Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Кримський інститут бизнесу

Університету економіки та управління

Кафедра фундаментальної економічної підготовки

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

Методичні рекомендації

та конспективний виклад питань,

визначених для самостійної роботи студентів

усіх спеціальностей

денної и заочної форми навчання

Сімферополь

2012

Основи економічних теорій. Методичні рекомендації та конспективний

виклад питань, визначених для самостійної роботи студентів усіх спеціаль-ностей денної та заочної форми навчання.

Укладач : викладач висшої категорії Семинтинова С.Д.

Рецензент: к.е.н., доцент Трофімова В.В

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів - основна форма вивчення будь-якого курсу в контексті Болонського процесу.

З матеріалом двох третин курсу студенти знайомляться спочатку на лекціях, а потім більш детально вивчають у процесі підготовки до семінарів, на семінарських заняттях. Решту про¬грамного матеріалу вони вивчають самостійно.

У курсі "Основи економічних теорій" для самостійного вивчення ви-значено питання з дев'яти тем на 12 год (для спеціальності 3.06030 «Мене-джмент та адміністрування» - бакалавр ).

З метою допомоги студентам у даних рекомендаціях вка¬зано геми, які вивчаються самостійно, подано перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання, визначено основні положення матеріалу для самостійного вивчення. Кожне пи¬тання розкрито у вигляді конспекту з використанням, де це можливо, схем для більшої наочності.

Студенту необхідно уважно ознайомитися з методич¬ними рекомендаціями, прочитати відповідний матеріал у під¬ручнику, законспек-тувати його й виконати завдання, що вказане після кожної теми. Список літератури, поданий до кожної теми, є орієнтовним.

Для виконання завдання можна використовувати будь - яку літературу, в якій розкрито питання завдання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми Назви розділів і тем Кількість го-дини Питання для самостійної роботи

1 Розділ 1. Економічна теорія як наука. За¬гальні основи еконо¬мічної теорії

Економічна теорія:предмет і методи піз¬нання 1 1. Зародження еко¬номічної теорії й основні етапи її роз-витку.

2. Економічна думка в Україні

2 Суспільне виробництво і його результати 1 1. Поняття суспіль¬ного ви-робництва

2. Економічна і со¬ціальна ефективність

3 Економічні відносини власності — —

4 Розподіл і формування доходів населення. Економічне становище народу 1 1. Сімейні доходи: джерела формування і використання.

2. Сучасне економіч¬не стано-вище народу в Україні

5 РозділII. Товарне ви-робництво і ринок

Товарне виробництво

6 Теорії грошей. Інфляція - -

7 Ринок як економічна фо-рма організації суспіль-ного виробництва 2 1. 1.Класична економічна теорія про роль ринку. "Невидима рука" А.Сміта. Неокласична теорія ринку (А.Маршалл).

2.Ціна рівноваги. Механізм ринкового саморегулювання. Теорія загальної рівноваги (Л. Вальрас)

3.Антимонопольна практика й антимоно- польне законо-давство

4.Ключові проблеми форму-вання ринку в Україні

8

Фінансово-кредитна систе-ма в ринковій економіці - -

9 Розділ III.Підприєм-ництво в ринковій економіці

Підприємництво: суть, умови функціонування й економічні форми організації - -

10 Форми підприємниць¬кої діяльності 1 1. Орендні підприємства: ви-ди, розподіл доходів. Сучасні проблеми оренд¬них відносин в Україні

2. Особливості підприєм¬ництва в сільському гос¬подарстві

11 1. Державне підприємство в системі підприємницької діяльності 2 1. Структура валового продукту підприємства й форми привласнення різних видів його структурних елементів

2. Валовий дохід і прибуток підприємства. Основні теоре-тичні концепції прибутку

3. Прибуток як форма додаткового продукту: норма прибутку і норма рентабельності

12 Розділ IV. Суспільне від-творення та його державне регулювання

Основи теорії відтворення -

13 Теорія економічного ци-клу -

14 Відтворення й зайнятість трудових ресурсів 2 1. Безробіття: суть, причини та форми

2. Теорія народонаселення Т. Мальтуса

3. Кейнсіанське трактування безробіття

4. Неокласичні концепції "при-родного" безробіття

Соціальний захист безробітних

15 Основи теорії держав-ного регулювання еко-номіки 1 1. Соціальна політика держави

2. Регулювання фінансо-во-кредитних відносин

16 РозділV. Світове гос-подарство, місце в ньо-му України

Тенденції розвитку сві-тового господарства — —

17 Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство 1 1. Інтеграційні зв'язки України в межах СНД

2. Інтеграція національ¬ної економіки України у світову

Разом 12

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ, ВИЗНА-ЧЕНИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Розділ 1. Економічна теорія як наука.

Загальні основи економічної теорії

Тема 1. Економічна теорія: предмет і методи пізнання

Питання для самостійної роботи

1. Зародження економічної теорії й основні етапи її розвитку.

2. Економічна думка в Україні.

Питання І. Зародження економічної теорії й основні етапи її розвитку

У перекладі з грецької слово "економіка" означає мис¬тецтво ведення домашнього господарства ("ойкос" - дім, до¬машнє господарство; "номос" - вчення, закон). Однак відтоді як давньогрецький філософ Ксенофонт (IV - III ст. до н.е.) запо¬чаткував нову на той час економічну науку в творах "Еконо¬міка", "Про доходи", зміст її змінився.

Нині поняття "економіка" охоплює сім'ю, підприємство (фірму), на-родне господарство певної країни чи його частину; сукупність взаємопов'язаних господарств груп країни, об'єд¬наних у різноманітних інтегральних організаціях; світове госпо¬дарство.

Етани становлення економічної науки (до XX ст.)

Первісний устрій: община - розподіл праці - вміння вес¬ти господарство - передача досвіду, навичок.

Рабовласницький устрій: Давня Греція - Арістотель, ІІлатон (уводить термін "ойкономія" (економіка), домоведення) - вивчають проблему обміну як форму економічного зв'язку між людьми (зародження ринкових відносин).

Феодальний устрій: Франція - Антуан де Монкретьєн "Трактат політичної економії" (1615) - книга присвячена еконо¬мічним проблемам держави - наука дістає ім'я.

Капіталістичний устрій:Англія - політекономія бурно розвивається завдяки промисловій революції і стає самостійною наукою - XV11 ст.

Зародження економічної думки

Зародження економічної думки співпало зі становленням людської цивілізації. Економіка - основа життя людей, тому вона стала об'єктом пильної уваги уже на ранніх стадіях розвитку людства. Але тоді не могло бути основи для наукового пізнання економічних явищ і процесів. Пройшли тисячі років, перш ніж були відкриті закони господарського життя й економічного розвитку, тобто виникла економічна наука.

Перші уявлення про економіку почали складатись з появою приватної власності, додаткового продукту, а також рабовласницької держави. Вони знайшли своє відображення в економічних пам'ятках стародавніх країн - Єгипту, Месо¬потамії, Фінікії, Карфагену, Палестини, Індії та Китаю, зокрема у великій "книзі книг" - Біблії - священній книзі християн та іудеїв.

Економічна думка стародавнього світу при усій її не¬зрілості досягла ряду цінних теоретичних результатів, які ввій¬шли у скарбницю економічної спадщини

По-русски

Крымский институт бизнесу

Университету экономики и управления

Кафедра фундаментальной экономической подготовки

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Методические рекомендации

определенных для самостоятельной работы студентов

всех специальностей

дневной и заочной формы учебы

Симферополь

2012

Основы экономических теорий. Методические рекомендации и конспективный

изложение вопросов, определенных для самостоятельной работы студентов всех спеціаль-ностей дневной и заочной формы учебы.

Составитель: преподаватель висшої категории Семинтинова С. Д.

Рецензент: к.е.н., доцент Трофимова В.В

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов - основная форма изучения любого курса в контексте Болонського процесса.

С материалом двух третей курса студенты знакомятся сначала на лекциях, а потом более детально изучают в процессе подготовки к семинарам, на семинарских занятиях. Остальные о¬грамного материалу они изучают самостоятельно.

В курсе "Основы экономических теорий" для самостоятельного изучения ви-значено вопроса из девяти тем на 12 год (для специальности 3.06030 "Мене-джмент и администрирование" - бакалавр ).

С целью помощи студентам в данных рекомендациях вка¬зано геммы, которые изучаются самостоятельно, подан перечень вопросов, которые выносятся на самостоятельную проработку, определены основные положения материала для самостоятельного изучения. Каждое пи¬тання раскрыто в виде конспекта с использованием, где это возможно, схем для большей наглядности.

Студенту необходимо внимательно ознакомиться из методич¬ими рекомендациями, прочитать соответствующий материал в под¬ручнику, законспек-тувати его и выполнить задание, которое указано после каждой темы. Список литературы, поданный к каждой теме, является ориентировочным.

Для выполнения задания можно использовать будь - какую литературу, в которой раскрыт вопрос задания.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ темы Названия разделов и тем Количество го-дини Вопроса для самостоятельной работы

1 Раздел 1. Экономическая теория как наука. За¬гальні основы еконо¬мічної теории

Экономическая теорія:предмет и методы піз¬нання 1 1. Зарождение экко¬номічної теории и основные этапы ее роз-витку.

2. Экономическая мысль в Украине

2 Общественное производство и его результаты 1 1. Понятие сообща¬ного ви-робництва

2. Экономическая и со¬ціальна эффективность

3 Экономических отношения собственности - -

4 Распределение и формирование доходов населения. Экономическое положение народа 1 1. Семейные доходы: источники формирования и использования.

2. Современное економіч¬не более стано-вище народу в Украине

5 РозділII. Товарное ви-робництво и рынок

Товарное производство

6 Теории денег. Инфляция - -

7 Рынок как экономическая фо-рма организации суспіль-ного производства 2 1. 1.Классическая экономическая теория о роли рынка. "Невидимая рука" А.Сміта. Неоклассическая теория рынка (А.Маршалл).

2.Ціна равновесия. Механизм рыночного саморегулирования. Теория общего равновесия (Л. Вальрас)

3.Антимонопольна практика и антимоно- польне законо-давство

4.Ключові проблемы форму-вання рынка в Украине

8

Финансово-кредитная систе-ма в рыночной экономике - -

9 Раздел III.Підприєм-ництво в рыночной экономике

Предпринимательство: суть, условия функционирования и экономические формы организации - -

10 Формы предпринимательниц¬кої деятельности 1 1. Арендные предприятия: ви-ди, распределение доходов. Современные проблемы оренд¬них отношений в Украине

2. Особенности підприєм¬ництва в сельском гос¬подарстві

11 1. Государственное предприятие в системе предпринимательской деятельности 2 1. Структура валового продукта предприятия и формы присвоения разных видов его структурных элементов

2. Валовой доход и прибыль предприятия. Основные теоре-тичні концепции прибыли

3. Прибыль как форма дополнительного продукта : норма прибыли и норма рентабельности

12 Раздел IV. Общественное від-творення и его государственное регулирование

13 Теория экономического ци-клу -

14 Воссоздание и занятость трудовых ресурсов 2 1. Безработица: суть, причины и формы

2. Теория народонаселения Т. Мальтуса

3. Кейнсианская трактовка безработицы

4. Неоклассические концепции "при-родного" безработицы

Социальная защита безработных

15 Основы теории держав-ного регулирования еко-номіки 1 1. Социальная политика государства

2. Регулирование фінансо-во-кредитних отношений

16 РозділV. Мировое гос-подарство, место у ньо-му Украины

Тенденции развития сві-тового хозяйства - -

17 Проблемы интеграции экономики Украины в мировое хозяйство 1 1. Интеграционные связки Украины в пределах СНГ

2. Интеграция національ¬ної экономики Украины в мировую

Вместе 12

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, ВИЗНА-ЧЕНИХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Раздел 1. Экономическая теория как наука.

Общие основы экономической теории

Тема 1. Экономическая теория: предмет и методы познания

Вопрос для самостоятельной работы

1. Зарождение экономической теории и основные этапы ее развития.

2. Экономическая мысль в Украине.

Вопрос И. Зарождение экономической теории и основные этапы ее развития

В переводе из греческой слово "экономика" означает мыс¬тецтво ведения домашнего хозяйства ("ойкос" - дом, к¬машнє хозяйство; "номос" - учение, закон). Однако с тех пор как древнегреческий философ Ксенофонт (IV - III в.в. до н.э.) запо¬чаткував новую на то время экономическую науку в произведениях "Еконо¬міка", "О доходах", содержание ее изменилось.

В настоящее время понятие "экономика" охватывает семью, предприятие (фирму), на-родне хозяйство определенной страны или его часть; совокупность взаимоувязанных хозяйств групп страны, об'єд¬наних в разнообразных интегральных организациях; мировое госпо¬дарство.

Етани становления экономической науки (к XX ст.)

Первобытный уклад: община - разделение труда - умение вес¬ты хозяйство - передача опыта, навыков.

Рабовладельческий уклад: Давняя Греция - Аристотель, ІІлатон (вводит термин "ойкономія" (экономика), домоведення) - изучают проблему обмена как форму экономической связи между людьми (зарождение рыночных отношений).

Феодальный уклад: Франция - Антуан де Монкретьєн "Трактат политической экономии" (1615) - книга посвящена еконо¬мічним проблемам государства - наука достает имя.

Капиталистический устрій:Англія - политэкономия бурно развивается благодаря промышленной революции и становится самостоятельной наукой - XV11 ст.

Зарождение экономической мысли

Зарождение экономической мысли совпало со становлением человеческой цивилизации. Экономика - основа жизни людей, потому она стала объектом пристального внимания уже на ранних стадиях развития человечества. Но тогда не могло быть основы для научного познания экономических явлений и процессов. Прошли тысячи лет, прежде чем были открытые законы хозяйственной жизни и экономического развития, то есть возникла экономическая наука.

Первые представления об экономике начали складываться с появлением частной собственности, дополнительного продукта, а также рабовладельческого государства. Они нашли свое отражение в экономических достопримечательностях древних стран - Египту, Месо¬потамії, Финикии, Карфагену, Палестины, Индии и Китая, в частности в большой "книге книг" - Библии - священной книге христиан и иудеев.

Экономическое мнение древнего мира при не¬всей ее зрелости достигло ряда ценных теоретических результатов, какие ввій¬шли в казну экономического наследства