Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификация в ЕС
Политика ЕС по оценке соответствия.
В 1988 г. в Брюсселе состоялся симпозиум западноевропейских стран по вопросам сертификации и испытаний, на котором были разработаны рекомендации по созданию единых для ЕС принципов сертификации и испытаний. На основе материалов симпозиума Комиссия европейских сообществ (КЕС) подготовила резолюцию по вопросу комплексного подхода к техническим условиям, испытаниям и сертификации. Положения этого документа подтверждают начало новой, более высокой ступени в развитии подходов ЕС к вопросам, касающимся сертификации и испытаний продукции:
Предлагается предприятиям стран ЕС внедрить системы управления качеством на базе стандартов EN 29001. EN 29002 и EN 29003.
• Утверждаются единые для Сообщества критерии оценки компетентности и независимости испытательных лабораторий, органов по аккредитации и сертификации.
В странах ЕС существовали заметные различия в процедурах подтверждения безопасности изделий: это могло

По-украински

РЕГІОНАЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Сертифікація в ЄС
Політика ЄС за оцінкою відповідності.
В 1988 р. у Брюсселі відбувся симпозіум західноєвропейських країн з питань сертифікації і випробувань, на якому були розроблені рекомендації по створенню єдиних для ЄС принципів сертифікації і випробувань. На основі матеріалів симпозіуму Комісія європейських спільнот (КЕС) підготувала резолюцію з питання комплексного підходу до технічних умов, випробувань і сертифікації. Положення цього документу підтверджують початок нового, більш високого ступеня в розвитку підходів ЄС до питань, що стосуються сертифікації і випробувань продукції :
Пропонується підприємствам країн ЄС впровадити системи управління якістю на базі стандартів EN 29001. EN 29002 і EN 29003.
- Затверджуються єдині для Співтовариства критерії оцінки компетентності і незалежності випробувальних лабораторій, органів по акредитації і сертифікації.
В країнах ЄС існували помітні відмінності в процедурах підтвердження безпеки виробів : це могло