Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Психічні індивідуальні особливості проявляються в різній швидко¬сті реакцій, порогах чутливості, властивостях уваги, пам'яті, спо¬стережливості, кмітливості, інтересах. Особливо яскраво відріз¬няються люди за індивідуальними здібностями - музичними, образотворчими, спортивними, художньо-літературними.
Таким чином, індивідуальність характеризується наявніс¬тю специфічних рис, які виокремлюють особу з маси собі подіб¬них. Саме вони надають можливість реально визначити соціаль¬ний стан, професію, вік, місце особи в суспільстві.
Пошук відповідей на ці та інші "вічні" питання відбито у численних міфах народів світу, в релігійних книгах, наукових працях та філософських текстах різних епох. Вивчаючи літературу, історію, біологію та інші предмети, ви знайомились із ними.
Людина — унікальне творіння у Всесвіті. Вона непоясненна, незбагненна, загадкова. Ні сучасна наука, ні філософія, ні релігія не можуть повною мірою розкрити таємницю людини. Можливо, ви наблизитесь до її пізнання. Але перед

По-русски

Психические индивидуальные особенности проявляются в разной быстро¬сті реакций, порогах чувствительности, свойствах внимания, памяти, спо¬стережливості, смекалке, интересах. Особенно ярко отрез¬няються люди за индивидуальными способностями - музыкальными, изобразительными, спортивными, художественно-литературными.
Таким образом, индивидуальность характеризуется наявніс¬тю специфических черт, которые выделяют лицо из массы собе подіб¬них. Именно они предоставляют возможность реально определить соціаль¬ной состояние, профессию, возраст, место лица в обществе.
Поиск ответов на эти и другие "вечные" вопросы отбит в многочисленных мифах народов мира, в религиозных книгах, научных трудах и философских текстах разных эпох. Изучая литературу, историю, биологию и другие предметы, вы знакомились с ними.
Человек - уникальное творение во Вселенной. Она необъяснима, непостижима, загадочна. Ни современная наука, ни философия, ни религия не могут в полной мере раскрыть тайну человека. Возможно, вы приблизитесь к ее познанию. Но перед