародних договорів.

Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою

соціально-економічного, духовного і культурного розвитку

суспільства.

2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною

Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється

органами державної виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування.

Стаття 5. Державний контроль за діяльністю навчальних

закладів

Державний контроль за діяльністю навчальних закладів

незалежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення

реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний

контроль проводиться центральними і місцевими органами управління

освітою та Державною інспекцією навчальних закладів при

Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні

органи управління освітою, про Державну інспекцію навчальних

закладів при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів

освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її

здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських

духовних цінностей;

органічний зв'язок із світовою та національною історією,

культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і

релігійних організацій;

науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв'язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування

в освіті.

Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається Конституцією України, Законом

Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична

діяльність у навчальних закладах

1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним

від втручання політичних партій, громадських, релігійних

організацій.

2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і

релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не

допускається.

3. Належність особи до будь-якої політичної партії,

громадської, релігійної організації, що діють відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ), не є перешкодою для її участі

в навчально-виховному процесі.

4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у

навчальних закладах первинні осередки об'єднань громадян, членами

яких вони є.

Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації)

Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності

відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський

характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними

організаціями.

Стаття 10. Управління освітою

1. В Україні для управління освітою створюються система

державних органів управління і органи громадського самоврядування.

2. Органи управління освітою і громадського самоврядування

діють у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 11. Органи управління освітою

До державних органів управління освітою в Україні належать:

Міністерство освіти України;

міністерства і відомства України, яким підпорядковані

навчальні заклади;

Вища атестаційна комісія України;

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та

міністерств і відомств України, яким

підпорядковані

По-русски

Образование - основа интеллектуального, культурного, духовного,

социального, экономического развития общества и государства.

Целью образования является всестороннее развитие человека как личности и

наивысшей ценности общества, развитие ее талантов, умственных и

физических способностей, воспитания высоких моральных качеств,

формирование граждан, способных к сознательному общественному выбору,

обогащение на этой основе интеллектуального, творческого, культурного

потенциалу народа, повышения образовательного уровня народа,

обеспечение народного хозяйства квалифицированными специалистами.

Образование в Украине основывается на принципах гуманизма,

демократии, национального сознания, взаимоуважения между нациями и

народами.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Украины об образовании

Законодательство Украины об образовании базируется на Конституции

Украины ( 254к/96-ВР ) и состоит из данного Закона, других актов

законодательство Украины.

Статья 2. Задание законодательства Украины об образовании

Заданием законодательства Украины об образовании является регулирование

общественных отношений в отрасли учебы, воспитания, профессиональной,

научной, общекультурной подготовки граждан Украины.

Статья 3. Право граждан Украины на образование

1. Граждане Украины имеют право на бесплатное образование во всех

государственных учебных заведениях независимо от пола, расы,

национальности, социального и имущественного состояния, рода и характера

занятий, мировоззренческих убеждений, принадлежности к партиям, отношению

к религии, вероисповеданию, состоянию здоровья, местожительства и

других обстоятельств. Это право обеспечивается:

разветвленной сетью учебных заведений, основанных на

государственной и других формах собственности, научных учреждений, заведений

последипломного образования;

открытым характером учебных заведений, созданием условий для

выбору профиля учебы и воспитания в соответствии со способностями,

интересов гражданина;

разными формами учебы - глазной, вечерней, заочной,

экстернатом, а также педагогическим патронажем.

2. Государство осуществляет социальную защиту воспитанников, учеников,

студентов, курсантов, слушателей, стажеров, клинических ординаторов,

аспирантов, докторантов и других лиц независимо от форм их

учебы и типов учебных заведений, где они учатся, способствует

получению образования в домашних условиях.

3. Для получения документа об образовании граждане имеют право

на государственную аттестацию.

4. Иностранные граждане, лица без гражданства добывают

образование в учебных заведениях Украины в соответствии с действующим

законодательства и международных договоров.

Статья 4. Государственная политика в отрасли образования

1. Украина признает образование приоритетной сферой

социально-экономического, духовного и культурного развития

общества.

2. Государственная политика в отрасли образования определяется Верховной

Советом Украины в соответствии с Конституцией Украины и осуществляется

органами государственной исполнительной власти и органами местного

самоуправление.

Статья 5. Государственный контроль за деятельностью учебных

заведений

Государственный контроль за деятельностью учебных заведений

независимо от форм собственности осуществляется с целью обеспечения

реализации единой государственной политики в отрасли образования. Государственный

контроль проводится центральными и местными органами управления

образованием и Государственной инспекцией учебных заведений при

Министерстве образования Украины. Положение о центральных государственных

органы управления образованием, о Государственной инспекции учебных

заведений при Министерстве образования Украины утверждаются Кабинетом

Министров Украины.

Статья 6. Основные принципы образования

Основными принципами образования в Украине являются:

доступность для каждого гражданина всех форм и типов

образовательных услуг, которые предоставляются государством;

равенство условий каждого человека для полной реализации ее

способностей, таланта, всестороннего развития;

гуманизм, демократизм, приоритетность общечеловеческих

духовных ценностей;

органическая связь с мировой и национальной историей,

культурой, традициями;

независимость образования от политических партий, общественных и

религиозных организаций;

научный, светский характер образования;

интеграция с наукой и производством;

взаимосвязь с образованием других стран;

гибкость и прогностичність системы образования;

единство и следующее системы образования;

непрерывность и разнообразие образования;

сочетания государственного управления и общественного самоуправления

в образовании.

Статья 7. Язык образования

Язык образования определяется Конституцией Украины, Законом

Украинской ССР "О языках в Украинской ССР" ( 8312-11 ).

Статья 8. Учебно-воспитательный процесс и общественно-политическая

деятельность в учебных заведениях

1. Учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях является свободным

от вмешательства политических партий, общественных, религиозных

организаций.

2. Привлечение учеников, студентов к участию в политических акциях и

религиозных мероприятиях во время учебно-воспитательного процесса не

допускается.

3. Принадлежность лица к любой политической партии,

общественной, религиозной организации, что действуют в соответствии с

Конституции Украины ( 254к/96-ВР ), не является препятствием для ее участия

в учебно-воспитательном процессе.

4. Ученики, студенты, работники образования могут создавать в

учебных заведениях первичные ячейки объединений граждан, членами

каких они есть.

Статья 9. Учебные заведения и церковь (религиозные организации)

Учебные заведения в Украине независимо от форм собственности

отделены от церкви (религиозных организаций), имеют светский

характер, кроме учебных заведений, основанных религиозными

организациями.

Статья 10. Управление образованием

1. В Украине для управления образованием создаются система

государственных органов управления и органы общественного самоуправления.

2. Органы управления образованием и общественного самоуправления

действуют в пределах полномочий, определенных законодательством.

Статья 11. Органы управления образованием

К государственным органам управления образованием в Украине принадлежат:

Министерство образования Украины;

министерства и ведомства Украины, которым подчинены

учебные заведения;

Высшая аттестационная комиссия Украины;

Министерство образования Автономной Республики Крым;

местные органы государственной исполнительной власти и органы местного

самоуправление и подчинены им органы управления образованием.

Статья 12. Полномочия Министерства образования Украины и

министерств и ведомств Украины, которым

подчиненные учебные заведения

1. Министерство образования Украины является центральным органом