Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням виконавчого комітету
Алупкінської міської ради
від 26.01.2011 №15

І Н С Т Р У К Ц І Я
з діловодства виконавчого комітету Алупкінської міської ради
І. Загальні положення
1.1. Інструкція з діловодства виконавчого комітету Алупкінської міської ради (далі – Інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності у виконавчому комітеті Алупкінської міської ради (далі – виконавчий комітет), визначає основні правила роботи з документами і регламентує порядок роботи з ними з моменту їх створення або надходження до відправляння або передачі їх в архів (крім документів з грифом «Для службового користування»).
1.2.Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію, у тому числі ту, що створена за допомогою персональних комп’ютерів (далі – ПК). Комп’ютерні (автоматизовані) технології обробки документів повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Інструкції. У виконавчому

По-русски

УТВЕРЖДЕНО:
Решению исполнительного комитета
Алупкинского городского совета
от 26.01.2011 №15

И Н С Т Р В К Ц И Я
из делопроизводства исполнительного комитета Алупкинского городского совета
И. Общие положения
1.1. Инструкция из делопроизводства исполнительного комитета Алупкинского городского совета (дальше - Инструкция) устанавливает общие правила документирования управленческой деятельности в исполнительном комитете Алупкинского городского совета (дальше - исполнительный комитет), определяет основные правила работы с документами и регламентирует порядок работы с ними с момента их создания или поступления к отправке или передаче их в архив (кроме документов с грифом "Для служебного пользования").
1.2.Инструкция определяет порядок ведения общего делопроизводства, ее положения распространяются на всю служебную документацию, в том числе ту, которая создана с помощью персональных компьютеров (дальше - ПК). Компьютерные (автоматизированные) технологии обработки документов должны отвечать требованиям государственных стандартов и этой Инструкции. В исполнительном