Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
Міліція в Україні — державний озброєний орган ви¬конавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція — це єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конститу¬ція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав люди¬ни, міжнародні правові норми, ратифіковані в уста¬новленому порядку.
Центральне місце в системі правових актів, що регу¬люють діяльність міліції, посідає Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990р.
Закон складається з 6 розділів:
Розділ 1. Загальні положення.

Розділ 2. Обов'язки і права міліції.
Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

По-английски

CONCEPT AND LEGAL FRAMEWORK OF ACTIVITY OF MILITIA.
Militia in Ukraine is the public armed organ you¬конавчої power, that protects life, health, rights and freedoms of citizens, property, natural environment, interests of society and state from протиправних encroachments.
Militia is the single system of organs, that is included in the structure of Ministry of internal affairs of Ukraine.
Legal framework of activity of militia is: Конститу¬of ція Ukraine, legislative acts of Ukraine, decision of Verkhovna Rada of Ukraine, decrees of President of Ukraine, decision of Cabinet of Ministers of Ukraine, normative acts of МВС of Ukraine, General declaration of rights people¬of ни, international legal norms ratified in the mouths¬of новленому order.

a 1

Central place is in the system of legal acts, that регу¬люють activity of militia, Law of Ukraine will take a seat "On a militia" from December, 20 of 1990р.

a 1

Law consists of 6 divisions:

a 1

Division 1. Generals.

Divisions are 2. Duties and rights for a militia.
Division 3. Application of measures of physical influence, special facilities and shooting-iron.