Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ВСТУП

Електрифікація – це використання електричної енергії в промисловості, транспорті, сільському господарстві, культурних цілей населення. Вона має важливе значення у житті держави. Електрифікація є стержнем будування економіки суспільства, відіграє важливу роль у розвитку всіх галузей народного господарства, у здійсненні всього сучасного прогресу.

На теперішній час виробництво електричної енергії в основному відбувається на електростанціях перетворення первинних енергоресурсів в електроенергію. Для вироблення електроенергії використовуються наступні енергоресурси: тепло при спалюванні вугілля, газу, мазуту, торфу та ін.

Основним споживачем електроенергії є промисловість. Потреби електроенергії постійно зростають по відношенню до минулих років. У зв’язку з розвитком нових виробництв, а також подорожчанням інших видів палива (вугілля, газ). Населення для задоволення своїх потреб використовує все більше енергії ніж інших видів палива. Використання електроенергії простіше, вигідніше, безпечніше, електроенергія – це майбутнє не тільки нашої держави, а і всього світу[7].

На території України знаходяться декілька компаній, які займаються виробництвом енергії: «Енергоатом», «Днепроенерго», «Центренерго», «Востокенерго», «Западенерго», «Донбасенерго», ГЕС, ТЕЦ.

Об’єктом дослідження є ВАТ «Донбасенерго».

84601, пр-т Леніна,11, м. Горлівка, Донецька область

Телефон: (0624) 59-72-59

Факс: (0624) 59-72-62

Е-mail: gc-pm@gc.gcde.db.energy.dov.ua

Реєстратор: ВАТ «ФК «Укрнафтогаз» 02090, м. Київ, ул. Празька, 5

ВАТ «Донбасенерго» - енергогенеруюча компанія об'єднаної енергетичної системи України з сумарною встановленою потужністю електростанцій 2655МВт. Чисельність працівників на 01.01.2007 р. становила 7599 людей.

До складу компанії входять структурні одиниці: Старобешівська ТЕС, Слов’янська ТЭС, Електроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Підприємство автомобільного транспорту «Донбасенерго», ТПП „Енерготорг”, Донецький ПРНДІ «Теплоелектропроект», ВЕП «Слов’янськкоммуненерго».

Органами управління та контролю ВАТ „Донбасенерго” є:

- Вищий орган товариства – Загальні збори акціонерів Товариства

- Наглядова рада Товариства

- Виконавчій орган Товариства – Дирекція товариства

- Ревізійна комісія Товариства

Голова та члени Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, Керівник та члени Виконавчого органу Товариства є посадовими особами органів управління Товариства.

Метою діяльності Відкритого акціонерного товариства „Донбасенерго” є одержання прибутку для розвитку Товариства та забезпечення інтересів його акціонерів в умовах функціонування єдиної енергосистеми України. Інші види діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють досягненню головної мети.

Мета практики: придбання навичок практичного застосування знань щодо організації і управління господарчою діяльністю підприємства і його структурними підрозділами.

Задачі практики:

- вивчення організації і управління господарчою діяльністю підприємства;

- вивчення організаційної структури і здійснюваних на підприємстві видів діяльності;

- вивчення методик розрахунку техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності;

- вивчення виробництва і реалізації продукції та стану і використання основних видів ресурсів підприємства.

1. Стисла характеристика підприємства Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго» – одне з чотирьох теплових енергогенеруючих компаній, яка була створена в процесі приватизації. В 1995 році на базі 5 теплових електростанцій – Курахівська ТЕС, Зуївська ТЕС, Старобешевська ТЕС, Слов’янська ТЕС, Луганська ТЕС сумарною встановленою потужністю 7610 МВ було засновано державне підприємство «Донбасенерго». Відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 07.02.1996р.

№ 26 на виконання Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» від 04.04.1995 р.

№ 282/95 підприємство було перетворено в Державну акціонерну енергогенеруючу компанію зі статутним фондом 236 443 010 гривень і зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Горлівської міської ради від 21.02.1996 р. № 99-р. Планом розміщення акцій передбачено закріплення 50% 1 акція у державній власності[1,2].

На перших зборах акціонерів змінено назву з ДАЕК «Донбасенерго» на ВАТ «Донбасенерго». Ці дані отримані з документа «Пояснювальна записка ВАТ «Донбасенерго» до управлінської звітності за 2006 рік».

До складу компанії входять 5 великих блочних теплових електростанцій, налагоджувальні і ремонтні підприємства, проектний інститут , торгівельні і комунальні підприємства.

Загальна встановлена потужність ВАТ «Донбасенерго» станом на 01.01.2007 року складає 2630 МВт.(див.мал. 1.1.)

Рис. 1.1. Встановлена потужність енергокомпаній України.

У 2006 році електростанціями ВАТ «Донбасенерго» вироблено 7403,6 млн. кВтт. електроенергії і відпущено на Оптовий ринок електроенергії України 6668,8 млн. кВтг електроенергії.

Планове завдання 2006 з виробництва електроенергії виконано на 92,0%. Об’єм виробництва електроенергії у звітному періоді на 105,7млн.кВтч, більше ніж у 2005 році. Зокрема по станціях:

Слов’янська ТЕС – зростання на 12,83% (330,6 млн. кВтг);

Старобешівська ТЕС – зниження на 4,73% (224,9 млн. кВтг).

Виробництво теплоенергії у 2006 році склало 199,4 тис. Гкал., що вище ніж у минулому році на 1,9% дані отримані з Буклету– 2006 р. ВАТ «Донбасенерго».

1.1. Організаційна структура

Зробивши аналіз Додатоку до Статуту Відкритого акціонерко товариства «Донбасенерго – 2007 р.» вилучені такі дані. Організаційна структура ВАТ „Донбасенерго” на 2007 рік затверджена рішенням Наглядової ради від 07.06.2007 року (протокол № 10).

До складу ВАТ «Донбасенерго» згідно з додатком до Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 11.04.2007 року (протокол № 12) та зареєстрованого Державним реєстратором від 27.04.2007 року, входять 10 структурних підрозділів: Слов’янська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Електроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Підприємство автомобільного транспорту, Енерготорг, ДПРтаНДІ «Теплоелектропроект», ВЕП «Луганськкомуненерго», ВЕП «Слов’янськкомуненерго» (додаток А) .

Загальні збори акціонерів, які проводяться раз на рік обирають Наглядову раду та склад Ревізійної комісії. Дирекція підпорядкована Наглядовій раді, в свою чергу всі структурні одиниці підпорядковані Дирекції.

Відділ управління корпоративними правами підпорядкований головному правлінню. До складу в.у.к.п входять 3 особи : головний менеджер та два менеджери нижньої ланки.

1.2. Функції структурного підрозділу ВТВ

(виробничо-технічний відділ)

Основні функції головного менеджера:

- підготовка загальних питань;

- організація розрахунку та аналіз техніко-економічних показників роботи тепломеханічного устаткування електростанцій Товариства та показників виробничої діяльності Товариства та його структурних одиниць, підготовка звітів;

- побудова прогнозних балансів

По-русски

ВСТУПЛЕНИЕ

Электрификация - это использование электрической энергии в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, культурных целей населения. Она имеет важное значение в жизни государства. Электрификация является стержнем построения экономики общества, играет важную роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного прогресса.

На настоящее время производство электрической энергии в основном происходит на электростанциях превращения первичных энергоресурсов в электроэнергию. Для выработки электроэнергии используются следующие энергоресурсы: тепло при сжигании угля, газа, мазута, торфа и др.

Основным потребителем электроэнергии является промышленность. Потребности электроэнергии постоянно растут по отношению к прошлым годам. В связи с развитием новых производств, а также подорожанием других видов топлива(уголь, газ). Население для удовлетворения своих потребностей использует все большую энергию чем других видов топлива. Использование электроэнергии проще, выгоднее, безопаснее, электроэнергия - это будущее не только нашего государства, но и всего мира[7].

На территории Украины находятся несколько компаний, которые занимаются производством энергии, : "Энергоатом", "Днепроенерго", "Центренерго", "Востокенерго", "Западенерго", "Донбасенерго", ГЕС, ТЭЦ.

Объектом исследования является ОАО "Донбасенерго".

84601, пр-т Ленина, 11, г. Горлівка, Донецкая область

Телефон: (0624) 59-72-59

Факс: (0624) 59-72-62

Е- mail : gc - pm@gc.gcde.db.energy.dov.ua

Регистратор: ОАО "ФК "Укрнафтогаз" 02090, г. Киев, ул. Пражская, 5

ОАО "Донбасенерго" - энергогенерирующая компания объединенной энергетической системы Украины с суммарной установленной мощностью электростанций 2655МВт. Численность работников на 01.01.2007 г. представляла 7599 людей.

В состав компании входят структурные единицы: Старобешівська ТЕС, Славянска ТЭС, Электроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Предприятие автомобильного транспорта "Донбасенерго", ТПП "Энерготорг", Донецкий ПРНДІ "Теплоелектропроект", ВЕП "Слов'янськкоммуненерго".

Органами управления и контроля ОАО "Донбасенерго" являются:

- Высший орган общества - Общие собрания акционеров Общества

- Наблюдательный совет Общества

- Исполнительной орган Общества - Дирекция общества

- Ревизионная комиссия Общества

Председатель и члены Наблюдательного совета, Председатель Ревизионной комиссии, Руководитель и члены Исполнительного органа Общества являются должностными лицами органов управления Общества.

Целью деятельности Открытого акционерного общества "Донбасенерго" является получение прибыли для развития Общества и обеспечения интересов его акционеров в условиях функционирования единственной энергосистемы Украины. Другие виды деятельности с целью получения прибыли могут осуществляться, если они способствуют достижению главной цели.

Цель практики : приобретение навыков практического применения знаний относительно организации и управления хозяйственной деятельностью предприятия и его структурными подразделениями.

Задачи практики :

- изучение организации и управление хозяйственной деятельностью предприятия;

- изучение организационной структуры и осуществляемых на предприятии видов деятельности;

- изучение методик расчета технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности;

- изучение производства и реализации продукции и состояния и использования основных видов ресурсов предприятия.

1. Сжатая характеристика предприятия

Открытое акционерное общество "Донбасенерго" - одна из четырех тепловых энергогенерирующих компаний, которая была создана в процессе приватизации.

В 1995 году на базе 5 тепловых электростанций - Курахівська ТЕС, Зуївська ТЕС, Старобешевська ТЕС, Славянска ТЕС, Луганска ТЕС суммарной установленной мощностью 7610 МВ было основано государственное предприятие "Донбасенерго". В соответствии с приказом Министерства энергетики и электрификации Украины от 07.02.1996р. № 26 на выполнение Указа Президента Украины "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины" от 04.04.1995 г.

№ 282/95 предприятие было преобразовано в Государственную акционерную энергогенерирующую компанию с уставным фондом 236 443 010 гривни и зарегистрировано распоряжением исполнительного комитета Горловского городского совета от 21.02.1996 г. № 99-р. Планом размещения акций предусмотрено закрепление 50 акция в государственной собственности[1,2].

На первых собраниях акционеров изменено название из ДАЕК "Донбасенерго" на ОАО "Донбасенерго". Эти данные получены из документа "Объяснительная записка ОАО "Донбасенерго" к управленческой отчетности за 2006 год".

В состав компании входят 5 больших блочных тепловых электростанций, наладочные и ремонтные предприятия, проектный институт, торговые и коммунальные предприятия.

Общая установленная мощность ОАО "Донбасенерго" состоянием на в 01.01.2007 году складывает 2630 МВт.(див.мал. 1.1.)

Рис. 1.1. Установленная мощность энергокомпаний Украины.

В 2006 году электростанциями ОАО "Донбасенерго" выработано 7403,6 млн. кВтт. электроэнергии и отпущено на Оптовый рынок электроэнергии Украины 6668,8 млн. кВтг электроэнергии.

Плановое задание 2006 из производства электроэнергии выполнено на 92,0Об 'єм производства электроэнергии в отчетном периоде на 105,7млн.кВтч, больше чем в 2005 году. В частности по станциям:

Славянска ТЕС - рост на 12,83330,6 млн. кВтг);

Старобешівська ТЕС - снижение на 4,73224,9 млн. кВтг).

Производство теплоенергії в 2006 году составило 199,4 тыс. Гкал., что выше, чем в прошлом году на 1,9ані получены из Буклету- в 2006 г. ОАО "Донбасенерго".

1.1. Организационная структура

Сделав анализ Додатоку к Уставу Открытого акціонерко общества "Донбасенерго - 2007 р". изъяты такие данные. Организационная структура ОАО "Донбасенерго" на 2007 год утверждена решением Наблюдательного совета от 07.06.2007 года(протокол № 10).

В состав ОАО "Донбасенерго" согласно приложению к Уставу Общества, утвержденного общими сборами акционеров от 11.04.2007 года(протокол № 12) и зарегистрированного Государственным регистратором от 27.04.2007 года, входят 10 структурные подразделения: Славянска ТЕС, Старобешівська ТЕС, Электроремонт, Донбасенергоспецремонт, Донбасенергоналадка, Предприятие автомобильного транспорта, Энерготорг, ДПРтаНДІ "Теплоелектропроект", ВЕП "Луганськкомуненерго", ВЕП "Слов'янськкомуненерго"(дополнение А) .

Общие собрания акционеров, которые проводятся раз в году избирают Наблюдательный совет и состав Ревизионной комиссии. Дирекция подчинена Наблюдательному совету, в свою очередь все структурные единицы подчиненные Дирекции.

Отдел управления корпоративными правами подчинен главному правлению. В состав в.у.к.п входят 3 лица : главный менеджер и два менеджера нижнего звена.

1.2. Функции структурного подразделения ВТВ

(производственно-технический отдел)

Основные функции главного менеджера :

- подготовка общих вопросов;

- организация расчета и анализ технико-экономических показателей работы тепломеханічного оборудования электростанций Общества и показателей производственной деятельности Общества и его структурных единиц, подготовка отчетов;

- построение прогнозных балансов электрической и тепловой энергии с расчетами