Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

На ефективність функціонування системи маркетингових комунікацій впливають різноманітні чинники. Загальними принципами її підвищення є [19]:
1) чим більша монополія джерела комунікації, тим вища можливість позитивного відгуку одержувача звернення;
2) комунікації ефективніші тоді, коли звернення відповідають думкам, переконанням і уподобанням одержувача звернення;
3) впливати на споживача легше, якщо він захоплений темою або цікавиться нею;
4) комунікація буде успішнішою, якщо її джерело спеціалізоване, має високий статус, відомі його цілі або орієнтація, особливо якщо воно впливове і легко ідентифікується;
5) якою б не була комунікація, необхідно враховувати соціальний контекст, який завжди впливає на сприйняття.
Р. Орт називає такі характеристики джерела повідомлення, що впливають на його ефективність [19]:
Близькість до одержувача інформації. Подібність оцінок важливіша за близькість сфери, в якій досягається вплив. Загалом, чим ближче джерело й одержувач один до одного, тим швидше

По-русски

На эффективность функционирования системы маркетинговых коммуникаций влияют разнообразные факторы. Общими принципами ее повышения являются [19]:
1) чем большая монополия источника коммуникации, тем высшая возможность позитивного отзыва получателя обращения;
2) коммуникации более эффективные тогда, когда обращения отвечают мыслям, убеждениям и вкусам получателя обращения;
3) влиять на потребителя легче, если он захвачен темой или интересуется ею;
4) коммуникация будет успешнее, если ее источник специализирован, имеет высокий статус, известные его цели или ориентация, особенно если оно влиятельно и легко идентифицируется;
5) которой бы не была коммуникация, необходимо учитывать социальный контекст, который всегда влияет на восприятие.
Р. Орт называет такие характеристики источники сообщения, которые влияют на его эффективность [19]:
Близость к получателю информации. Подобие оценок более важно близости сферы, в которой достигается влияние. В целом, чем более близкий источник и получатель друг к другу, тем быстрее