Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Про заходи щодо законодавчого забезп

реформування пенсійної системи

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи

пенсійного страхування

1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.

2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страху-вання є особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду ви-повнилося не більш як 35 років та які сплачують внески/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.

3.

ою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких розмірах: у рік запровадження перерахування - 2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,встановленого для таких учасників, кожного наступного року - у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі.

4. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду для осіб,які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, нараховуються на суму, передбачену договором про добровільну участь.

5. Пенсійний фонд України спрямовує страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду на відповідні рахунки на підставі відомостей, поданих платниками єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного

довічного грошового утримання

1.

журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), "Про пенсійне забез-печення" ( 1788-12 ), "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про помічника-консультанта на-родного депутата України" ( 379/95-ВР ), не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Розділ II

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2011 року, крім абзацу одинадцятого підпункту 11 та абзацу сто тридцять восьмого підпункту 17 пункту 6 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

2. Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом.

?унків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок ок-ремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме макси-мальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим За-коном.

Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом.

Якщо внаслідок прийняття цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

3. Встановити, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування на державній службі, дипломатичній службі, службі в органах місцевого самоврядування - 62 років і які на день набрання чинності цим Законом перебувають відповідно на державній,

По-русски

О мероприятиях относительно законодательного забезп

реформирование пенсионной системы

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Вопрос формирования накопительной системы

пенсионного страхования

1. Перечисление страховых взносов в Накопительный пенсионный фонд вводится начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда Украины.

2. Участниками накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страху-вання являются лица, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию по закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" ( 1058-15 ), которым на дату ввода перечисления страховых взносов в Накопительный пенсионный фонд ви-повнилося не более как 35 лет и которые платят взносы/за которых платятся взносы к накопительной системе пенсионного страхования.

3.

ою единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, оплаченного участниками накопительной системы пенсионного страхования, и подлежат устремлению в Накопительный пенсионный фонд в таких размерах: в год ввода перечисления - 2 процента базы начисления единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, установленного для таких участников, каждого в следующем году - в размере, увеличенном на 1 процент, к достижению 7 процентов и дальнейшей уплаты в отмеченном размере.

4. Страховые взносы в Накопительный пенсионный фонд для лиц, которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, насчитываются на сумму, предвиденную договором о добровольном участии.

5. Пенсионный фонд Украины направляет страховые взносы в Накопительный пенсионный фонд на соответствующие счета на основании сведений, поданных плательщиками единственного взноса к Государственному реестру общеобязательного государственного социального страхования.

Статья 2. Максимальный размер пенсии или ежемесячный

пожизненного денежного содержания

1.

журналистов" ( 540/97-ВР ), "О научной и научно-технической деятельности" ( 1977-12 ), "О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных из военной службы, и некоторых других лиц" ( 2262-12 ),

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" ( 1058-15 ), "О пенсионное забез-печення" ( 1788-12 ), "О судоустройстве и статусе судей" ( 2453-17 ), Постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте на-родного депутата Украины" ( 379/95-ВР ), не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, которые потеряли работоспособность.

Раздел II

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года, кроме абзаца одиннадцатого подпункта 11 и абзацу сто тридцать восьмого подпункта 17 пункта 6 раздела II данного Закона, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

2. Ограничение пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) максимальным размером, установленным данным Законом, не распространяется на пенсионеров, которым пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание) назначена к вступлению в силу данным Законом.

унків, предвиденных законодательством, до той поры, когда размер пенсии(с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особенные заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам ок-ремим категориям лиц, которые имеют особенные заслуги перед Батькивщиной) будет отвечать макси-мальному размеру пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), установленному этим За-коном.

Порядок выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) работающим пенсионерам, установленный данным Законом, не распространяется на пенсионеров, которым назначенная пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание) и которые устроились на работу к вступлению в силу данным Законом.

Если в результате принятия данного Закона размер пенсии уменьшается, пенсия выплачивается в раньше установленном размере.

3. Установить, что мужчины, которые достигли предельного возраста пребывания на государственной службе, дипломатической службе, службе в органах местного самоуправления - 62 годов и которые на день вступления в силу данным Законом состоят соответственно на государственной