Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

План-проспект
кандидатської дисертації Зіпи К.С.
на тему «Програмність у творчості сучасних композиторів»

Програмна музика – широко розповсюджений у художній практиці різних часів вид інструментальної (безтекстової) музики. У широкому розумінні програмним можна назвати кожний музичний твір, який має словесний заголовок. У вузькому значенні цим терміном позначається інструментальна музика «розповідального або описового характеру» («Музыкальный словарь Гроува», с.694). У такому сенсі програмна музика – історично визначене явище, пов’язане перш за все з епохою музичного романтизму. Сам термін «програмна музика» був запроваджений Лістом як протиставлення творів з яскраво вираженим позамузичним змістом так званій «чистій» музиці, умовно кажучи, вільній від позамузичних асоціацій.
Історичний шлях розвитку програмної музики демонструє достатньо ранні зразки цього виду інструментальної творчості у композиторській практиці ще з початку ХУШ ( яскравий приклад - «біблейські» клавірні сонати

По-английски

Plan-boulevard
candidate's dissertation of Зіпи К.С.
on a theme "Programmaticness in work of modern composers"

Program music - the type of instrumental (безтекстової) music is widely widespread in artistic practice of different times. In the wide understanding it is possible programmatic to name every piece of music, which has a verbal title. In a narrow value this term is designate instrumental music "розповідального or descriptive character" ("Музыкальный of словарь of Гроува", с.694). In such sense program music is the historically certain phenomenon, related foremost to the epoch of musical romanticism. A term "program music" was entered Лістом as contrasting of works with the brightly expressed позамузичним maintenance to the so-called "clean" music, conditionally speaking, free of позамузичних associations.
The historical way of development of program music demonstrates the early enough standards of this type of instrumental work in composer's practice yet from the beginning of ХУШ ( prime example -
<<--- on-line translation is limited --->>