Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Article 27. Objects of business association's property right
1. An object of the property right of a business association of enterprises and organisations (concern, association, branch, inter-branch regional association) is the property assigned to it on a voluntary basis by enterprises and organisations, as well as that acquired as a result of economic activities and on other grounds not prohibited by the law.
2. The property of this association's members is not inclu¬ded into the objects of the economic partnership's property right.

3. The property of an economic partnership also includes the property of enterprises founded by it. These enterprises have no right to leave an association without its permission.
4. An association is not responsible for liabilities of enterprises and organisations, which form a part of this i association, and they are not responsible for liabilities of the association and those of each other, unless otherwise is provided for by their statutory

По-украински

Стаття 27. Об'єкти права

власності асоціації бізнесу 1

1. Об'єкт права власності ділової асоціації підприємств і організацій (турбота, асоціація, гілка, міжгалузева регіональна асоціація) - майно, призначене цьому на добровільних засадах підприємствами і організаціями, також як і що придбано в результаті господарської діяльності і на інших землях, що не забороняються законом.
2. Майно членів цієї асоціації - не inclu¬ded в об'єктах права власності економічного співробітництва.

3. Майно економічного співробітництва також включає майно підприємств, заснованих близько це. Ці підприємства не мають ніякого права залишити асоціацію без його дозволу.
4. Асоціація не відповідальна за зобов'язання підприємств і організацій, які формують частину цієї i асоціації, і вони не відповідальні за зобов'язання асоціації і ті один з одного, якби тільки інший забезпечений їх передбаченим законом