Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Однією з найважливіших регулювальних функцій, яка притаманна всім без
винятку центральним банкам, є розробка та проведення високоефективної
грошово-кредитної політики (ГКП) — це один із елементів економічної полі-
тики держави, який являє собою сукупність заходів, спрямованих на зміну гро-
шової маси в обороті обсягів кредитів, рівня відсоткових ставок та інших по-
казників грошового обороту і ринку позичкових капіталів.
В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є Націо-
нальний банк. Як передбачено конституцією України, Рада НБУ само-
стійно розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здій-
снює контроль за її проведенням.
Грошово-кредитна політика спрямована на досягнення стабільного економічного
зростання, низького рівня інфляції та безробіття.
У зарубіжній економічній літературі грошово-кредитна політика поділяється на
«вузьку» й «широку». «Вузька» грошово-кредитна політика, на думку деяких заоке-
анських та західноєвропейських економістів, забезпечує

По-русски

Одной из важнейших регулировочных функций, какая присущая всем без
исключения центральным банкам, является разработка и проведение высокоэффективной
денежно-кредитной политики (ГКП) - это один из элементов экономической поле-
тики государства, который являет собой совокупность мероприятий, направленных на изменение гро-
шової массы в обороті объемов кредитов, уровня процентных ставок и другого по-
казників денежного обороту и рынка заимообразных капиталов.
В Украине главным субъектом денежно-кредитной политики является Націо-
нальний банк. Как предвидено конституцией Украины, Совет НБУ само-
стійно разрабатывает основные принципы денежно-кредитной политики и сдой-
снює контроль за ее проведением.
Денежно-кредитная политика направлена на достижение стабильного экономического
рост, низкого уровня инфляции и безработицы.
В зарубежной экономической литературе денежно-кредитная политика разделяется на
"узкую" и "широкую". "Узкая" денежно-кредитная политика, по мнению некоторых заоке-
анських и западноевропейских экономистов, обеспечивает