Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Марина Володимирівна Булда,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ,
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕРТІВ ДЛЯ АКОРДЕОНА-БАЯНА ВІДОМОГО ПОЛЬСЬКОГО КОМПОЗИТОРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. БРОНІСЛАВА КАЗИМИРА ПШИБИЛЬСЬКОГО
У дослідженні ми основну увагу зосередили на теоретичному аналізі відомих Концертів написаних для акордеона відомого в цілому світі польського композитора-акордеоніста Броніслава Казимира Пшибильського. Його оригінальні, створені для акордеона твори, часто виконуються на престижних міжнародних конкурсах акордеонно-баянного виконавства. Втім, до вивчення його творів музикознавча наука тільки починає приступати, а акордеонно-баянна творчість згаданого композитора спеціально не досліджувалася
Ключові слова: акордеонно-баянна творчість, композитор, оригінальний репертуар,

По-английски

Maryna Volodymyr Булда
a candidate of study of art, associate professor of department of musical україністики and folk-instrumental art of Educational-scientific institute of arts of ДВНЗ, is the "Prykarpattya national university of ім.Василя of Стефаника", м.Івано-Франківськ
THEORETICAL ANALYSIS of CONCERTS is FOR ACCORDION-BAYAN of the KNOWN POLISH COMPOSER of the SECOND HALF ХХ to CENTURY. БРОНІСЛАВА KAZYMYR ПШИБИЛЬСЬКОГО
In research we concentrated basic attention on the theoretical analysis of the known Concerts written for the accordion of the Polish composer-accordionist Броніслава Kazymyr Пшибильського known in the entire world. Him original, created for an accordion works, often executed on the prestige international competitions of the акордеонно-баянного carrying out. However, to the study of his works science of musicologist only begins to begin, and акордеонно-баянна work of the mentioned composer specially was not investigated
Keywords: акордеонно-баянна work, composer, original repertoire