Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною

По-русски

7 Ученики правильно воссоздают учебный материал, знают основополагающие теории и факты, умеют приводить отдельные собственные примеры в подтверждение определенных мыслей, частично контролируют собственные учебные действия
8 Знания учеников является достаточными. Ученики применяют изученный материал в стандартных ситуациях, пытаются анализировать, устанавливать самые существенные связки и зависимость между явлениями, фактами, делать выводы, в целом контролируют собственную деятельность. Ответы их логические, хотя и имеют неточности
9 Ученики хорошо владеют изученным материалом, применяют знание в стандартных ситуациях, умеют анализировать и систематизировать информацию, используют общеизвестные доказательства с самостоятельной и правильной