Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

транспортний засіб на законних підставах";

б) пункт 1.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У цьому Законі не вважається транспортним засобом пристрій,
який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але щодо якого
не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу
транспортного засобу";

в) пункти 1.7 та 1.8 викласти в такій редакції:

"1.7. забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб,
зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності, за умови його експлуатації
особами, відповідальність яких

По-русски

транспортное средство на законных основаниях";

б) пункт 1.5 дополнить абзацем вторым такого содержания :

"В данном Законе не считается транспортным средством устройство,
который подпадает под признаки, отмеченные в этом пункте, но относительно которого
не установлен корректирующий коэффициент в зависимости от типу
транспортного средства";

в) пункты 1.7 и 1.8 изложить в такой редакции:

"1.7. обеспеченное транспортное средство - транспортное средство,
отмечен в действующем договоре обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности, при условии его эксплуатации
лицом, ответственность которого