Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У зв"язку з розвитком біотехнологій сьогодні зростає небезпека поширення біологічної зброї. У сучасній добре обладнаній лабораторії молекулярної біології таку зброю можна створити протягом кількох днів. Досягнення генної інженерії та молекулярної біології вможливлюють винайдення зброї з великим латентним періодом її дії, аби забезпечити тривале поширення збудників хвороби до виявлення перших тривожних симптомів. Для цього можуть використовуватися штучні генетичні структури, які містять гени токсинів, що мають пептидну або білкову природу (токсини кобри, блідої поганки, рицин, ботулотоксин та ін.). На сьогодні, наприклад, розшифровано 430 генів, які кодують амінокислотні послідовності зміїних отрут. Крім того, можуть використовуватися гени, які кодують токсини комах, рослин, грибів. За біологічну зброю можуть правити також генетичні конструкції, здатні запускати спотворену імунну відповідь організму людини чи тварини шляхом вироблення суперантигенів, білкових антигенів, цитокінів, що

По-английски

In зв" язку with development of biotechnologies the danger of distribution of biological weapon grows today. In the modern well equipped laboratory of molecular biology such weapon can be created during a few days. The achievements of the gene engineering and molecular biology do possible the invention of weapon with the large latent period of her action, if to provide the protracted distribution of disease causing agents to the exposure of the first anxious symptoms. Artificial genetic structures, that contain the genes of toxins that have peptid or albuminous nature (toxins of cobra, death-cup, рицин, ботулотоксин and other), can be used for this purpose. For today, for example, 430 genes that encode the amino acid sequences of serpentine poisons are deciphered. Genes, that encode the toxins of insects, plants, mushrooms, can be used in addition,. For a biological weapon genetic constructions, capable to start the distorted immune answer to the organism of man or animal by making of superantigens, proteantigens, цитокінів, can govern also, that