Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДОГОВІР
поставки (довгостроковий)
м. Київ “____” ____________ 200___р.
Сторони:
Продавець ___________________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони, та
(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)
Покупець ____________________________________________________________________________
в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,
уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.
2. Відомості про товар.
2.1. Предметом поставки є такий товар(и)___________________________________________
2.2. Обсяг та кількість постачання.
2.2.1. Товар, вказаний в п. 1.2. цього

По-английски

AGREEMENT
deliveries (long-term)
Kyiv "____" ____________ in 200___
Parties:
Salesman ___________________________________________________________________________
(complete name of legal or ПІБ of physical person)
in the person of ___________________, operating on founding___________________________, from one side, and
(position and ПІБ) (charter, warrant, position)
Customer ____________________________________________________________________________
in the person of ___________________, operating on founding _________________ from the second side
concluded this treaty about the following:
1. Subject of agreement.
1.1. A supplier is obligated to supply with a commodity (to pass Customer in property) for the use in entrepreneurial activity, and Customer is obligated to accept a commodity and pay for him on the terms of Agreement.
2. Information is about a commodity.
2.1. The article of delivery is such commodity (и) ___________________________________________
2.2. Volume and amount of supply.
2.2.1. Commodity indicated in п. 1.2. it